بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
گروه درسی روانشناسی

راهنمای برنامه درسی روان شناسی دوره متوسطه بر اساس جلسات شورای برنامه ریزی گروه روان شناسی وبا توجه به خط مشی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی به منظور استاندارد کردن برنامه ریزی درسی تهیه گردید. راهنمای تهیه شده پس از تایید دفتر به منظور اعتبار بخشی برای دبیران و متخصصان موضوعی و صاحبنظران ارسال گردید و در نهایت  پس از اعمال نتایج اعتبار بخشی  ، در اردیبهشت سال 1379

به طور نهایی آماده شد .  کتاب روان شناسی سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی بر اساس این راهنما تالیف شده است.

دفعات بازديد: 6713
تعداد بازديدكنندگان: 6295