فيلمهاي پشتيبان معلم دكتر چمران و فیلم الگوی مصرف (برنج)
   29 مرداد 1396

   پوسترهاي آموزشي/كار تشكيلاتي در نگاه شهيد بهشتي
   29 مرداد 1396

   فيلم خصلت های خوب برای کودکانمان
   23 ارديبهشت 1396

   فيلم تاثیر فضای مجازی بر کودکان
   23 ارديبهشت 1396

   فيلم الگوی زندگی موفق -شهید خرازی
   23 ارديبهشت 1396