پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
پيش نويس كتاب هاي پایه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبیران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) پيش نويس کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند


براي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

رديف

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

متن كتاب ها

تاریخ

 1 شيمي 3
دانلود دانلود96/12/19

فصل: آسايش و رفاه در سايه شيمي

97/02/17
2 جامعه شناسي3 دانلود دانلود96/12/05  
 3 فارسي 3
دانلود دانلود96/11/03  
 4 علوم و فنون ادبي 3 دانلود دانلود96/11/03  
 5 نگارش 3
دانلود دانلود96/11/03  
 6 فارسي و نگارش 3
( رشته فني و حرفه اي )
دانلود دانلود96/10/25  
 7

 تاريخ 3
(ايران و جهانِ معاصر)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 8

 جغرافياي 3
(كاربردي)

 دانلود دانلود 96/10/25  
 9

 حسابان 2

دانلود
 دانلود96/10/25

فصل چهارم: مشتق- درس 3: آهنگ تغيير متوسط و ...

فصل پنجم:كاربردهاي مشتق- درس 1، 2 و3

فصل سوم: حدهای نامتناهی و...- درس 1 و2 

فصل چهارم:مشتق- درس 1 و2

97/02/31

97/02/29

97/02/04

97/02/10

 10

 رياضي3
(تجربي)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل هارم:كاربرد مشتق-درس 1

فصل دوم: مثلثات -درس2

فصل دوم: مثلثات -درس1

فصل توابع: دروس 1 تا 3

فصل6: احتمال-درس اول

فصل پنجم(هندسه)- دروس 1 و 2 

97/03/01

97/02/22

97/02/11

97/02/01

97/02/03

97/02/08

 11

 رياضي و آمار 3
(انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول: آمار و احتمال/درس3: چرخه آمار در حل مسائل

فصل اول: آمار و احتمال/درس2: احتمال

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس3: تابع نمايي

فصل سوم: لگوهاي غيرخطي /درس 2 

فصل اول: آمار و احتمال/درس 1 

فصل دوم:الگوهاي خطي/درس1 و 2

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس1 

97/02/31

97/02/29

97/02/29

97/02/11

97/02/11

97/02/10

97/02/10

 
 12

 رياضيات گسسته

 دانلود  دانلود96/10/25 بخش 2: بخش پذيري و هم نهشتي- درس 1 و 2  97/02/04
 13

 هندسه 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل دوم(آشنايي با مقاطع مخروطي): دروس 1، 2 و 3

فصل بردارها – درس اول

فصل بردارها – درس دوم

فصل 1(ماتريس و كاربردها) – درس 1 و2

97/02/17

97/01/28

97/01/28

97/02/15

 14

 زبان انگليسي Vision 3

 دانلود  دانلود96/10/25

درس اول

97/02/31
 15

 زيست شناسي 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول: ملكول هاي اطلاعاتي

فصل دوم: جريان اطلاعات در ياخته

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

97/02/17

97/02/22

97/02/22

 16

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته ادبيات و علوم انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 17

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 18

 فيزيك 3 (رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل1-حركت در راستاي خط راست

فصل دوم: ديناميك و حركت چرخشي

97/01/28

97/02/17

19

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) كليه رشته ها

20

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) رشته ادبيات و علوم انساني

21

عربی، زبان قرآن 3
(رشته علوم و معارف اسلامي)

22

سلامت و بهداشت (كليه رشته ها)

دانلود دانلود96/02/04
23

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه پسران

دانلود دانلود96/02/08

فصل 1و2: دروس 1 تا 5

درس 6 بخش 1 

درس 6 بخش 2

97/01/28

97/02/04

97/02/04

24

فلسفه 2 (تغيير كلي رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي)

25

علوم اجتماعي (رشته رياضی-تجربی/فني حرفه اي/كاردانش)

دانلود دانلود96/02/29
26

مطالعات فرهنگي  (رشته علوم انساني)

27

جريان شناسي انديشه هاي معاصر (رشته علوم و معارف اسلامي)

28

راهنماي ويژه مدرسه

29

علوم و معارف قرآني 3 (رشته علوم و معارف اسلامي)

دروس اول تا ششم
97/01/28
30

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه دختران

دانلود دانلود96/02/08
---

فلسفه 1 - پايه يازدهم

(رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي) - جديد التاليف

دروس 1، 2 و 3

درس 4 

97/02/25

97/02/25
  جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم-- سال تحصيلي 98 ـ 1397
فايل عناوين
   

دفعات بازديد: 89823
تعداد بازديدكنندگان: 41396