پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
گروه درسی حرفه وفن

عمده‌ترين فرايند برنامه‌ريزي درسي توليد سندي تفصيل است که از آن تحت عنوان راهنماي برنامه درسي نام برده مي‌شود که اين سند راهگشا در امر توليد مواد آموزشي خواهد بود.
راهنماي برنامه‌ي ماده‌ي درسي، سندي است مشتمل بر اهداف دوره تحصيلي، رويکرد و منطق حاکم بر برنامه درسي، اهداف ماده درسي، محتوا و سازماندهي آن (تنظيم محتواي)، روش‌هاي ياددهي – يادگيري و شيوه‌هاي ارزش‌يابي که راهنماي عمل توليد کنندگان مواد آموزشي مي‌باشد.
1-مقدمه: در مقدمه تصوير کلي از برنامه و تبيين فلسفه وجودي درس و ... توضيح داده مي‌شود.
2-تبيين رويکرد (جهت‌گيري کلي برنامه)‌ و منطق حاکم بر برنامه درسي
3- اهداف مشتمل بر:
1-3- اهداف کلي نظام آموزش و پرورش مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش در دوره‌ راهنمايي تحصيلي که محتواي ماده درسي با توجه به آن اهداف توليد مي‌شود.
2-3- اهداف کلي درس آموزش حرفه و فن
3-3- اهداف ماده درسي آموزش حرفه و فن در پايه‌هاي تحصيلي در حيطه‌هاي يادگيري، شناختي، مهارتي (ذهني و عملي)
4-3- ضمائم شامل: روش‌هاي تدريس، شيوه‌هاي ارزش‌يابي آموزشي، نيازهاي آموزشي دبيران، دوره‌هاي آموزشي مورد نياز،‌ ابزار و امکانات مورد نياز، فضاي مورد نياز جهت اجراي برنامه درسي.
 
 

دفعات بازديد: 8426
تعداد بازديدكنندگان: 7611