كتاب هاي پنجم دبستان
1
کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه

25.1

کار و فناوری(اجرای آزمایشی)

(02/06/94)

مقدمه - 848 کیلوبایت
بخش اول - 1.26 مگابایت
بخش دوم - 1.91 مگابایت

پنجم دبستان

23

هدیه های آسمان

(19/05/94)

بخش اول - 3.04 مگابایت
بخش دوم - 1.76 مگابایت
بخش سوم - 1.79 مگابایت
بخش چهارم - 2.45 مگابایت
بخش پنجم - 996.31 کیلو بایت

پنجم دبستان

21

رياضي

(10/05/94)

مقدمه - 742.03 کیلو بایت
بخش اول - 1.17 مگابایت
بخش دوم - 1.08 مگابایت
بخش سوم - 2.56 مگابایت
بخش چهارم - 1.28 مگابایت
بخش پنجم - 996.31 کیلو بایت
بخش ششم - 1.27 مگابایت
بخش هفتم - 1008.59 کیلو بایت

پنجم دبستان

1 /20

فارسی نوشتاري
(30/04/94)

مقدمه - 379.7 کیلو بایت
بخش اول - 897.31 کیلو بایت
بخش دوم - 3.2 مگابایت
بخش سوم - 853.97 کیلو بایت
بخش چهارم - 1.13 مگابایت
بخش پنجم - 1.07 مگابایت
بخش ششم - 1014.08 کیلو بایت

پنجم دبستان

  20 فارسي خوانداري
(30/04/94)
مقدمه - 950.93 کیلو بایت
بخش اول - 1.27 مگابایت
بخش دوم - 1.28 مگابایت
بخش سوم - 1.18 مگابایت
بخش چهارم - 1.74 مگابایت
بخش پنجم - 1.49 مگابایت
بخش ششم - 2.02 مگابایت

پنجم دبستان

1/23 آموزش قرآن
(30/04/94)
مقدمه - 834.76 کیلو بایت
بخش اول - 747.63 کیلو بایت
بخش دوم - 2.12 مگابایت
بخش سوم - 2.16 مگابایت
بخش چهارم - 2.11 مگابایت
بخش پنجم - 2.66 مگابایت
بخش ششم - 6.78 مگابایت

پنجم دبستان

22

علوم تجربي

(05/05/94)

پنجم دبستان

24

مطالعات اجتماعي

(05/05/94)

پنجم دبستان

29 هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

پنجم دبستان

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 188968
تعداد بازديدكنندگان: 132861