معرفی کتاب يادگيري الکترونيکي (مقدمه اي بر مباني تعليم و تربيت)
01 ارديبهشت 1394

   مقاله پيش بيني مشغوليت هيجاني، رفتاري و شناختي دانش آموزان بر اساس باورهاي معرفت شناختي
01 ارديبهشت 1394

   اثربخشي ياد خدا بر خود‌مهارگري بر اساس منابع اسلامي
22 مهر 1392

   سبك‌هاي هويت و خودتعيين‌گري مذهبي
22 مهر 1392

   نقش واسطه اي اِسنادهاي ارتباطي ... در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و كيفيت زناشويي
22 تير 1392

   بررسي رابطه حمايت سازمانيِ ادراك شده و تعهد سازماني با توجه به نقش كار در بخش صفي يا ستادي
22 تير 1392

   نقش فراشناخت در تبيين علائم و نشانه هاي اضطراب
22 تير 1392

   مدل يابي علي نوع استفاده از موسيقي در زندگي روزمره براساس صفات شخصيت و خلاقيت
22 تير 1392

   كاركردهاي تعارض بين فردي و مديريت تعارض در پيوند ميان استرس و فرسودگي با پرخاشگري
22 تير 1392

   تاثير توانبخشي شناختي رايانه يار و داروي روان محرك...- بيش فعالي
22 تير 1392

   تاثير خوش بيني بر سوگيري توجه در تعامل با هدفداري
22 تير 1392

   نقش واسطه اي منبع كنترل در رابطه بين نگرش مادران شاغل به تفكر خلاق و خلاقيت كودكان
22 تير 1392

   تاثير برنامه كاهش استرس بهشياري محور گروهي بر شدت فيبروميالژي
22 تير 1392

   بررسي انگيزه، ميزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجويان
22 تير 1392

   مقايسه تاثير روش هاي پيشگيري از سوءِمصرف مواد بر تكانشگري و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان پسر
10 تير 1392

   الگوي ساختاري رابطه آسيب هاي رواني سازماني با فشار شغلي، رضايت شغلي و...
10 تير 1392

   تاثير آموزش گروهي شناختي رفتاري و مصون سازي در مقابل فشار رواني بر سازگاري اجتماعي و خودپنداره ...
10 تير 1392

   تاثير مداخلات شناختي رفتاري و معنوي مذهبي در كاهش اضطراب و افسردگي در زنان مبتلا به سرطان پستان
10 تير 1392

   رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي دفاعي با نشانه هاي اختلال خوردن در دانشجويان
10 تير 1392

   پيش بيني وابستگي به سيگار در مردان از طريق ابعاد شخصيت در الگوي هفت عاملي كلونينجر
10 تير 1392

   تاثير نقشه هاي شناختي در بازآفريني الگوهاي ذهني از محيط
10 تير 1392

   رابطه تفكر انتزاعي با هوش هيجاني و مولفه هاي آن در پزشكان و معلمان شهر اصفهان
10 تير 1392

   رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سرسختي روان شناختي با فشار شغلي پرستاران بيمارستان هاي دولتي شيراز
10 تير 1392

   ساخت و اعتباريابي مقدماتي آزمون سنجش عملكرد شناختي مغز با تاكيد بر نقش سن در دانشجويان
10 تير 1392

   مقايسه سبك زندگي ارتقاءدهنده سلامت در بيماران زن مبتلا به آرتريت روماتوئيد با زنان سالم و ...
10 تير 1392

   مقايسه ويژگي هاي سرشتي منشي شخصيت در ميان افراد معتاد، افسرده و مضطرب با افراد عادي
10 تير 1392

   تاثير القاي انگيختگي هيجاني خوشايند پس از يادگيري بر تحكيم حافظه
05 تير 1392

   بررسي رابطه بين كيفيت تدريس معلمان ديني و رفتارهاي مذهبي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از ديدگاه معلمان منطقه يك شهر تهران
05 تير 1392

   بررسي خود ارزيابي تصاوير آدمك
05 تير 1392