بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
گروه درسی تربیت بدنی و آمادگی دفاعی

- ویژگی های برنامه درسی تربیت بدنی و آمادگی دفاعی

ویژگی های برنامه درسی تربیت بدنی برای دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

1 - رویکرد: کسب و حفظ سلامتی

2 - حوزه های یادگیری یا موضوعات آموزشی

  • مهارت های پایه و ورزشی
  • آمادگی جسمانی
  • بهداشت و تغذیه در زندگی فعال
  • ایمنی در فعالیت های ورزشی
  • شناخت رشته های ورزشی(در دوره ابتدایی)
  • اثرات تربیت بدنی و ورزش بر ابعاد مختلف وجودی (روانی، اجتماعی، فکری، عاطفی و جسمانی  )

3 - روش تدریس

یاددهی - یادگیری بر اساس روش تدریس فعال

4 - ارزشیابی توصیفی و به روش مستمر

5 - استفاده از ابزار و وسایل ساده آموزشی و فضای استاندارد برای فعالیت های طراحی شده

- ویژگی های برنامه درسی آمادگی دفاعی برای پایه سوم راهنمایی و دوم متوسطه

1- رویکرد تلفیقی (خطرات ناشی از مسایل نظامی و غیر نظامی)

2- طراحی متناسب با سن و جنس

3 - حوزه ها یا موضوعات آموزشی

  • خطرات ناشی ار تهاجم های نظامی
  • خطرات ناشی از بلایای غیر نظامی و بلایای طبیعی

4 - روش تدریس فعال

5 - ارزشیابی توصیفی و مستمر

6 - ابزار و وسایل ساده آموزشی

7 - تاکید بر پرورش مهارت های عملی 

 گروه درسی تربیت بدنی و آمادگی دفاعی

دفعات بازديد: 10850
تعداد بازديدكنندگان: 9915