معرفی دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري یكی از دفاتر اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است كه وظیفه برنامه ریزی و تالیف كتب درسی دوره های مختلف تحصیلی شامل : ابتدایی و متوسطه را در سطح آموزش و پرورش برعهده دارد. دراین دفتر 13 گروه برنامه ریزی درسی زیر نظر مدیركل و دو معاون وی كار برنامه ریزی درسی ، تالیف كتب و اصلاح برنامه های درسی را انجام می دهند.
به منظور آشنایی با ساختار تشكیلاتی دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري اینجا كلیك كنید.

بارم بندی کتابهای درسی دهم دوره دوم متوسطه 96-95

بارم بندی کتابهای درسی هفتم، هشتم و نهم دوره اول متوسطه 96-95

اصلاحیه بارم بندی دروس زبان انگلیسی - قرآن - فارسی - مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه سال تحصيلي 96ـ 1395

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی و رشته معارف اسلامي

جدول عناوین دروس و زمان آموزش
دوره دوم متوسطه


شاخه نظري- كليه رشته ها

اهداف، نشانه هاي تحقق و سطوح عملكرد دروس دوره ابتدايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب هاي درسي سال تحصيلي 95-96 باز توليد شده است.(95/10/05)
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه اول ابتدايي سال  96 ـ 95
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه دوم ابتدايي سال  96 ـ 95
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه سوم ابتدايي سال  96 ـ 95
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه چهارم ابتدايي سال  96 ـ 95
  كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه پنجم ابتدايي سال  96 ـ 95
  بارم بندي و كارنامه ، جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه ششم ابتدايي سال  96 ـ 95

فهرست اعلام در کتابهای درسی

شما در اين قسمت مي توانيد محل قرار گرفتن نام اشخاص و مكانهاي مختلف را در كتابهاي درسي جستجو نماييد