بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه نهم
كتاب هاي درسي پايه نهم (پايه سوم متوسطه اول)
عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

ضميمه پيام های آسمان

(ويژه اهل سنت)

كد كتاب : 135/1

(96/05/10)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 477.55 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.51 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) 1.56 مگابایتفرهنگ و هنر

كد كتاب : 139

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 4.11 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.46 مگابایت
PDF icon بخش سوم 5.16 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فرهنگ و هنر 11.76 مگابایتکار و فناوری


كد كتاب :136

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 675.59 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 876.71 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.34 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1009.84 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.5 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.38 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.06 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.13 مگابایت
PDF icon بخش نهم 1.14 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار و فناوری 7.43 مگابایت


مطالعات اجتماعی 


كد كتاب :138

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 534.45 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.7 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.4 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.16 مگابایت
PDF icon کاربرگ 960.52 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی 10.88 مگابایتپيام های آسمان


كد كتاب :135

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 907.87 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 2.75 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.33 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.5 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.05 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.92 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon پیام های آسمان 8.16 مگابایت


رياضی


كد كتاب :133

(97/04/04)


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 673.23 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.9 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.09 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.52 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.76 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.82 مگابایت
PDF icon بخش ششم 773.74 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 881.7 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 856.41 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 1 مگابایت
PDF icon بخش دهم 3.91 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 994.51 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 2.3 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی 13.1 مگابایت


نگارش


كد كتاب :131/1

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1020.06 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 4.25 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.91 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 3.49 مگابایت
PDF icon بخش ششم 3.14 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.78 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 4.57 مگابایت
PDF icon بخش نهم 4.12 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش 26.28 مگابایت


آمادگی دفاعی


كد كتاب :144

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 8.33 مگابایت
PDF icon بخش دوم 8.05 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آمادگی دفاعی 15.33 مگابایتكتاب كار انگليسي

كد كتاب :140/1

(97/04/04)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب کار انگلیسی 4.84 مگابایت


فارسي


كد كتاب :131

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.11 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.5 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.58 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.8 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.78 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 8.45 مگابایتتعليمات اديان الهی و اخلاق

ويژه اقليت های دينی


كد كتاب :135/2

(27/04/96)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 480.28 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 668.23 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 442.41 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 540.45 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تعلیمات ادیان الهی و اخلاق  - ویژه اقلیت های دینی
905.64 کیلوبایتعربی

كد كتاب :141

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.22 مگابایت
PDF icon بخش اول 8.67 مگابایت
PDF icon بخش دوم 901.69 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی 9.75 مگابایتآموزش قرآن

كد كتاب :142

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 5.98 مگابایت
PDF icon بخش دوم 8 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.6 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن 18.79 مگابایتزبان انگليسي


كد كتاب :140

(97/04/04)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon انگلیسی3 9.38 مگابایت

علوم تجربي


كد كتاب :134

(97/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 540.23 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.05 مگابایت
PDF icon بخش دوم 828.77 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 938.22 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 2.55 مگابایت
PDF icon بخش ششم 786.49 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 825.72 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 908.11 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 894.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 741.12 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 912.27 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 742.84 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم 763.22 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم 933.31 کیلوبایت
PDF icon بخش پانزدهم 1.04 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 10.99 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 289732
تعداد بازديدكنندگان: 216865