بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
فهرست اسناد مرکز منابع

1- نظامهاي‌ آموزشي‌ جهان‌ و بررسي‌ هاي‌ تطبيقي‌

2 - آموزش‌ جهاني‌

3 - نتايج‌ تحقيقات‌ پژوهش‌ در برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ ايران
 

Download (PDF), Size:285KB

 

4 - گزارش‌ عملكرد دفتر برنامه‌ ريزي‌

5 - گزارش‌ خارج‌ از كشور

6- سخنراني‌ ها و سمينارهاي‌ داخلي‌

Download (PDF), Size:267KB

 

 

7 - تحقيقات‌

Download (PDF), Size: 279KB

 
 

8 - راهنماي‌ برنامه‌ درسي‌

9 - برنامه‌ هاي‌ درسي‌

10 - برنامه‌ تفضيلي‌ دوره‌ ها (راهنماي‌ برنامه‌ درسي‌ )

Download (PDF), Size:262KB

 

11 - آموزش‌ و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌

12 - آموزش‌ دروس‌

13 - اعتباربخشي‌

14 - ارزشيابي‌

15 - اهداف‌ دروس‌

16 - آمار آموزش‌ و پرورش

 

Download (PDF), Size: 242KB

 

17 - نظام‌ آموزشي‌ ايران‌

18 - گزارش‌ عملكرد وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ساير ادارات‌

19 - برنامه‌ريزي‌ درسي‌ و آموزشي

20 - طرحهاي‌ پيشنهادي‌

Download (PDF), Size:259KB

 
 

21 - گزارش‌ عملكرد واحدهاي‌ دفتر برنامه‌ ريزي‌ و تأليف‌

22 - صورتجلسات‌ كميته‌ علمي‌

23 - گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر ابعاد روان‌ شناختي‌ محتوا

24 - گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر علوم‌ پايه‌ و خلاقيت‌

25 - گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر سازمان‌ و تناسب‌ محتوا

26 - گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر تربيت‌ ديني‌

27 - گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر مهارت‌ زباني‌

28 -گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر تربيت‌ هنري‌ و
زيبايي‌ شناسي‌

29 - گزارش‌ نقدو بررسي‌ كتابهاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ از منظر تربيت‌ اجتماعي‌

30 - محتواي‌ دروس‌ و تغييرات‌ كتابهاي‌ درسي‌

31 - تاريخچه‌ آموزش‌ و پرورش‌

32 - بهداشت‌

33 - فرمها

34 - ارزشيابي‌ راهنماي برنامه درسي 

Download (PDF), Size:241KB

 

35 - بررسي‌ كتاب‌ درسي‌

36 - آموزش‌ قبل‌ از دبستان‌

37 -نظام‌ آموزشي‌ كشورهاي‌ مختلف‌

38 -برنامه‌ريزي‌ درسي‌ و برنامه‌ درسي‌ كشورهاي‌ مختلف‌

39 - منابع‌ خارجي

 

Download (PDF), Size:218KB

 

40- واژگان‌ تخصصي‌ - مصوب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌

41 - ترجمه‌ها

42 - خلاصه‌ گزارش‌ تحقيق‌

43- مجموعه‌ خلاصه‌ مقاله‌هاي‌ علمي‌

44 - خلاقيت‌

45 - اركان‌ برنامه‌ درسي‌ (هدف‌، روش‌، محتوا، ارزشيابي‌ )

46 - متفرقه
 

Download (PDF), Size: 235KB

 
 


50 – کتاب

Download (PDF), Size:288KB

 

51 - كتاب‌ درسي‌ كشورهاي‌ مختلف‌

52 - سي‌ دي هاي‌ موجود در مركز منابع‌

53 - يونسكو

Download (PDF), Size: 341KB

 
دفعات بازديد: 15203
تعداد بازديدكنندگان: 13708