مصوبات اتاق فکر دبیرخانه راهبری کشوری آمادگی دفاعی
   19 مهر 1395

   نشريه الكترونيكي گاد 5
   19 خرداد 1395

   گزارش تصوري بازديد از شبيه ساز ميدان تير (سيميولاتور)
   31 فروردين 1395