بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک

سال تحصیلی 97-96

کد کتاب
عنوان
پايه
رشته فايل كتاب سال 96-97

283.1

زبان و ادبیات فارسی (عمومی)

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 533.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.29 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 950.05 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 739.31 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon زبان و ادبیات فارسی (عمومی) 4.88 مگابایت

284.1
زبان انگلیسی 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک ایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 495.53 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 445.84 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 427.45 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 450.73 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 463.33 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 424.28 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 416.94 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 447.43 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 426.42 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 405.85 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon انگلیسی (1) و (2) 2.07 مگابایت

285.1 دین و زندگی

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 604.67 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.58 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.61 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 945.91 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 730.28 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon معارف اسلامی (دین و زندگی) 3.74 مگابایت

285.3 بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 517.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 312.85 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 357.54 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 275.8 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) 721.64 کیلوبایت

289.1 شیمی

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 570.73 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.45 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.39 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.35 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.06 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon شیمی 5.9 مگابایت

293.2 فیزیک

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 503.18 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.07 مگابایت
PDF icon بخش دوم 639.26 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.04 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 780.9 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 767.49 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 674.25 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 868.92 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 769.67 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 962.9 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 1.08 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 518.34 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فیزیک 4.46 مگابایت

294.1 هندسه تحلیلی وجبر خطی

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 471.85 کیلوبایت
PDF icon بخش ا ول 1.89 مگابایت
PDF icon بخش دوم 695.92 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 293.01 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.41 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.64 مگابایت
PDF icon بخش ششم 766.65 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon هندسه تحلیلی و جبر خطی 7.43 مگابایت

295.1 حساب دیفرانسیل وانتگرال

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 579.27 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.41 مگابایت
PDF icon بخش دوم 732.89 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 778.87 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 719.41 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 997.56 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 718.54 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 759.78 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 851.05 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 625.03 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 711.4 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 888.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon حساب دیفرانسیل و انتگرال 3.53 مگابایت

296.1 ریاضیات گسسته

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 470.31 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 660.11 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 545.18 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 544.27 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 646.24 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 531.01 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 555.58 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 822.12 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 743.11 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 548.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضیات گسسته 1.84 مگابایت

318.4 آلمانی 1 و 2

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک93
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 629.53 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 407.41 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 451.39 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 331.48 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 463.11 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 191.22 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 171.96 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی 1.61 مگابایت

318.5 فرانسه 1 و 2

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک 93
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 116.89 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 280.08 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 260.95 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 285.66 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 293.12 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 287.1 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 206.91 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی 1.07 مگابایت

213.2 کتاب تمرین برای فراگیران زبان آلمانی

پیش دانشگاهی

ریاضی فیزیک93
       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 112036
تعداد بازديدكنندگان: 90190