بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه پنجم دوره ابتدايي

كتاب هاي درسي پايه پنجم دوره ابتدايي


عنوان

فايل هاي كتاب


سال تحصيلي 98-97
      

هدیه های آسمان

كد كتاب : 23

(97/03/30)

هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 8.59 مگابایت
رياضي

كد كتاب :21

(97/03/30)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 828.43 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.76 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.92 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.88 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.9 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 14.77 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی 20.79 مگابایتفارسی

كد كتاب :20

(97/03/30)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.36 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.64 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.69 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.59 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.16 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.95 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.42 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 9.8 مگابایت
فارسي نگارش

كد كتاب :20/1

(20/03/96)
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 609.71 کیلوبایت
بخش اول 1.25 مگابایت
بخش دوم 1.6 مگابایت
بخش سوم 1.22 مگابایت
بخش چهارم 1.52 مگابایت
بخش پنجم 1.44 مگابایت
بخش ششم 1.35 مگابایت
فایل کامل کتاب:
نگارش فارسی 6.35 مگابایتآموزش قرآن

كد كتاب :23/1

(20/03/96)
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 848.18 کیلوبایت
بخش اول 747.64 کیلوبایت
بخش دوم 2.17 مگابایت
بخش سوم 2.04 مگابایت
بخش چهارم 2.13 مگابایت
بخش پنجم 2.68 مگابایت
بخش ششم 6.57 مگابایت
فایل کامل کتاب:
آموزش قرآن 16.08 مگابایتعلوم تجربي

كد كتاب :22

(97/03/30)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 885.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 868.89 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.27 مگابایت
PDF icon بخش سوم 825.51 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.36 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.07 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.05 مگابایت
PDF icon بخش نهم 1.17 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 1.02 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم 875.84 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 7.9 مگابایت
مطالعات اجتماعي

كد كتاب :24

(20/03/96)
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 3.05 مگابایت
بخش اول 3.03 مگابایت
بخش دوم 4.6 مگابایت
بخش سوم 2.78 مگابایت
بخش چهارم 3.55 مگابایت
بخش پنجم 494.66 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان 15.58 مگابایتهدیه های آسمان

(ویژه اهل سنت)

كد كتاب :29

(20/03/96)
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 137.69 کیلوبایت
بخش اول 2.49 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضميمه کتاب هديه های آسمان 2.61 مگابایت
هديه های آسمان

(ويژه اقليتهای دينی)

كد كتاب :33
(20/03/96)

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 147.71 کیلوبایت
بخش اول 748.76 کیلوبایت
بخش دوم 3.08 مگابایت
فایل کامل کتاب:
هديه های آسمان (ويژه اقليتهای دينی) 3.83 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 451423
تعداد بازديدكنندگان: 316356