مقاله ها
 
 
 
گروه درسی روانشناسی

راهنمای برنامه درسی روان شناسی دوره متوسطه بر اساس جلسات شورای برنامه ریزی گروه روان شناسی وبا توجه به خط مشی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی به منظور استاندارد کردن برنامه ریزی درسی تهیه گردید. راهنمای تهیه شده پس از تایید دفتر به منظور اعتبار بخشی برای دبیران و متخصصان موضوعی و صاحبنظران ارسال گردید و در نهایت  پس از اعمال نتایج اعتبار بخشی  ، در اردیبهشت سال 1379

به طور نهایی آماده شد .  کتاب روان شناسی سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی بر اساس این راهنما تالیف شده است.

دفعات بازديد: 6137
تعداد بازديدكنندگان: 5770