كتاب هاي پنجم دبستان
1
کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
                                 

25.1

کار و فناوری(اجرای آزمایشی)

(02/06/94)

مقدمه - 848 کیلوبایت
بخش اول - 1.26 مگابایت
بخش دوم - 1.91 مگابایت

پنجم دبستان

23

هدیه های آسمان

کد کتاب:
23

(26/03/95)

هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 7.99 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

21

رياضي

(31/03/95)

مقدمه 384.68 کیلوبایت
بخش اول 867.26 کیلوبایت
بخش دوم 757.32 کیلوبایت
بخش سوم 1.3 مگابایت
بخش چهارم 1020.4 کیلوبایت
بخش پنجم 617.55 کیلوبایت
بخش ششم 1019.61 کیلوبایت
بخش هفتم 591.44 کیلوبایت
ریاضی 5.99 مگابایت

پنجم دبستان

20

فارسی خوانداري

(26/03/95)
مقدمه - 1.31 مگابایت
بخش اول - 1.6 مگابایت
بخش دوم - 1.64 مگابایت
بخش سوم - 1.55  مگابایت
بخش چهارم - 2.11 مگابایت
بخش پنجم - 1.9 مگابایت
بخش ششم - 2.37 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

  20/1

فارسي نوشتاري

(26/03/95)
مقدمه - 609.71 کیلو بایت
بخش اول - 1.25 مگابایت
بخش دوم - 1.6 مگابایت
بخش سوم - 1.22 مگابایت
بخش چهارم - 1.52 مگابایت
بخش پنجم - 1.44 مگابایت
بخش ششم - 1.35 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

23/1

آموزش قرآن

(26/03/95)
مقدمه - 848.18 کیلو بایت
بخش اول - 747.63 کیلو بایت
بخش دوم - 2.17 مگابایت
بخش سوم - 2.04 مگابایت
بخش چهارم - 2.13 مگابایت
بخش پنجم - 2.68 مگابایت
بخش ششم - 6.57 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

22

علوم تجربي

(05/05/94)

پنجم دبستان

24

مطالعات اجتماعي

(26/03/95)

 مقدمه 3.05 مگابایت
 بخش اول 3.03 مگابایت
 بخش دوم 4.6 مگابایت
 بخش سوم 2.78 مگابایت
 بخش چهارم 3.55 مگابایت
 بخش پنجم 494.66 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

29 هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

پنجم دبستان

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 199025
تعداد بازديدكنندگان: 139491