???? ???????
???? ??? ???????
????? ????
??? ????? ??
????? ??
????? ??
 
 
 
كتاب هاي درسي پایه دوازدهم

كتاب هاي دوره متوسطه دوم، پايه دوازدهم و رشته هاي رياضي ◙، تجربي◙، علوم انساني◙ و علوم و معارف اسلامي◙ است.


كتاب هاي درسي پايه دوازدهم (متوسطه دوم)

عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

عربی، زبان قرآن(3)

کد کتاب: 112208
(رشته علوم و معارف اسلامی)

(97/06/17)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
عربی، زبان قرآن(3) 9.08 مگابایت

جامعه شناسی(3)

کد کتاب: 112222
(رشته انساني)

(97/06/17)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 638.04 کیلوبایت
بخش اول 1.77 مگابایت
بخش دوم 1.7 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
جامعه شناسي (3) 3.09 مگابایت

دین و زندگی(3)

کد کتاب: 112205
(رشته علوم انساني)

(97/06/17)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 1.65 مگابایت
بخش دوم 1.9 مگابایت
بخش سوم 605.33 کیلوبایت
بخش چهارم 672.83 کیلوبایت
بخش پنجم 1.65 مگابایت
بخش ششم 1.72 مگابایت
بخش هفتم 1.58 مگابایت
بخش هشتم 1.81 مگابایت
بخش نهم 1.73 مگابایت
بخش دهم 1.64 مگابایت
بخش یازدهم 1.62 مگابایت
بخش دوازدهم 1.62 مگابایت
بخش سیزدهم 1.68 مگابایت
بخش چهاردهم 1.77 مگابایت
بخش پانزدهم 2.02 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
دین و زندگی(3 ) 16.13 مگابایت

شيمي(3)

کد کتاب: 112210
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/05)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 692.42 کیلوبایت
بخش اول 2.14 مگابایت
بخش دوم 1.49 مگابایت
بخش سوم 1.47 مگابایت
بخش چهارم 1.52 مگابایت
بخش پنجم 630.15 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
شیمی(3) 4.66 مگابایت

دین و زندگی(3)

کد کتاب: 112204
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/03)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 673.83 کیلوبایت
بخش اول 1.64 مگابایت
بخش دوم 1.71 مگابایت
بخش سوم 1.58 مگابایت
بخش چهارم 1.81 مگابایت
بخش پنجم 1.67 مگابایت
بخش ششم 1.66 مگابایت
بخش هفتم 1.7 مگابایت
بخش هشتم 1.68 مگابایت
بخش نهم 2.17 مگابایت
بخش دهم 1.84 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
دین و زندگی 3 12.23 مگابایت

فيزيك (3)

کد کتاب: 112244
(رشته علوم تجربي)

(97/05/29)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 669.82 کیلوبایت
بخش اول 2.76 مگابایت
بخش دوم 3.32 مگابایت
بخش سوم 1.84 مگابایت
بخش چهارم 1.29 مگابایت
بخش پنجم 1.27 مگابایت
بخش ششم 1.29 مگابایت
بخش هفتم 902.41 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
فیزیک(3) 9.05 مگابایت

جغرافیا3(کاربردی)

کد کتاب: 112218
(رشته علوم انساني)

(97/05/23)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 669.92 کیلوبایت
بخش اول 3.15 مگابایت
بخش دوم 3.49 مگابایت
بخش سوم 2.66 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
جغرافیا3(کاربردی) 8.14 مگابایت

ریاضی3

کد کتاب: 112211
(رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 760.43 کیلوبایت
بخش اول 1.89 مگابایت
بخش دوم 2.04 مگابایت
بخش سوم 1.13 مگابایت
بخش چهارم 1.11 مگابایت
بخش پنجم 1.01 مگابایت
بخش ششم 1.84 مگابایت
بخش هفتم 1.01 مگابایت
بخش هشتم 1.11 مگابایت
بخش نهم 845.45 کیلوبایت
بخش دهم 1.53 مگابایت
بخش یازدهم 903.23 کیلوبایت
بخش دوازدهم 1.58 مگابایت
بخش سیزدهم 1.25 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
ریاضی3 10.09 مگابایت

فارسي 3

کد کتاب: 112201
(همه رشته ها)

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 8.21 مگابایت
بخش دوم 15.15 مگابایت
بخش سوم 16.45 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
فارسی3 38.88 مگابایت

سلامت و بهداشت

کد کتاب: 1112268
(همه رشته ها)

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 779.87 کیلوبایت
بخش اول 1.3 مگابایت
بخش دوم 2.22 مگابایت
بخش سوم 1.54 مگابایت
بخش چهارم 2.17 مگابایت
بخش پنجم 1.49 مگابایت
بخش ششم 2.16 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
سلامت و بهداشت 8.35 مگابایت

