پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
كتاب هاي پايه يازدهم
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
ساختار و شناسنامه کتاب های پایه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبیران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) ساختار و شناسنامه کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند


براي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

تاریخ

شيمي 3
دانلود دانلود 96/12/19
جامعه شناسي3 دانلود دانلود 96/12/05
فارسي 3
دانلود دانلود 96/11/03
علوم و فنون ادبي 3 دانلود دانلود 96/11/03
نگارش 3
دانلود دانلود 96/11/03
فارسي و نگارش 3
( رشته فني و حرفه اي )
دانلود دانلود 96/11/03

 تاريخ 3
(ايران و جهانِ معاصر)

 دانلود  دانلود  96/10/25

 جغرافياي 3
(كاربردي)

 دانلود دانلود
 96/10/25

 حسابان 2

دانلود
 دانلود  96/10/25

 رياضي3
(تجربي)

 دانلود  دانلود  96/10/25

 رياضي 3
(انساني)

 دانلود  دانلود  96/10/25

 رياضيات گسسته

 دانلود  دانلود  96/10/25

 هندسه 3

 دانلود  دانلود  96/10/25

 زبان انگليسي Vision 3

 دانلود  دانلود  96/10/25

 زيست شناسي 3

 دانلود  دانلود  96/10/25

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته ادبيات و علوم انساني)

 دانلود  دانلود  96/10/25

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود  96/10/25

 فيزيك 3

 دانلود  دانلود  96/10/25  جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم-- سال تحصيلي 98 ـ 1397
فايل عناوين
   

جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم

سال تحصيلي 98 ـ 1397

در يك نگاه


دفعات بازديد: 19852
تعداد بازديدكنندگان: 11613