بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پايه يازدهم

كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (يازدهم)

عنوان

دانلود

فلسفه1

كد كتاب : 111383


97/08/21

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
  درس اول تا پنجم 712 کیلوبایت
  درس هفتم و ششم 532 کیلوبایت
  درس هشتم 512.8 کیلوبایت

هندسه 2

كد كتاب : 111365


97/04/02

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 663.87 کیلوبایت
بخش اول 1.24 مگابایت
بخش دوم 823.78 کیلوبایت
بخش سوم 920.41 کیلوبایت
بخش چهارم 1.01 مگابایت
بخش پنجم 1.02 مگابایت
بخش ششم 972 کیلوبایت
هندسه(2) 2.66 مگابایت

زیست شناسی2

كد كتاب : 111361

97/04/02
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 945.17 کیلوبایت
بخش اول 1.1 مگابایت
بخش دوم 1007.99 کیلوبایت
بخش سوم 961.42 کیلوبایت
بخش چهارم 923.66 کیلوبایت
بخش پنجم 924.46 کیلوبایت
بخش ششم 976.31 کیلوبایت
بخش هفتم 925.27 کیلوبایت
بخش هشتم 1.07 مگابایت
بخش دهم 1.14 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
زیست شناسی2 2.04 مگابایت


رياضي و آمار

رشته علوم انساني

111212

(07/12/96)

مقدمه 1.02 مگابايت
بخش اول 1.1 مگابايت
بخش دوم 1.24 مگابايت
بخش سوم 878.44 کيلوبايت
بخش چهارم 1.24 مگابايت
فايل کامل کتاب 1.72 مگابايت

آمار و احتمال 2

كد كتاب : 111382
97/04/02
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 592.04 کیلوبایت
بخش اول 1.21 مگابایت
بخش دوم 1.13 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
آمار و احتمال 1.9 مگابایت

راهنمای تدریس حسابان(1)
رشته رياضي فيزيك
کد کتاب : 111381
(26/01/97)
مقدمه 582.22 کيلوبايت
بخش اول 758.75 کيلوبايت
بخش دوم 942.92 کيلوبايت
بخش سوم 8.36 مگابايت
بخش چهارم 1.75 مگابايت
بخش پنجم 1.17 مگابايت
بخش ششم 1.12 مگابايت
بخش هفتم 1.44 مگابايت
فايل کامل کتاب 11.45 مگابايت

راهنمای تدریس ریاضی (2)
رشته علوم تجربي
کد کتاب : 111364
(15/12/96)
مقدمه 1006.16 کيلوبايت
بخش اول 1.23 مگابايت
بخش دوم 2.91 مگابايت
بخش سوم 2.45 مگابايت
بخش چهارم 1.46 مگابايت
بخش پنجم 1.09 مگابايت
بخش ششم 1.66 مگابايت
بخش هفتم 1.86 مگابايت
بخش هشتم 1.43 مگابايت
فايل کامل کتاب 7.81 مگابايت

عربي، زبان قرآن(2)
رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك

کد کتاب : 111369
(12/12/96)
مقدمه 1.02 مگابايت
بخش اول 1.08 مگابايت
بخش دوم 1.11 مگابايت
بخش سوم 1015.51 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.91 مگابايت

فارسي (2)
همه رشته ها
کد کتاب : 111366
(07/11/96)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 1000.08 کیلوبایت
بخش اول 1.13 مگابایت
بخش دوم 1.17 مگابایت
بخش سوم 839.77 کیلوبایت
بخش چهارم 846.57 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم فارسی(2) 2.11 مگابایت

فارسي و نگارش (2)
فني حرفه اي و كاردانش
کد کتاب :
(07/11/96)
PDF icon كل فايل كتاب 2.57 مگابايت


نگارش (2)
همه رشته ها
کد کتاب : 111371
(14/01/97)
مقدمه 1 مگابايت
بخش اول 997.78 کيلوبايت
بخش دوم 1.08 مگابايت
فايل کامل کتاب 1.32 مگابايت

علوم و فنون ادبي (2)
رشته علوم انساني - علوم و معارف اسلامي
کد کتاب : 111374
(07/11/96)
ضميمهحجم
مقدمه 1 مگابايت
بخش اول 1.38 مگابايت
بخش دوم 1.04 مگابايت
بخش سوم 682.44 کيلوبايت
بخش چهارم 632.16 کيلوبايت
بخش پنجم 628.36 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.97 مگابايت

عربي، زبان قرآن2
رشته علوم انساني
کد کتاب : 11380
(25/09/96)
مقدمه 989.93 کيلوبايت
بخش اول 1.07 مگابايت
بخش دوم 1004.67 کيلوبايت
بخش سوم 1.17 مگابايت
بخش چهارم 765.73 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.79 مگابايت


فيزيك
کد کتاب : 111375

- فصل اول(الكتريسيته ساكن)
(10/07/96)

- فصل دوم(جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم)
(13/08/96)

بخش سوم(14/01/97)
2.27 مگابايت
بخش چهارم(14/01/97) 1.45 مگابايت


زبان انگليسي
کد کتاب : 111360
(16/10/96)
PDF icon بخش اول 4.18 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.77 مگابايت
PDF icon بخش سوم 4.24 مگابايت
PDF icon كل كتاب 10.74 مگابايت


تربيت بدني

کليه رشته ها

کد کتاب : 110367

(04/10/96) 

راهنماي تدريس  تربيت بدني 9.68 مگابايت

دفعات بازديد: 41955
تعداد بازديدكنندگان: 28352