بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
گروه درسی فلسفه و منطق
شورای برنامه ریزی فلسفه و ومنطق که مرکب از اعضای گروه فلسفه و منطق، متخصصین موضوعی و برنامه ریزی درسی، دبیر مجرب و کارشناس گروه هماهنگی است، طی 30 جلسه ی پیاپی در سال 1383 موفق به تهیه و تدوین راهنماهای برنامه درسی فلسفه و منطق شد.مولفه های اصلی راهنمای مذکور به شرح زیر می باشد:
در مقدمه راهنماهای مذکور فرضهای اساسی و سوابق تهیه و تدوین برنامه بیان شده است. در صفحات بعد دلایل تغییر برنامه ، رویکرد حاکم بر برنامه، اهداف، جدول مفاهیم اساسی و تعمیم ها، جدول دو بعدی هدف و محتوا، فهرست محتوای کتب مربوطه، اصول انتخاب محتوا، اصول سازماندهی محتوا، روشهای یاددهی- یادگیری، متون مورد استفاده در آموزش فلسفه و منطق، شیوه های ارزشیابی، اشاعه برنامه درسی، شرایط و امکانات لازم برای اجرای برنامه و در نهایت چند پیشنهاد برای تحقق بهتر اهداف برنامه ی درسی و برخی ویژگیهای کتاب درسی فلسفه و منطق بیان شده است. 
  

دفعات بازديد: 7233
تعداد بازديدكنندگان: 6671