فيلم/ دوره آموزشي رويكردهاي نظري در علوم اجتماعي
24 اسفند 1395

   اهداف آموزشي/اهداف مهارتي كتاب ها
30 آذر 1395

   معرفي كتاب/ مباني پارادايمي روش هاي تحقيق كمّي و كيفي در علوم انساني
02 آذر 1395

   بخش پرسش و پاسخ/ فعّال شد
08 آبان 1395

   فيلم/ دوره ضمن خدمت كتاب جديد التاليف پايه دهم
04 آبان 1395

   بارم بندي/ كتاب جامعه شناسي پايه دهم
06 مهر 1395

   معرفی کتاب/حدیث پیمانه
17 فروردين 1395

   گزارش/ دوره رويكردهاي نظري در علوم اجتماعي
08 آبان 1394