پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
پيش نويس كتاب هاي پایه دوازدهم
كتاب هاي درسي پايه دوازدهم (متوسطه دوم)

عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)

کد کتاب: 112226

(رشته انساني و رشته معارف)

(97/04/25)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 636.57 کیلوبایت
بخش اول 837.33 کیلوبایت
بخش دوم 643.18 کیلوبایت
بخش سوم 729.73 کیلوبایت
بخش چهارم 828.68 کیلوبایت
بخش پنجم 639.58 کیلوبایت
بخش ششم 651.63 کیلوبایت
بخش هفتم 597.37 کیلوبایت
بخش هشتم 709.42 کیلوبایت
بخش نهم 587.94 کیلوبایت
بخش دهم 624.71 کیلوبایت
بخش یازدهم 634.22 کیلوبایت
بخش دوازدهم 676.48 کیلوبایت
بخش سیزدهم 773.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
فلسفه 2.68 مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی

كد كتاب : 112228

( كليه رشته ها )

(97/04/25)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 638.86 کیلوبایت
بخش اول 226.78 کیلوبایت
بخش دوم 278.47 کیلوبایت
بخش سوم 225.47 کیلوبایت
بخش چهارم 213.38 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی 771.02 کیلوبایت


 


 

 

 

 


پيش نويس كتابهاي پايه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبیران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) پيش نويس کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستندبراي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

رديف

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

متن كتاب ها

تاریخ

 1 شيمي 3
دانلود دانلود96/12/19

فصل 3: شيمي، هنر، زيبايي و ماندگاري  

فصل4-1: چالش هاي زندگي و راه حل هاي 

فصل4-2: ارزش فناوري هاي شيميايي 

فصل1 : مولكول ها در خدمت تندرستي 

فصل2 : آسايش و رفاه در سايه شيمي

 

97/04/05

97/03/28

97/03/28

97/03/28

97/02/17

2 جامعه شناسي3 دانلود دانلود96/12/05

درس سوم و چهارم  

درس اول و دوم  

97/04/11

97/03/27

 3 فارسي 3
دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب فارسي 3   97/03/12
 4 علوم و فنون ادبي 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب علوم و فنون ادبي 3  97/03/08
 5 نگارش 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب نگارش 3 97/03/23
 6 فارسي و نگارش 3
( رشته فني و حرفه اي )
دانلود دانلود96/10/25 كل كتاب فارسي و نگارش 3 97/03/30
 7

 تاريخ 3
(ايران و جهانِ معاصر)

 دانلود  دانلود96/10/25

درس 9 

درس 11 

درس 12 

درس 1 

درس 2 

درس 3 

درس 4 و 5 

درس 6 

درس 7 


97/04/05

97/04/05

97/04/05

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

 8

 جغرافياي 3
(كاربردي)

 دانلود دانلود 96/10/25

فصل اول(جغرافياي سكونتگاه)درس 1 

فصل سوم(مخاطرات طبيعي)/درس 5 و 6 

فصل دوم(جغرافياي حمل و نقل)/درس3و4 

97/04/11

97/03/28

97/03/28

 9

 حسابان 2

دانلود
 دانلود96/10/25

فصل دوم: مثلثات- درس اول 

فصل دوم: مثلثات- درس دوم 

فصل چهارم: مشتق- درس 3: آهنگ تغيير متوسط و ... 

فصل پنجم:كاربردهاي مشتق- درس 1، 2 و3

فصل سوم: حدهای نامتناهی و...- درس 1 و2 

فصل چهارم:مشتق- درس 1 و2


97/03/13


97/03/13


97/02/31


97/02/29


97/02/04

97/02/10

 10

 رياضي3
(تجربي)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس سوم 

فصل سوم: حد و مشتق-درس اول 

فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس 1

فصل دوم: مثلثات -درس2

فصل دوم: مثلثات -درس1

فصل توابع: دروس 1 تا 3

فصل6: احتمال-درس اول

فصل پنجم(هندسه)- دروس 1 و 2 

97/03/28

97/03/12

97/03/01

97/02/22

97/02/11

97/02/01

97/02/03

97/02/08

 11

 رياضي و آمار 3
(انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول: آمار و احتمال/درس3: چرخه آمار در حل مسائل 

