مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي پنجم دبستان
کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
                                 

25.1

کار و فناوری(اجرای آزمایشی)

(02/06/94)

مقدمه - 848 کیلوبایت
بخش اول - 1.26 مگابایت
بخش دوم - 1.91 مگابایت

پنجم دبستان

23

هدیه های آسمان

کد کتاب:
23

(26/03/95)

هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 7.99 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

21

رياضي

(31/03/95)

مقدمه 384.68 کیلوبایت
بخش اول 867.26 کیلوبایت
بخش دوم 757.32 کیلوبایت
بخش سوم 1.3 مگابایت
بخش چهارم 1020.4 کیلوبایت
بخش پنجم 617.55 کیلوبایت
بخش ششم 1019.61 کیلوبایت
بخش هفتم 591.44 کیلوبایت
ریاضی 5.99 مگابایت

پنجم دبستان

20

فارسی خوانداري

(26/03/95)
 مقدمه1.31 مگابایت
 بخش اول1.6 مگابایت
 بخش دوم1.64 مگابایت
 بخش سوم1.55 مگابایت
 بخش چهارم2.11 مگابایت
 بخش پنجم1.9 مگابایت
 بخش ششم2.37 مگابایت
 فارسی9.76 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

  20/1

فارسي نگارش

(26/03/95)
مقدمه609.71 کیلو بایت
بخش اول1.25 مگابایت
بخش دوم1.6 مگابایت
بخش سوم1.22 مگابایت
بخش چهارم1.52 مگابایت
بخش پنجم1.44 مگابایت
بخش ششم1.35 مگابایت
كل كتاب نگارش فارسی6.35 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

23/1

آموزش قرآن

(26/03/95)
مقدمه848.18 کیلو بایت
بخش اول 747.63 کیلو بایت
بخش دوم2.17 مگابایت
بخش سوم2.04 مگابایت
بخش چهارم2.13 مگابایت
بخش پنجم2.68 مگابایت
بخش ششم6.57 مگابایت
آموزش قرآن16.08 مگابایت

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

22

علوم تجربي

(11/05/95)
 مقدمه374.64 KB
 بخش اول373.41 KB
 بخش دوم671.77 KB
 بخش سوم325.26 KB
 بخش چهارم650.28 KB
 بخش پنجم887.04 KB
 بخش ششم528.45 KB
 بخش هفتم539.13 KB
 بخش هشتم528.84 KB
 بخش نهم670.96 KB
 بخش دهم664.17 KB
 بخش یازدهم497.83 KB
 بخش دوازدهم362.09 KB
 کل کتاب6.52 MB

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

24

مطالعات اجتماعي

(26/03/95)

 مقدمه 3.05 مگابایت
 بخش اول 3.03 مگابایت
 بخش دوم 4.6 مگابایت
 بخش سوم 2.78 مگابایت
 بخش چهارم 3.55 مگابایت
 بخش پنجم 494.66 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

29

هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

(11/05/95)
 مقدمه137.69 KB
 بخش اول2.49 MB
 کل کتاب2.61 MB

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

33

هدیه های آسمان (ویژه اقلیتهای دینی)
(11/05/95)

 مقدمه147.71 KB
 بخش اول748.76 KB
 بخش دوم3.08 MB
 کل کتاب3.83 MB

پنجم دبستان

سال تحصيلي 95-96

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 310245
تعداد بازديدكنندگان: 218644