مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي سوم متوسطه (نهم)
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود فایل

سال تحصيلي 95-96

135/1

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)

(20/09/95)

سوم متوسطه

مقدمه 800.04 کیلوبایت
بخش اول 1.18 مگابایت
کل کتاب 1.56 مگابایت

139

فرهنگ و هنر

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه4.01 مگابایت
بخش اول 3.41 مگابایت
بخش دوم 5.08 مگابایت
کل فرهنگ و هنر 11.64 مگابایت

136

کار و فناوری

(29/03/95)

سوم متوسطه

کل کتاب کار و فناوری6.87 مگابایت

138

مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه 522.34 کیلوبایت
بخش اول 4.48 مگابایت
بخش دوم 3.22 مگابایت
بخش سوم 2.95 مگابایت
بخش چهارم1023.41 کیلوبایت
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) نهم10.44 مگابایت

135

پیام های آسمان

(31/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه 921.47 کیلوبایت
بخش اول 2.65 مگابایت
بخش دوم 2.24 مگابایت
بخش سوم 1.41 مگابایت
بخش چهارم 963.67 کیلوبایت
بخش پنجم 1.82 مگابایت
بخش ششم 1.08 مگابایت
کل کتاب پیام های آسمان 8.13 مگابایت

133

ریاضی

(29/03/95)

سوم متوسطه

ریاضی 5.75 مگابایت

131.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه1015.01 کیلوبایت
بخش اول4.24 مگابایت
بخش دوم3.89 مگابایت
بخش سوم 2.65 مگابایت
بخش چهارم 3.48 مگابایت
بخش پنجم 3.13 مگابایت
بخش ششم 2.77 مگابایت
بخش هفتم 4.57 مگابایت
بخش هشتم 4.12 مگابایت
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)26.27 مگابایت

144

آمادگی دفاعی

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه 7.69 مگابایت
بخش اول 7.47 مگابایت
آمادگی دفاعی 14.73 مگابایت

140.1

كتاب كار انگليسي

(29/03/95)

سوم  متوسطه

کتاب کار انگلیسی 4.57 مگابایت

131

فارسي

(29/03/95)

سوم  متوسطه مقدمه 1.1 مگابایت
بخش اول 1.29 مگابایت
بخش دوم 1.49 مگابایت
بخش سوم 1.57 مگابایت
بخش چهارم 1.88 مگابایت
بخش پنجم 1.75 مگابایت
بخش ششم 2.11 مگابایت
فارسی 8.47 مگابایت

135/2

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق
(29/03/95)

سوم  متوسطه مقدمه 480.28 کیلوبایت
بخش اول 668.23 کیلوبایت
بخش دوم 442.41 کیلوبایت
بخش سوم 540.45 کیلوبایت
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 905.64 کیلوبایت

141 عربی
(29/03/95)
سوم متوسطه مقدمه 1.15 مگابایت
بخش اول 8.61 مگابایت
بخش دوم 688.42 کیلوبایت
عربی 9.59 مگابایت

142 آموزش قرآن
(29/03/95)
سوم متوسطه مقدمه 5.31 مگابایت
بخش اول 7.73 مگابایت
بخش دوم 2.38 مگابایت
بخش سوم 4.15 مگابایت
آموزش قرآن 18.02 مگابایت

140

زبان انگليسي

(05/05/94)

سوم متوسطه

134

علوم تجربي

(31/03/95)

سوم متوسطه مقدمه 529.95 کیلوبایت
بخش اول 1.95 مگابایت
بخش دوم 792.71 کیلوبایت
بخش سوم 1.1 مگابایت
بخش چهارم 868.9 کیلوبایت
بخش پنجم 2.48 مگابایت
بخش ششم 780.83 کیلوبایت
بخش هفتم 813.88 کیلوبایت
بخش هشتم 860.62 کیلوبایت
بخش نهم 881.9 کیلوبایت
بخش دهم 736.87 کیلوبایت
بخش یازدهم 841.39 کیلوبایت
بخش دوازدهم 735.29 کیلوبایت
بخش سیزدهم 757.63 کیلوبایت
بخش چهاردهم 905.89 کیلوبایت
بخش پانزدهم 947.41 کیلوبایت
علوم تجربی 9.53 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 208190
تعداد بازديدكنندگان: 153875