بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه چهارم دوره ابتدايي

كتاب هاي درسي پايه چهارم دوره ابتدايي

عنوان
فايل هاي كتاب
سال تحصيلي 97-96

رياضي

كد كتاب : 15

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 2.44 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.56 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.14 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.31 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.15 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1012.33 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 944.02 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF iconریاضی 5.69 مگابایت


مطالعات اجتماعی


كد كتاب :18

97/04/27

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم 12.64 مگابایت
PDF icon کاربرگ 2.45 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی 23.13 مگابایت


هديه هاي آسمان

كد كتاب :17


97/03/30

فایل کامل کتاب: 
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 14.12 مگابایت


نگارش فارسي

كد كتاب :14.1


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 897.79 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.51 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.84 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.56 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 729.13 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.98 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 976 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش فارسی 8.79 مگابایتفارسی

كد كتاب :14

97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 855.05 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.55 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 356.3 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 2.24 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 10.76 مگابایت آموزش قرآن
كد كتاب :17.1
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 917.64 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.1 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.35 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.54 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 4.2 مگابایت
PDF icon بخش ششم 5.43 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن 19.06 مگابایت


علوم تجربی
كد كتاب :16

97/03/30
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 851.48 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 803.97 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.29 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.18 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 894.56 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1006.37 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.37 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.02 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.21 مگابایت
PDF icon بخش نهم 3.15 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1022.49 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 1.02 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم 990.09 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 9.63 مگابایت


 


ضمیمه کتاب هدیه های آسمان ویژه اهل سنت
كد كتاب :28
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 206.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.67 مگابایت
PDF icon بخش دوم 524.45 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) 1.78 مگابایت


 


 هدیه های آسمان ویژه اقلیت های مذهبی

كد كتاب : 32


(97/05/08)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 3.96 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 395143
تعداد بازديدكنندگان: 280099