صبحانه کاری آذر ماه دفتر تالیف 95/9/30 معاون‌متوسطه دفترتاليف در جلسه شوراي معاونان اداره‌كل آموزش‌وپرورش استان سمنان در معيت رئيس محترم سازمان 95/9/30 دومین نشست علمی- تخصصی واحد تحقیق، توسعه و آموزش زبان و ادبیات فارسی با موضوع رویکرد میان رشته ای در آموزش فارسی 95/09/01قدرداني رئيس محترم سازمان پژوهش از مجموعه كاركنان دفتر تاليف پيرامون توليد كتاب هاي درسي پايه دهم 95/7/16 پايان اولين دوره تامين مدرس تفكر و سواد رسانه اي  95/6/18  دوره تربيت مدرسان كشوري شيمي دهم 95/6/11   ويژه‌نامة پاية‌ دهم ضمیمه رشد معلّم با نام «تحوّل در كلاس، يادگيري مطلوب» به سردبيري دكتر محمود اماني ‌طهراني منتشر شد جلسه برنامه‌ريزي پيرامون نحوه توليد كتاب‌ گوياِ عربي پايه دهم با حضور دبيران منتخب استان‌هاي تهران و البرز 95/5/11 آماده سازي صحنه جهت ضبط فيلم آموزش معلمان تفكر و پژوهش پايه ششم 95/4/24