فصل اول: آمار و احتمال/درس2: احتمال

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس3: تابع نمايي

فصل سوم: لگوهاي غيرخطي /درس 2 

فصل اول: آمار و احتمال/درس 1 

فصل دوم:الگوهاي خطي/درس1 و 2

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس1 

97/02/31

97/02/29

97/02/29

97/02/11

97/02/11

97/02/10

97/02/10

 
 12

 رياضيات گسسته

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول/ درس اول 

فصل دوم/ درس دوم 

بخش 2: بخش پذيري و هم نهشتي- درس 1 و 2 


97/04/05

97/03/13

97/02/04

 13

 هندسه 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل سوم/مجله خواندني 

فصل دوم(آشنايي با مقاطع مخروطي): دروس 1، 2 و 3

فصل بردارها – درس اول

فصل بردارها – درس دوم

فصل 1(ماتريس و كاربردها) – درس 1 و2

97/03/13

97/02/17

97/01/28

97/01/28

97/02/15

 14

 زبان انگليسي Vision 3

 دانلود  دانلود96/10/25

درس دوم 

كل كتاب كار انگليسي 

درس سوم

درس اول

97/03/28

97/03/27

97/03/07

97/02/31

 15

 زيست شناسي 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل چهارم:تغيير در اطلاعات وراثتي 

فصل هفتم :زيست وفناوري 

فصل پنجم: تامین انرژی در یاخته ها

فصل هشتم: رفتارهاي جانوران

فصل ششم: تامین انرژی برای ساختن ماده آلی 

فصل اول: ملكول هاي اطلاعاتي

فصل دوم: جريان اطلاعات در ياخته

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

97/03/27


97/03/27


97/03/23


97/03/23


97/03/12


97/02/17


97/02/22


97/02/22


 16

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته ادبيات و علوم انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 17

 عربی، زبان قرآن 3
(رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 18

 فيزيك 3 (رشته رياضی-تجربی)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل پنجم: آشنايي با فيزيك اتمي 

فصل چهارم:برهم كنش هاي امواج 

فصل سوم : نوسان و امواج

فصل1-حركت در راستاي خط راست

فصل دوم: ديناميك و حركت چرخشي

97/04/25


97/03/27


97/03/07


97/01/28


97/02/17


19

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) كليه رشته ها

20

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) رشته ادبيات و علوم انساني

دروس 1 تا 5 

درس 10 

97/03/27

97/04/25

21

عربی، زبان قرآن 3
(رشته علوم و معارف اسلامي)

22

سلامت و بهداشت (كليه رشته ها)

دانلود دانلود96/02/04

فصل ششم: محيط كار و زندگي سالم 

فصل پنجم: پيشكيري از رفتارهاي پرخطر 

فصل چهارم: بهداشت در دوران نوجواني 

فصل اول: سلامت 

فصل دوم: تغذيه سالم و بهداشت مواد غذايي 

فصل سوم: بيماري 

97/04/11

97/04/11

97/04/11

97/04/11

97/03/27

97/03/27

23

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه پسران

دانلود دانلود96/02/08

درس 8

درس 7

درس 9

درس 10

فصل 1و2: دروس 1 تا 5

درس 6 بخش 1 

درس 6 بخش 2


97/03/08

97/03/08

97/03/07

97/03/07

97/01/28

97/02/04

97/02/04

24

فلسفه 2 (تغيير كلي رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي)

25

تاريخ اسلام 3

   

درس 1  

درس 2 

دروس 5 ، 6 و 7 

درس 8 

97/03/12

97/03/12

97/04/25

97/04/25

26

علوم اجتماعي (رشته رياضی-تجربی/فني حرفه اي/كاردانش)

دانلود دانلود96/02/29

درس 9 و 10 

درس 1، 2، 3،4 و 5 

درس 6، 7 و 8 

97/04/11

97/04/09

97/04/09

27

مطالعات فرهنگي  (رشته علوم انساني)

28

جريان شناسي انديشه هاي معاصر (رشته علوم و معارف اسلامي)

29

راهنماي ويژه مدرسه

30

علوم و معارف قرآني 3 (رشته علوم و معارف اسلامي)

دروس 7 تا 10 

دروس اول تا ششم

97/03/13

97/01/28

31

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه دختران

دانلود دانلود96/02/08
32

احكام (رشته علوم و معارف اسلامي)

كل كتاب

97/03/29

---

فلسفه 1 - پايه يازدهم

(رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي) - جديد التاليف

دروس 1، 2 و 3

درس 4 

97/02/25

97/02/25
  جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم-- سال تحصيلي 98 ـ 1397
فايل عناوين
   

دفعات بازديد: 235663
تعداد بازديدكنندگان: 99417