بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پایه دوازدهم

كتاب هاي دوره متوسطه دوم، پايه دوازدهم و رشته هاي رياضي ◙، تجربي◙، علوم انساني◙ و علوم و معارف اسلامي◙ است.


كتاب هاي درسي پايه دوازدهم (متوسطه دوم)

عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی

کد کتاب: 112240
(همه رشته ها)

(97/07/14)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 1.68 مگابایت
بخش دوم 3.62 مگابایت
بخش سوم 1.43 مگابایت
بخش چهارم 1.34 مگابایت
بخش پنجم 1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران) 6.6 مگابایت

احکام( 3)

کد کتاب: 112232
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 2.32 مگابايت
بخش دوم 1.26 مگابايت
بخش سوم 1.22 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
احکام( 3) 3.46 مگابايت

جريان شناسي انديشه هاي معاصر ايران

کد کتاب: 112242
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
جريان شناسي انديشه هاي معاصر ايران 1.96 مگابايت

اصول عقايد (3)

کد کتاب: 112227
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 4.32 مگابايت
بخش دوم 4.72 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
اصول عقايد (3) 8.5 مگابايت

اخلاق اسلامي (3)

کد کتاب: 112235
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 2.97 مگابايت
بخش دوم 2.02 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
اخلاق اسلامي (3) 4.46 مگابايت

مديريت خانواده و سبک زندگي

کد کتاب: 112241
(همه رشته ها)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 2.3 مگابايت
بخش دوم 1.59 مگابايت
بخش سوم 2.22 مگابايت
بخش چهارم 2.14 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
مديريت خانواده و سبك زندگي 5.93 مگابايت

تاريخ(3)

کد کتاب: 112233
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/02)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 2.97 مگابايت
بخش اول 56.01 مگابايت
بخش دوم 21.45 مگابايت
بخش سوم 1.84 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
تاريخ(3) 80.38 مگابايت

علوم و معارف قرآني(3)

کد کتاب: 112234
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/02)

فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
علوم و معارف قرآني(3) 12.78 مگابايت

عربي، زبان قرآن(3)

کد کتاب: 112208
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/06/17)

فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
عربي، زبان قرآن(3) 9.08 مگابايت

جامعه شناسي(3)

کد کتاب: 112222
(رشته انساني)

(97/06/17)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 638.04 کيلوبايت
بخش اول 1.77 مگابايت
بخش دوم 1.7 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
جامعه شناسي (3) 3.09 مگابايت

دين و زندگي(3)

کد کتاب: 112205
(رشته علوم انساني)

(97/06/17)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 1.65 مگابايت
بخش دوم 1.9 مگابايت
بخش سوم 605.33 کيلوبايت
بخش چهارم 672.83 کيلوبايت
بخش پنجم 1.65 مگابايت
بخش ششم 1.72 مگابايت
بخش هفتم 1.58 مگابايت
بخش هشتم 1.81 مگابايت
بخش نهم 1.73 مگابايت
بخش دهم 1.64 مگابايت
بخش يازدهم 1.62 مگابايت
بخش دوازدهم 1.62 مگابايت
بخش سيزدهم 1.68 مگابايت
بخش چهاردهم 1.77 مگابايت
بخش پانزدهم 2.02 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
دين و زندگي(3 ) 16.13 مگابايت

شيمي(3)

کد کتاب: 112210
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/05)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 692.42 کيلوبايت
بخش اول 2.14 مگابايت
بخش دوم 1.49 مگابايت
بخش سوم 1.47 مگابايت
بخش چهارم 1.52 مگابايت
بخش پنجم 630.15 کيلوبايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
شيمي(3) 4.66 مگابايت

دين و زندگي(3)

کد کتاب: 112204
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/03)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 673.83 کيلوبايت
بخش اول 1.64 مگابايت
بخش دوم 1.71 مگابايت
بخش سوم 1.58 مگابايت
بخش چهارم 1.81 مگابايت
بخش پنجم 1.67 مگابايت
بخش ششم 1.66 مگابايت
بخش هفتم 1.7 مگابايت
بخش هشتم 1.68 مگابايت
بخش نهم 2.17 مگابايت
بخش دهم 1.84 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
دين و زندگي 3 12.23 مگابايت

فيزيك (3)

کد کتاب: 112244
(رشته علوم تجربي)

