بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب گوياي عربي،زبان قرآن(2)-پايه يازدهم-رشته ادبيات و علوم انساني

کتاب گويا عربي، زبان قرآن (2) - پايه يازدهم – رشته ادبيات وعلوم انساني


اين مجموعه دربرگيرنده کتاب گوياي عربي پايه يازدهم رشته علوم انساني مي‌باشد. اميدواريم با گوش دادن به فايل صوتي کتاب مهارت شنيداري و خوانداري خودرا تقويت نماييد.

 دوره تحصيلي:

دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظري›علوم انساني›پايه يازدهم

سال تحصيلي: 97-98 

 در يادگيري هر زباني، چهار مهارت اصلي وجود دارد؛ خواندن، شنيدن، سخن گفتن و نوشتن. خواندن و شنيدن دو مهارت اصلي هستند که اگر تقويت نشوند دو مهارت ديگر حاصل نمي‌شود. هدف کتاب گوياي پايه يازدهم تقويت مهارت خوان‌داري و شنيداري شماست. رويکرد کتاب عربي فهم متن است به همين منظور کتاب درس، متن محور شده است.

بيشتر تمرينات کتاب در بخش ترجمه است براي اينکه بتوانيد ترجمه خودرا تقويت کنيد ابتدا بايد درست بخوانيد و براي اينکه مهارت مکالمه خود را تقويت کنيد بايد بتوانيد علاوه بر روان‌خواني، درست بشنويد. اين کتاب شمارا در مهارت شنيدن و خواند ياري مي‌کند.

متون عربي اين کتاب توسط گروهي عرب‌زبان خوانده‌شده است. شما بايد باگوش فرادادن به اين کتاب گويا با تلفظ درست کلمات آشنا شويد مخصوصاً عبارات و متون آغازين و پاياني درس را از روي کتاب گويا گوش کنيد و سپس خودتان نيز تکرار کنيد.چنانچه دو مهارت خواندن و شنيدن را تقويت کنيد به‌تدريج دو مهارت ديگر نيز باتمرين و تکرار تقويت خواهد شد.


  درس اول :

 • 01-عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 1 دريافت فايل

 • 02-عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 1 لغات دريافت فايل

 • 03- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- در س1 -صحيح و غلط دريافت فايل

 • 04- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 1 -حوار دريافت فايل


 • درس دوم :

 • 05- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- در س2 حافظ دريافت فايل

 • 06- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 2 -شعر سعدي با موسيقي دريافت فايل

 • 07- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 2 سعدي دريافت فايل

 • 08- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 2 لغات دريافت فايل

 • 09- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني-درس2 صحيح و غلط دريافت فايل


 • درس سوم :

 • 10- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 3 دريافت فايل

 • 11-عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 3 -لغات دريافت فايل

 • 12- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 3 صحيح و غلط دريافت فايل

 • 13- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني-درس 3 -حوار دريافت فايل


 • درس چهارم :

 • 14- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 4 دريافت فايل

 • 15- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 4 -لغات دريافت فايل

 • 16- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني-درس 4 -صحيح و غلظ دريافت فايل


 • درس پنجم :

 • 17- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 5 دريافت فايل

 • 18- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني-درس 5 -لغات دريافت فايل

 • 19- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 5 صحيح و غلط دريافت فايل

 • 20- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني-درس 5 حوار دريافت فايل


 • درس ششم :

 • 21-عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني-درس 6 دريافت فايل

 • 22- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 6-لغات دريافت فايل

 • 23- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 6 -صحيح وغلط دريافت فايل


 • درس هفتم :

 • 24- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 7 دريافت فايل

 • 25- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 7 - لغات دريافت فايل

 • 26- عربي پايه يازدهم 11 -علوم انساني- درس 7 -صحيح و غلط دريافت فايل

دفعات بازديد: 1693
تعداد بازديدكنندگان: 1204