???? ???????
???? ??? ???????
????? ????
??? ????? ??
????? ??
????? ??
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه سوم دوره ابتدايي

كتاب هاي درسي پايه سوم دوره ابتدايي

عنوان
فايل هاي كتاب
سال تحصيلي 98-97

فارسی

كد كتاب : 9


97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.12 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.07 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1005.62 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.32 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 852.12 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 791.37 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.39 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.83 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 7.94 مگابایتنگارش فارسی

كد كتاب : 9/1

97/03/30
فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش فارسی 3.24 مگابایت


رياضی

كد كتاب :10
97/03/30
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 2.48 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.2 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی 4.46 مگابایتآموزش قرآن

كد كتاب :12/1
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 932.1 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.85 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.78 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.53 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 569.71 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن 7.59 مگابایتعلوم تجربی

كد كتاب :11

97/03/30
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 398.4 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.9 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 930.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 7.14 مگابایت
 


هدیه های آسمان

كد كتاب :12
97/03/30
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.32 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.79 مگابایت
PDF icon بخش دوم 14.63 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هدیه های آسمان 21.1 مگابایتهدیه های آسمان
(ویژه اقلیت های دینی)

كد كتاب :31
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.58 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.15 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.08 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.45 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 3.9 مگابایتمطالعات اجتماعی

كد كتاب :13

97/03/30
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.15 مگابایت
PDF icon بخش اول 1020.76 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 4.19 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.66 مگابایت
PDF icon کاربرگ 1021.31 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی 8.26 مگابایتضمیمه ی هدیه های آسمان
(ویژه ی اهل سنت)


كد كتاب :27
97/03/30
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.32 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.79 مگابایت
PDF icon بخش دوم 14.63 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هدیه های آسمان 21.1 مگابایت


       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 242999
تعداد بازديدكنندگان: 181649