بخش دانستني هاي معلم/تفسيمات كشوري 1316
14 دي 1395

   فايل تدريس دروس 4 و 6 كتاب جديدالتاليف جغرافياي دهم
20 شهريور 1395

   فايل تدريس درس 7 كتاب جديدالتاليف جغرافياي دهم
15 شهريور 1395

   فايل تدريس دروس1، 2 و 10 كتاب جديدالتاليف جغرافياي دهم
13 شهريور 1395

   بارم‌بندي كتاب جغرافياي ایران پایه دهم - سال تحصیلی 96-95
30 مرداد 1395