درس 24 از راهنمای معلم مطلاعات اجتماعی نهم متوسطه
29 آذر 1395

   دروس 21، 22 و 23راهنمای تدریس مطلاعات اجتماعی نهم متوسطه
24 آذر 1395

   درس بيستم از راهنمای معلم مطلاعات اجتماعی نهم متوسطه
22 آذر 1395

   دروس 17،18 و 19 راهنمای تدریس مطلاعات اجتماعی نهم متوسطه
20 آذر 1395

   درس 7 و 8 کتاب راهنمای تدریس مطالعات اجتماعي نهم
18 آبان 1395

   دروس 5 و 6 کتاب راهنمای تدریس مطالعات نهم افزوده شد.
26 مهر 1395

   کتاب و راهنماي تدريس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان
17 مرداد 1395