پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي پنجم دبستان
کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
                                 

23

هدیه های آسمان

(20/03/96)

هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 7.99 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

21

رياضي

(20/03/96)

مقدمه 384.68 کیلوبایت
بخش اول 867.26 کیلوبایت
بخش دوم 757.32 کیلوبایت
بخش سوم 1.3 مگابایت
بخش چهارم 1020.4 کیلوبایت
بخش پنجم 617.55 کیلوبایت
بخش ششم 1019.61 کیلوبایت
بخش هفتم 591.44 کیلوبایت
ریاضی 5.99 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

20

فارسی

(20/03/96)
مقدمه 1.31 مگابایت
بخش اول 1.6 مگابایت
بخش دوم 1.64 مگابایت
بخش سوم 1.55 مگابایت
بخش چهارم 2.11 مگابایت
بخش پنجم 1.9 مگابایت
بخش ششم 2.37 مگابایت
فارسی 9.76 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

  20/1

فارسي نگارش

(20/03/96)
مقدمه 609.71 کیلوبایت
بخش اول 1.25 مگابایت
بخش دوم 1.6 مگابایت
بخش سوم 1.22 مگابایت
بخش چهارم 1.52 مگابایت
بخش پنجم 1.44 مگابایت
بخش ششم 1.35 مگابایت
نگارش فارسی 6.35 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

23/1

آموزش قرآن

(20/03/96)
مقدمه 848.18 کیلوبایت
بخش اول 747.64 کیلوبایت
بخش دوم 2.17 مگابایت
بخش سوم 2.04 مگابایت
بخش چهارم 2.13 مگابایت
بخش پنجم 2.68 مگابایت
بخش ششم 6.57 مگابایت
آموزش قرآن 16.08 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

22

علوم تجربي

(20/03/96)
مقدمه 374.64 کیلوبایت
بخش اول 373.41 کیلوبایت
بخش دوم 671.77 کیلوبایت
بخش سوم 325.26 کیلوبایت
بخش چهارم 650.28 کیلوبایت
بخش پنجم 887.04 کیلوبایت
بخش ششم 528.45 کیلوبایت
بخش هفتم 539.13 کیلوبایت
بخش هشتم 528.84 کیلوبایت
بخش نهم 670.96 کیلوبایت
بخش دهم 664.17 کیلوبایت
بخش یازدهم 497.83 کیلوبایت
بخش دوازدهم 362.09 کیلوبایت
علوم تجربی 6.52 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

24

مطالعات اجتماعي

(20/03/96)
مقدمه 3.05 مگابایت
بخش اول 3.03 مگابایت
بخش دوم 4.6 مگابایت
بخش سوم 2.78 مگابایت
بخش چهارم 3.55 مگابایت
بخش پنجم 494.66 کیلوبایت
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان 15.58 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

29

هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

(20/03/96)
مقدمه 137.69 کیلوبایت
بخش اول 2.49 مگابایت
ضميمه کتاب هديه های آسمان 2.61 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

33

هديه های آسمان (ويژه اقليتهای دينی)
(20/03/96)

مقدمه 147.71 کیلوبایت
بخش اول 748.76 کیلوبایت
بخش دوم 3.08 مگابایت
هديه های آسمان (ويژه اقليتهای دينی) 3.83 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 96-97

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 405321
تعداد بازديدكنندگان: 284134