بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
پيش دانشگاهي علوم و معارف اسلامي
کد کتاب
عنوان
پايه
فايل كتاب

سال تحصیلی 97-96

283/4

ادبیات فارسی

(قافیه،عروض،سبک شناسی و نقد ادبی)

پیش دانشگاهی

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 552.19 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 938.9 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 972.61 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.34 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 662.39 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 963.42 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) 3.4 مگابایت

283/1 زبان و ادبیّات فارسی (عمومی)

پیش دانشگاهی

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 533.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.29 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 950.05 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 739.31 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon زبان و ادبیات فارسی (عمومی) 4.88 مگابایت

285/1

دین و زندگی

پیش دانشگاهی

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 604.67 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.58 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.61 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 945.91 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 730.28 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon معارف اسلامی (دین و زندگی) 3.74 مگابایت

285/3 بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشگاهی

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 517.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 312.85 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 357.54 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 275.8 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) 721.64 کیلوبایت

317.1 فلسفه

پیش دانشگاهی

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 479.81 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 803.56 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.07 مگابایت
PDF icon بخش سوم 626.75 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 638.17 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 540.83 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 759.58 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 619.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 2.53 مگابایت

1/284 انگلیسی (1)و(2)

پیش دانشگاهی

مقدمه 495.53 کیلوبایت
بخش اول 445.84 کیلوبایت
بخش دوم 427.45 کیلوبایت
بخش سوم 450.73 کیلوبایت
بخش چهارم 463.33 کیلوبایت
بخش پنجم 424.28 کیلوبایت
بخش ششم 416.94 کیلوبایت
بخش هفتم 447.43 کیلوبایت
بخش هشتم 426.42 کیلوبایت
بخش نهم 405.85 کیلوبایت
انگلیسی (1) و (2) 2.07 مگابایت
318.3 آلماني (1)و(2)

پیش دانشگاهی

PDF icon مقدمه 629.53 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 407.41 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 451.39 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 331.48 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 463.11 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 191.22 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 171.96 کیلوبایت
PDF icon آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی 1.61 مگابایت

318.4 فرانسه (1)و(2)

پیش دانشگاهی

PDF icon مقدمه 116.89 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 280.08 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 260.95 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 285.66 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 293.12 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 287.1 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 206.91 کیلوبایت
PDF icon فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی 1.07 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 1456
تعداد بازديدكنندگان: 1322