(97/05/29)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 669.82 کيلوبايت
بخش اول 2.76 مگابايت
بخش دوم 3.32 مگابايت
بخش سوم 1.84 مگابايت
بخش چهارم 1.29 مگابايت
بخش پنجم 1.27 مگابايت
بخش ششم 1.29 مگابايت
بخش هفتم 902.41 کيلوبايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
فيزيک(3) 9.05 مگابايت

جغرافيا3(کاربردي)

کد کتاب: 112218
(رشته علوم انساني)

(97/05/23)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 669.92 کيلوبايت
بخش اول 3.15 مگابايت
بخش دوم 3.49 مگابايت
بخش سوم 2.66 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
جغرافيا3(کاربردي) 8.14 مگابايت

رياضي3

کد کتاب: 112211
(رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 760.43 کيلوبايت
بخش اول 1.89 مگابايت
بخش دوم 2.04 مگابايت
بخش سوم 1.13 مگابايت
بخش چهارم 1.11 مگابايت
بخش پنجم 1.01 مگابايت
بخش ششم 1.84 مگابايت
بخش هفتم 1.01 مگابايت
بخش هشتم 1.11 مگابايت
بخش نهم 845.45 کيلوبايت
بخش دهم 1.53 مگابايت
بخش يازدهم 903.23 کيلوبايت
بخش دوازدهم 1.58 مگابايت
بخش سيزدهم 1.25 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
رياضي3 10.09 مگابايت

فارسي 3

کد کتاب: 112201
(همه رشته ها)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 8.21 مگابايت
بخش دوم 15.15 مگابايت
بخش سوم 16.45 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
فارسي3 38.88 مگابايت

سلامت و بهداشت

کد کتاب: 1112268
(همه رشته ها)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 779.87 کيلوبايت
بخش اول 1.3 مگابايت
بخش دوم 2.22 مگابايت
بخش سوم 1.54 مگابايت
بخش چهارم 2.17 مگابايت
بخش پنجم 1.49 مگابايت
بخش ششم 2.16 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
سلامت و بهداشت 8.35 مگابايت

زيست شناسي 3

کد کتاب: 112216
(رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 2.46 مگابايت
بخش دوم 2.44 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
زيست شناسي3 4.37 مگابايت


فيزيک 3

کد کتاب: 112209
(رشته رياضي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 686.58 کيلوبايت
بخش اول 3.04 مگابايت
بخش دوم 3.77 مگابايت
بخش سوم 1.99 مگابايت
بخش چهارم 1.67 مگابايت
بخش پنجم 1.44 مگابايت
بخش ششم 1.96 مگابايت
بخش هفتم 922.27 کيلوبايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
فيزيک3 11.57 مگابايت


تاريخ3

کد کتاب: 112219
(رشته علوم انساني )

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 732.59 کيلوبايت
بخش اول 1.71 مگابايت
بخش دوم 2.03 مگابايت
بخش سوم 1.51 مگابايت
بخش چهارم 2.15 مگابايت
بخش پنجم 1.19 مگابايت
بخش ششم 1.52 مگابايت
بخش هفتم 693.61 کيلوبايت
بخش هشتم 1.33 مگابايت
بخش نهم 1.11 مگابايت
بخش دهم 1.12 مگابايت
بخش يازدهم 1.06 مگابايت
بخش دوازدهم 1.44 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
تاريخ3 10.32 مگابايت

هويت اجتماعي

کد کتاب: 112220
(رشته رياضي فيزيك و رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 589.42 کيلوبايت
بخش اول 1.4 مگابايت
بخش دوم 1.19 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
هويت اجتماعي 2.16 مگابايت


علوم و فنون ادبي 3

کد کتاب: 112203
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/15)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 3 مگابايت
بخش دوم 2.79 مگابايت
بخش سوم 3.47 مگابايت
بخش چهارم 3.48 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
علوم و فنون ادبي 3 11.04 مگابايت


نگارش 3

کد کتاب: 112202
(همه رشته ها)

(97/05/15)

فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
نگارش3 4.97 مگابايت


رياضيات گسسته

کد کتاب: 112215
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 644.38 کيلوبايت
بخش اول 701.99 کيلوبايت
بخش دوم 787.04 کيلوبايت
بخش سوم 1.53 مگابايت
بخش چهارم 1.71 مگابايت
بخش پنجم 801.71 کيلوبايت
بخش ششم 9.17 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
رياضيات گسسته 12.07 مگابايتحسابان 2

