بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه دوم دوره ابتدايي
كتاب هاي درسي پايه دوم دوره ابتدايي


عنوان
فايل كتاب
سال تحصيلي 98-97

فارسی

كد كتاب : 05


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 777.62 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1019.58 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.34 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.33 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.33 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.52 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 5.95 مگابایتنگارش

كد كتاب : 1/05  


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 763.4 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 826.49 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 749.97 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 735.14 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 533.22 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 411.93 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش فارسی 2.24 مگابایترياضی
كد كتاب : 6

97/03/30

فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی 8.02 مگابایت


آموزش قرآن
كد كتاب : 1/08

97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 2 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.4 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.07 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.31 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 875 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.55 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.15 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1 مگابایت
PDF icon بخش نهم 1.09 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم 1.56 مگابایت
PDF icon بخش سیزدهم 1002.7 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن 8.98 مگابایتعلوم تجربی
كد كتاب : 07

97/03/30

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 3.66 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.82 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.81 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 8.39 مگابایت


هدیه های آسمان
كد كتاب : 08


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.2 مگابایت
PDF icon بخش اول 965.9 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.32 مگابایت
PDF icon بخش سوم 904.71 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 3.92 مگابایت
 


هدیه های آسمان ویژه اقليتهاي ديني

كد كتاب : 30


فایل کامل کتاب: 
PDF icon هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی 2.79 مگابایت


هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

كد كتاب :
26


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 881.2 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.86 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) 2.3 مگابایتلوح آموزشى تربیت بدنى
كد كتاب : 2/08


فایل کامل کتاب: 
PDF icon لوح آموزشى تربيت بدنى 1.78 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 213090
تعداد بازديدكنندگان: 161743