پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پايه يازدهم

كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (يازدهم)

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
111381 راهنمای تدریس حسابان(1)
رشته رياضي فيزيك
(26/01/97)
مقدمه 582.22 کيلوبايت
بخش اول 758.75 کيلوبايت
بخش دوم 942.92 کيلوبايت
بخش سوم 8.36 مگابايت
بخش چهارم 1.75 مگابايت
بخش پنجم 1.17 مگابايت
بخش ششم 1.12 مگابايت
بخش هفتم 1.44 مگابايت
فايل کامل کتاب 11.45 مگابايت

يازدهم
111364 راهنمای تدریس ریاضی (2)
رشته علوم تجربي
(15/12/96)
مقدمه 1006.16 کيلوبايت
بخش اول 1.23 مگابايت
بخش دوم 2.91 مگابايت
بخش سوم 2.45 مگابايت
بخش چهارم 1.46 مگابايت
بخش پنجم 1.09 مگابايت
بخش ششم 1.66 مگابايت
بخش هفتم 1.86 مگابايت
بخش هشتم 1.43 مگابايت
فايل کامل کتاب 7.81 مگابايت

يازدهم
111369 عربي، زبان قرآن(2)
رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك

(12/12/96)
مقدمه 1.02 مگابايت
بخش اول 1.08 مگابايت
بخش دوم 1.11 مگابايت
بخش سوم 1015.51 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.91 مگابايت

يازدهم
فارسي (2)
همه رشته ها
(07/11/96)
PDF icon كل فايل كتاب 15.98 مگابايت

يازدهم
فارسي و نگارش (2)
فني حرفه اي و كاردانش
(07/11/96)
PDF icon كل فايل كتاب 2.57 مگابايت

يازدهم
111371 نگارش (2)
همه رشته ها
(14/01/97)
مقدمه 1 مگابايت
بخش اول 997.78 کيلوبايت
بخش دوم 1.08 مگابايت
فايل کامل کتاب 1.32 مگابايت

يازدهم
علوم و فنون ادبي (2)
رشته علوم انساني - علوم و معارف اسلامي
(07/11/96)
ضميمهحجم
مقدمه 1 مگابايت
بخش اول 1.38 مگابايت
بخش دوم 1.04 مگابايت
بخش سوم 682.44 کيلوبايت
بخش چهارم 632.16 کيلوبايت
بخش پنجم 628.36 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.97 مگابايت

يازدهم
11380 عربي، زبان قرآن2
رشته علوم انساني
(25/09/96)
مقدمه 989.93 کيلوبايت
بخش اول 1.07 مگابايت
بخش دوم 1004.67 کيلوبايت
بخش سوم 1.17 مگابايت
بخش چهارم 765.73 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.79 مگابايت

يازدهم
111375 فيزيك

- فصل اول(الكتريسيته ساكن)
(10/07/96)

- فصل دوم(جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم)
(13/08/96)

بخش سوم(14/01/97)
2.27 مگابايت
بخش چهارم(14/01/97) 1.45 مگابايت

يازدهم
111360 زبان انگليسي

(16/10/96)
PDF icon بخش اول 4.18 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.77 مگابايت
PDF icon بخش سوم 4.24 مگابايت
PDF icon كل كتاب 10.74 مگابايت

يازدهم
110367

تربيت بدني

کليه رشته ها

(04/10/96) 

راهنماي تدريس  تربيت بدني 9.68 مگابايت دهم، يازدهم و دوازدهم متوسطه
دفعات بازديد: 17521
تعداد بازديدكنندگان: 12120