کد کتاب: 112214
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 667.14 کيلوبايت
بخش اول 1.29 مگابايت
بخش دوم 1.12 مگابايت
بخش سوم 1.01 مگابايت
بخش چهارم 1.28 مگابايت
بخش پنجم 873.07 کيلوبايت
بخش ششم 895.42 کيلوبايت
بخش هفتم 792.16 کيلوبايت
بخش هشتم 1.54 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
حسابان 2 5 مگابايت


هندسه 3

کد کتاب: 112213
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 669.47 کيلوبايت
بخش دوم 1.23 مگابايت
بخش سوم 1.3 مگابايت
بخش چهارم 1.4 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
هندسه 3 2.76 مگابايت


 زبان خارجي3

کد کتاب: 112231
(همه رشته ها)

(97/05/08)

فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
زبان خارجي3 7.98 مگابايت


كتاب كارزبان خارجي3

کد کتاب: 112230
(همه رشته ها)

(97/05/08)

فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
کتاب کار زبان خارجي3 1.92 مگابايتعربي، زبان قرآن 3

کد کتاب: 112206
(رشته رياضي و علوم تجربي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 834.01 کيلوبايت
بخش اول 720.31 کيلوبايت
بخش دوم 3.74 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
عربي، زبان قرآن 3 3.92 مگابايت


رياضي و آمار 3

کد کتاب: 112212
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 621.69 کيلوبايت
بخش اول 955.33 کيلوبايت
بخش دوم 1.74 مگابايت
بخش سوم 966.91 کيلوبايت
بخش چهارم 1.65 مگابايت
بخش پنجم 1.23 مگابايت
بخش ششم 1.28 مگابايت
بخش هفتم 723.85 کيلوبايت
بخش هشتم 988.15 کيلوبايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
رياضي و آمار 3 5.7 مگابايت


عربي، زبان قرآن 3

کد کتاب: 112207
(رشته علوم انساني)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 847.03 کيلوبايت
بخش اول 736.4 کيلوبايت
بخش دوم 4.37 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
عربي، زبان قرآن 3 4.59 مگابايت


تحليل فرهنگي

کد کتاب: 112223
(رشته علوم انساني)

(97/05/03)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
بخش اول 1.64 مگابايت
بخش دوم 1.67 مگابايت
بخش سوم 1.76 مگابايت
بخش چهارم 2.03 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
تحليل فرهنگي 4.97 مگابايت


فلسفه(آشنايي با فلسفه اسلامي)

کد کتاب: 112226
(رشته انساني و رشته معارف)

(97/04/25)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 636.57 کيلوبايت
بخش اول 837.33 کيلوبايت
بخش دوم 643.18 کيلوبايت
بخش سوم 729.73 کيلوبايت
بخش چهارم 828.68 کيلوبايت
بخش پنجم 639.58 کيلوبايت
بخش ششم 651.63 کيلوبايت
بخش هفتم 597.37 کيلوبايت
بخش هشتم 709.42 کيلوبايت
بخش نهم 587.94 کيلوبايت
بخش دهم 624.71 کيلوبايت
بخش يازدهم 634.22 کيلوبايت
بخش دوازدهم 676.48 کيلوبايت
بخش سيزدهم 773.78 کيلوبايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
فلسفه 2.68 مگابايت


تعليمات اديان الهي و اخلاق(3)ويژه اقليت ديني

كد كتاب : 112228

( كليه رشته ها )

(97/04/25)

فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 638.86 کيلوبايت
بخش اول 226.78 کيلوبايت
بخش دوم 278.47 کيلوبايت
بخش سوم 225.47 کيلوبايت
بخش چهارم 213.38 کيلوبايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
تعليمات اديان الهي و اخلاق(3)ويژه اقليت ديني 771.02 کيلوبايت


 


 

 

 

 


پيش نويس كتابهاي پايه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبيران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غير قابل استناد) پيش نويس کتاب هاي پايه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستندبراي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

