بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه اول دوره ابتدايي

كتاب هاي درسي پايه اول دوره ابتدايي

عنوان فايل كتاب
سال تحصيلي 98-97


فارسی

كد كتاب : 1


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.18 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.18 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.77 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.91 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.5 مگابایت
فایل کامل کتاب:
 
PDF icon فارسی 10.44 مگابایتنگارش

كد كتاب : 1/1


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 756.07 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.1 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.46 مگابایت
PDF icon بخش سوم 864.31 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 822.61 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 800.32 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 983.51 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 1.24 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 827.87 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 805.92 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 
PDF icon نگارش فارسی 4.73 مگابایترياضي

كد كتاب : 2


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 372.05 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 10.64 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.28 مگابایت
PDF icon بخش سوم 8.8 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 4.83 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 3.84 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.11 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.51 مگابایت
فایل کامل کتاب:
 
PDF icon ریاضی 34.26 مگابایتآموزش قرآن

كد كتاب :4/1


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.51 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.28 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.13 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.45 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.33 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.38 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.82 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.16 مگابایت
فایل کامل کتاب:
 
PDF icon آموزش قرآن 7.91 مگابایتعلوم تجربي

كد كتاب : 4


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.04 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.28 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.67 مگابایت
فایل کامل کتاب:
 
PDF icon علوم تجربی 9.12 مگابایت


       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 232338
تعداد بازديدكنندگان: 183229