زیست شناسی 3

کد کتاب: 112216
(رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 2.46 مگابایت
بخش دوم 2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
زیست شناسی3 4.37 مگابایت


فیزیک 3

کد کتاب: 112209
(رشته رياضي)

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 686.58 کیلوبایت
بخش اول 3.04 مگابایت
بخش دوم 3.77 مگابایت
بخش سوم 1.99 مگابایت
بخش چهارم 1.67 مگابایت
بخش پنجم 1.44 مگابایت
بخش ششم 1.96 مگابایت
بخش هفتم 922.27 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
فیزیک3 11.57 مگابایت


تاریخ3

کد کتاب: 112219
(رشته علوم انساني )

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 732.59 کیلوبایت
بخش اول 1.71 مگابایت
بخش دوم 2.03 مگابایت
بخش سوم 1.51 مگابایت
بخش چهارم 2.15 مگابایت
بخش پنجم 1.19 مگابایت
بخش ششم 1.52 مگابایت
بخش هفتم 693.61 کیلوبایت
بخش هشتم 1.33 مگابایت
بخش نهم 1.11 مگابایت
بخش دهم 1.12 مگابایت
بخش یازدهم 1.06 مگابایت
بخش دوازدهم 1.44 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تاریخ3 10.32 مگابایت

هویت اجتماعی

کد کتاب: 112220
(رشته رياضي فيزيك و رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 589.42 کیلوبایت
بخش اول 1.4 مگابایت
بخش دوم 1.19 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
هویت اجتماعی 2.16 مگابایت


علوم و فنون ادبی 3

کد کتاب: 112203
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/15)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 3 مگابایت
بخش دوم 2.79 مگابایت
بخش سوم 3.47 مگابایت
بخش چهارم 3.48 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
علوم و فنون ادبی 3 11.04 مگابایت


نگارش 3

کد کتاب: 112202
(همه رشته ها)

(97/05/15)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
نگارش3 4.97 مگابایت


ریاضیات گسسته

کد کتاب: 112215
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 644.38 کیلوبایت
بخش اول 701.99 کیلوبایت
بخش دوم 787.04 کیلوبایت
بخش سوم 1.53 مگابایت
بخش چهارم 1.71 مگابایت
بخش پنجم 801.71 کیلوبایت
بخش ششم 9.17 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
رياضيات گسسته 12.07 مگابایتحسابان 2

کد کتاب: 112214
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 667.14 کیلوبایت
بخش اول 1.29 مگابایت
بخش دوم 1.12 مگابایت
بخش سوم 1.01 مگابایت
بخش چهارم 1.28 مگابایت
بخش پنجم 873.07 کیلوبایت
بخش ششم 895.42 کیلوبایت
بخش هفتم 792.16 کیلوبایت
بخش هشتم 1.54 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
حسابان 2 5 مگابایت


هندسه 3

کد کتاب: 112213
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 669.47 کیلوبایت
بخش دوم 1.23 مگابایت
بخش سوم 1.3 مگابایت
بخش چهارم 1.4 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
هندسه 3 2.76 مگابایت


 زبان خارجی3

کد کتاب: 112231
(همه رشته ها)

(97/05/08)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
زبان خارجی3 7.98 مگابایت


كتاب كارزبان خارجی3

کد کتاب: 112230
(همه رشته ها)

(97/05/08)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب کار زبان خارجی3 1.92 مگابایتعربی، زبان قرآن 3

کد کتاب: 112206
(رشته رياضي و علوم تجربي)

(97/05/08)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 834.01 کیلوبایت
بخش اول 720.31 کیلوبایت
بخش دوم 3.74 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
عربی، زبان قرآن 3 3.92 مگابایت


ریاضی و آمار 3

کد کتاب: 112212
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/08)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 621.69 کیلوبایت
بخش اول 955.33 کیلوبایت
بخش دوم 1.74 مگابایت
بخش سوم 966.91 کیلوبایت
بخش چهارم 1.65 مگابایت
بخش پنجم 1.23 مگابایت
بخش ششم 1.28 مگابایت
بخش هفتم 723.85 کیلوبایت
بخش هشتم 988.15 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
ریاضی و آمار 3 5.7 مگابایت


عربی، زبان قرآن 3

کد کتاب: 112207
(رشته علوم انساني)

(97/05/08)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 847.03 کیلوبایت
بخش اول 736.4 کیلوبایت
بخش دوم 4.37 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
عربي، زبان قرآن 3 4.59 مگابایت


تحلیل فرهنگی

کد کتاب: 112223
(رشته علوم انساني)

(97/05/03)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 1.64 مگابایت
بخش دوم 1.67 مگابایت
بخش سوم 1.76 مگابایت
بخش چهارم 2.03 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تحلیل فرهنگی 4.97 مگابایت


فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)

کد کتاب: 112226
(رشته انساني و رشته معارف)

(97/04/25)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 636.57 کیلوبایت
بخش اول 837.33 کیلوبایت
بخش دوم 643.18 کیلوبایت
بخش سوم 729.73 کیلوبایت
بخش چهارم 828.68 کیلوبایت
بخش پنجم 639.58 کیلوبایت
بخش ششم 651.63 کیلوبایت
بخش هفتم 597.37 کیلوبایت
بخش هشتم 709.42 کیلوبایت
بخش نهم 587.94 کیلوبایت
بخش دهم 624.71 کیلوبایت
بخش یازدهم 634.22 کیلوبایت
بخش دوازدهم 676.48 کیلوبایت
بخش سیزدهم 773.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
فلسفه 2.68 مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی

كد كتاب : 112228

( كليه رشته ها )

(97/04/25)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 638.86 کیلوبایت
بخش اول 226.78 کیلوبایت
بخش دوم 278.47 کیلوبایت
بخش سوم 225.47 کیلوبایت
بخش چهارم 213.38 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی 771.02 کیلوبایت


 


 

 

 

 


پيش نويس كتابهاي پايه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبیران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) پيش نويس کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستندبراي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

رديف

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

متن كتاب ها

تاریخ

 1 شيمي 3
دانلود دانلود96/12/19

فصل 3: شيمي، هنر، زيبايي و ماندگاري  

فصل4-1: چالش هاي زندگي و راه حل هاي 

فصل4-2: ارزش فناوري هاي شيميايي 

فصل1 : مولكول ها در خدمت تندرستي 

فصل2 : آسايش و رفاه در سايه شيمي

 

97/04/05

97/03/28

97/03/28

97/03/28

97/02/17

2 جامعه شناسي3 دانلود دانلود96/12/05

درس نهم  

درس هفتم و هشتم 

درس ششم 

درس پنجم  

درس سوم و چهارم  

درس اول و دوم  

97/05/23

97/05/23

97/05/03

97/05/03

97/04/11

97/03/27

 3 فارسي 3
دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب فارسي 3   97/03/12
 4 علوم و فنون ادبي 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب علوم و فنون ادبي 3  97/03/08
 5 نگارش 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب نگارش 3 97/03/23
 6 فارسي و نگارش 3
( رشته فني و حرفه اي )
دانلود دانلود96/10/25 كل كتاب فارسي و نگارش 3 97/03/30
 7

 تاريخ 3
(ايران و جهانِ معاصر)

 دانلود  دانلود96/10/25

درس 9 

درس 11 

درس 12 

درس 1 

درس 2 

درس 3 

درس 4 و 5 

درس 6 

درس 7 


97/04/05

97/04/05

97/04/05

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

 8

 جغرافياي 3
(كاربردي)

 دانلود دانلود 96/10/25

فصل اول(جغرافياي سكونتگاه)درس 1 

فصل سوم(مخاطرات طبيعي)/درس 5 و 6 

فصل دوم(جغرافياي حمل و نقل)/درس3و4 

97/04/11

97/03/28

97/03/28

 9

 حسابان 2

دانلود
 دانلود96/10/25

فصل دوم: مثلثات- درس اول 

فصل دوم: مثلثات- درس دوم 

فصل چهارم: مشتق- درس 3: آهنگ تغيير متوسط و ... 

فصل پنجم:كاربردهاي مشتق- درس 1، 2 و3

فصل سوم: حدهای نامتناهی و...- درس 1 و2 

فصل چهارم:مشتق- درس 1 و2


97/03/13


97/03/13


97/02/31


97/02/29


97/02/04

97/02/10

 10

 رياضي3
(تجربي)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس سوم 

فصل سوم: حد و مشتق-درس اول 

فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس 1

فصل دوم: مثلثات -درس2

فصل دوم: مثلثات -درس1

فصل توابع: دروس 1 تا 3

فصل6: احتمال-درس اول

فصل پنجم(هندسه)- دروس 1 و 2 

97/03/28

97/03/12

97/03/01

97/02/22

97/02/11

97/02/01

97/02/03

97/02/08

 11

 رياضي و آمار 3
(انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول: آمار و احتمال/درس3: چرخه آمار در حل مسائل 