رديف

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

متن كتاب ها

تاريخ

 1 شيمي 3
دانلود دانلود96/12/19

فصل 3: شيمي، هنر، زيبايي و ماندگاري  

فصل4-1: چالش هاي زندگي و راه حل هاي 

فصل4-2: ارزش فناوري هاي شيميايي 

فصل1 : مولكول ها در خدمت تندرستي 

فصل2 : آسايش و رفاه در سايه شيمي

 

97/04/05

97/03/28

97/03/28

97/03/28

97/02/17

2 جامعه شناسي3 دانلود دانلود96/12/05

درس نهم  

درس هفتم و هشتم 

درس ششم 

درس پنجم  

درس سوم و چهارم  

درس اول و دوم  

97/05/23

97/05/23

97/05/03

97/05/03

97/04/11

97/03/27

 3 فارسي 3
دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب فارسي 3   97/03/12
 4 علوم و فنون ادبي 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب علوم و فنون ادبي 3  97/03/08
 5 نگارش 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب نگارش 3 97/03/23
 6 فارسي و نگارش 3
( رشته فني و حرفه اي )
دانلود دانلود96/10/25 كل كتاب فارسي و نگارش 3 97/03/30
 7

 تاريخ 3
(ايران و جهانِ معاصر)

 دانلود  دانلود96/10/25

درس 9 

درس 11 

درس 12 

درس 1 

درس 2 

درس 3 

درس 4 و 5 

درس 6 

درس 7 


97/04/05

97/04/05

97/04/05

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

97/03/12

 8

 جغرافياي 3
(كاربردي)

 دانلود دانلود 96/10/25

فصل اول(جغرافياي سكونتگاه)درس 1 

فصل سوم(مخاطرات طبيعي)/درس 5 و 6 

فصل دوم(جغرافياي حمل و نقل)/درس3و4 

97/04/11

97/03/28

97/03/28

 9

 حسابان 2

دانلود
 دانلود96/10/25

فصل دوم: مثلثات- درس اول 

فصل دوم: مثلثات- درس دوم 

فصل چهارم: مشتق- درس 3: آهنگ تغيير متوسط و ... 

فصل پنجم:كاربردهاي مشتق- درس 1، 2 و3

فصل سوم: حدهاي نامتناهي و...- درس 1 و2 

فصل چهارم:مشتق- درس 1 و2


97/03/13


97/03/13


97/02/31


97/02/29


97/02/04

97/02/10

 10

 رياضي3
(تجربي)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس سوم 

فصل سوم: حد و مشتق-درس اول 

فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس 1

فصل دوم: مثلثات -درس2

فصل دوم: مثلثات -درس1

فصل توابع: دروس 1 تا 3

فصل6: احتمال-درس اول

فصل پنجم(هندسه)- دروس 1 و 2 

97/03/28

97/03/12

97/03/01

97/02/22

97/02/11

97/02/01

97/02/03

97/02/08

 11

 رياضي و آمار 3
(انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول: آمار و احتمال/درس3: چرخه آمار در حل مسائل 

فصل اول: آمار و احتمال/درس2: احتمال

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس3: تابع نمايي

فصل سوم: لگوهاي غيرخطي /درس 2 

فصل اول: آمار و احتمال/درس 1 

فصل دوم:الگوهاي خطي/درس1 و 2

فصل سوم:الگوهاي غيرخطي/درس1 

97/02/31

97/02/29

97/02/29

97/02/11

97/02/11

97/02/10

97/02/10

 
 12

 رياضيات گسسته

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل اول/ درس اول 

فصل دوم/ درس دوم 

بخش 2: بخش پذيري و هم نهشتي- درس 1 و 2 


97/04/05

97/03/13

97/02/04

 13

 هندسه 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل سوم/مجله خواندني 

فصل دوم(آشنايي با مقاطع مخروطي): دروس 1، 2 و 3

فصل بردارها – درس اول

فصل بردارها – درس دوم

فصل 1(ماتريس و كاربردها) – درس 1 و2

97/03/13

97/02/17

97/01/28

97/01/28

97/02/15

 14

 زبان انگليسي Vision 3

 دانلود  دانلود96/10/25

درس دوم 

كل كتاب كار انگليسي 

درس سوم

درس اول

97/03/28

97/03/27

97/03/07

97/02/31

 15

 زيست شناسي 3

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل چهارم:تغيير در اطلاعات وراثتي 

فصل هفتم :زيست وفناوري 

فصل پنجم: تامين انرژي در ياخته ها

فصل هشتم: رفتارهاي جانوران

فصل ششم: تامين انرژي براي ساختن ماده آلي 

فصل اول: ملكول هاي اطلاعاتي

فصل دوم: جريان اطلاعات در ياخته

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

97/03/27

97/03/27

97/03/23

97/03/23

97/03/12

97/02/17

97/02/22

97/02/22

 16

 عربي، زبان قرآن 3
(رشته ادبيات و علوم انساني)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 17

 عربي، زبان قرآن 3
(رشته رياضي-تجربي)

 دانلود  دانلود96/10/25  
 18

 فيزيك 3 (رشته رياضي-تجربي)

 دانلود  دانلود96/10/25

فصل پنجم: آشنايي با فيزيك اتمي 

فصل چهارم:برهم كنش هاي امواج 

فصل سوم : نوسان و امواج

فصل1-حركت در راستاي خط راست

فصل دوم: ديناميك و حركت چرخشي

97/04/25


97/03/27


97/03/07


97/01/28


97/02/17


19

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) كليه رشته ها

20

تعليمات ديني 3 (ديني، قرآن و اخلاق) رشته ادبيات و علوم انساني

دروس 1 تا 5 

درس 10 

درس 6 

درس 7 

درس 8 

درس 9 

درس 10 

97/03/27

97/04/25

97/04/26

97/04/26

97/04/26

97/05/03

97/05/03

21

عربي، زبان قرآن 3
(رشته علوم و معارف اسلامي)

22

سلامت و بهداشت (كليه رشته ها)

دانلود دانلود96/02/04

فصل ششم: محيط كار و زندگي سالم 

فصل پنجم: پيشكيري از رفتارهاي پرخطر 

فصل چهارم: بهداشت در دوران نوجواني 

فصل اول: سلامت 

فصل دوم: تغذيه سالم و بهداشت مواد غذايي 

فصل سوم: بيماري 

97/04/11

97/04/11

97/04/11

97/04/11

97/03/27

97/03/27

23

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه پسران

دانلود دانلود96/02/08

درس 13

درس 12

درس 11

درس 8

درس 7

درس 9

درس 10

فصل 1و2: دروس 1 تا 5

درس 6 بخش 1 

درس 6 بخش 2


97/04/26


97/04/26


97/04/26


97/03/08

97/03/08

97/03/07

97/03/07

97/01/28

97/02/04

97/02/04

24

فلسفه 2 (تغيير كلي رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي)

25

تاريخ اسلام 2 پايه يازدهم

   

دروس 9، 10 و 11

دروس 1، 2، 3 و 4 

دروس 5 ، 6 و 7 

درس 8 

97/05/23

97/04/26

97/04/25

97/04/25

26

علوم اجتماعي (رشته رياضي-تجربي/فني حرفه اي/كاردانش)

دانلود دانلود96/02/29

درس 9 و 10 

درس 1، 2، 3،4 و 5 

درس 6، 7 و 8 

97/04/11

97/04/09

97/04/09

27

مطالعات فرهنگي  (رشته علوم انساني)

28

جريان شناسي انديشه هاي معاصر (رشته علوم و معارف اسلامي)

29

راهنماي ويژه مدرسه

30

علوم و معارف قرآني 3 (رشته علوم و معارف اسلامي)

دروس 7 تا 10 

دروس اول تا ششم

97/03/13

97/01/28

31

مديريت خانواده و سبك زندگي (كليه رشته ها)ويژه دختران

دانلود دانلود96/02/08
32

احكام (رشته علوم و معارف اسلامي)

كل كتاب

97/03/29

33

ااخلاق اسلامي

   

دروس 1، 2، 3 و 4

97/05/23

34

اصول عقايد

دروس 1، 2، 3 و 4

97/05/23

---

فلسفه 1 - پايه يازدهم

(رشته ادبيات و علوم انساني/علوم و معارف اسلامي) - جديد التاليف

دروس 1، 2 و 3

درس 4 

درس 8، 9 و 10 

97/02/25

97/02/25

97/05/03
  جدول عناوين كتب وساعات تدريس در رشته هاي مختلف تحصيلي پايه دوازدهم-- سال تحصيلي 98 ـ 1397
فايل عناوين
   

دفعات بازديد: 653980
تعداد بازديدكنندگان: 292294