فصل اول: آمار و احتمال/درس2: احتمال

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس3: تابع نمايي

فصل سوم: لگوهاي غيرخطي /درس 2 

فصل اول: آمار و احتمال/درس 1 

فصل دوم:الگوهاي خطي/درس1 و 2

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس1 

97/02/31

97/02/29

97/02/29

97/02/11

97/02/11

97/02/10

97/02/10

 
 12

 رياضيات گسسته

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول/ درس اول 

فصل دوم/ درس دوم 

بخش 2: بخش پذيري و هم نهشتي- درس 1 و 2 


97/04/05

97/03/13

97/02/04

 13

 هندسه 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل سوم/مجله خواندني 

فصل دوم(آشنايي با مقاطع مخروطي): دروس 1، 2 و 3

فصل بردارها – درس اول

فصل بردارها – درس دوم

فصل 1(ماتريس و كاربردها) – درس 1 و2

97/03/13

97/02/17

97/01/28

97/01/28

97/02/15

 14

 زبان انگليسي Vision 3

 دانلود  دانلود96/10/25

درس دوم 

كل كتاب كار انگليسي 

درس سوم

درس اول

97/03/28

97/03/27

97/03/07

97/02/31

 15

 زيست شناسي 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل چهارم:تغيير در اطلاعات وراثتي 

فصل هفتم :زيست وفناوري 

فصل پنجم: تامین انرژی در یاخته ها

فصل هشتم: رفتارهاي جانوران

فصل ششم: تامین انرژی برای ساختن ماده آلی 

فصل اول: ملكول هاي اطلاعاتي

فصل دوم: جريان اطلاعات در ياخته

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

97/03/27

97/03/27

97/03/23

97/03/23

97/03/12

97/02/17

97/02/22

97/02/22

 16

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته ادبيات و علوم انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 17

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 18

 فيزيك 3 (رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل پنجم: آشنايي با فيزيك اتمي 

فصل چهارم:برهم كنش هاي امواج 

فصل سوم : نوسان و امواج

فصل1-حركت در راستاي خط راست

فصل دوم: ديناميك و حركت چرخشي

97/04/25


97/03/27


97/03/07


97/01/28


97/02/17


19

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) كليه رشته ها

20

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) رشته ادبيات و علوم انساني

دروس 1 تا 5 

درس 10 

درس 6 

درس 7 

درس 8 

درس 9 

درس 10 

97/03/27

97/04/25

97/04/26

97/04/26

97/04/26

97/05/03

97/05/03

21

عربی، زبان قرآن 3
(رشته علوم و معارف اسلامي)

22

سلامت و بهداشت (كليه رشته ها)

دانلود دانلود96/02/04

فصل ششم: محيط كار و زندگي سالم 

فصل پنجم: پيشكيري از رفتارهاي پرخطر 

فصل چهارم: بهداشت در دوران نوجواني 

فصل اول: سلامت 

فصل دوم: تغذيه سالم و بهداشت مواد غذايي 

فصل سوم: بيماري 

97/04/11

97/04/11

97/04/11

97/04/11

97/03/27

97/03/27

23

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه پسران

دانلود دانلود96/02/08

درس 13

درس 12

درس 11

درس 8

درس 7

درس 9

درس 10

فصل 1و2: دروس 1 تا 5

درس 6 بخش 1 

درس 6 بخش 2


97/04/26


97/04/26


97/04/26


97/03/08

97/03/08

97/03/07

97/03/07

97/01/28

97/02/04

97/02/04

24

فلسفه 2 (تغيير كلي رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي)

25

تاريخ اسلام 2 پايه يازدهم

   

دروس 9، 10 و 11

دروس 1، 2، 3 و 4 

دروس 5 ، 6 و 7 

درس 8 

97/05/23

97/04/26

97/04/25

97/04/25

26

علوم اجتماعي (رشته رياضی-تجربی/فني حرفه اي/كاردانش)

دانلود دانلود96/02/29

درس 9 و 10 

درس 1، 2، 3،4 و 5 

درس 6، 7 و 8 

97/04/11

97/04/09

97/04/09

27

مطالعات فرهنگي  (رشته علوم انساني)

28

جريان شناسي انديشه هاي معاصر (رشته علوم و معارف اسلامي)

29

راهنماي ويژه مدرسه

30

علوم و معارف قرآني 3 (رشته علوم و معارف اسلامي)

دروس 7 تا 10 

دروس اول تا ششم

97/03/13

97/01/28

31

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه دختران

دانلود دانلود96/02/08
32

احكام (رشته علوم و معارف اسلامي)

كل كتاب

97/03/29

33

ااخلاق اسلامي

   

دروس 1، 2، 3 و 4

97/05/23

34

اصول عقايد

دروس 1، 2، 3 و 4

97/05/23

---

فلسفه 1 - پايه يازدهم

(رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي) - جديد التاليف

دروس 1، 2 و 3

درس 4 

درس 8، 9 و 10 

97/02/25

97/02/25

97/05/03
  جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم-- سال تحصيلي 98 ـ 1397
فايل عناوين
   

دفعات بازديد: 525861
تعداد بازديدكنندگان: 212307