بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
کتاب های درسي پایه یازدهم
كتاب هاي درسي پايه يازدهم (پايه دوم متوسطه دوم)

عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

تاریخ اسلام (2)

كد كتاب : 111233

( رشته علوم و معارف اسلامی )

(97/07/02)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 3.4 مگابایت
بخش اول 34.65 مگابایت
بخش دوم 43.22 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تاریخ اسلام (2) 80.36 مگابایت

انسان و محيط زيست

كد كتاب : 111268

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.65 مگابایت
بخش دوم 1.47 مگابایت
بخش سوم 1.31 مگابایت
بخش چهارم 1.72 مگابایت
بخش پنجم 2.44 مگابایت
بخش ششم 1.8 مگابایت
بخش هفتم 2.37 مگابایت
فایل کامل کتاب:
انسان و محيط زيست 8.25 مگابایتتفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب: 110225

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 812.92 کیلوبایت
بخش اول 2.04 مگابایت
بخش دوم 1.75 مگابایت
بخش سوم 1.47 مگابایت
بخش چهارم 1.1 مگابایت
بخش پنجم 1.43 مگابایت
بخش ششم 1.43 مگابایت
بخش هفتم 677.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
تفکر و سواد رسانه ای 6.82 مگابایت


زبان خارجی2

كد كتاب : 110230

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
زبان خارجی2 9.38 مگابایت


کتاب کار زبان خارجی2


كد كتاب : 111231

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
کتاب کار زبان خارجی2 2.66 مگابایت

نگارش 2


كد كتاب : 111202

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
نگارش2 5.79 مگابایت


فارسي 2


كد كتاب : 111201

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 9.93 مگابایت
بخش دوم 1.88 مگابایت
بخش سوم 2.84 مگابایت
بخش چهارم 2 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فارسی2 5.65 مگابایتضمیمه دین و زندگی(2)

ویژه اهل سنت


كد كتاب : 111238

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 657.46 کیلوبایت
بخش اول 764.38 کیلوبایت
بخش دوم 682.88 کیلوبایت
بخش سوم 1.23 مگابایت
بخش چهارم 666.7 کیلوبایت
بخش پنجم 729.95 کیلوبایت
بخش ششم 812.7 کیلوبایت
بخش هفتم 656.89 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه دین و زندگی(2) ویژه اهل سنت 2.7 مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(2)

ویژه اقلیت های دینیكد كتاب :
111228

( كليه رشته ها)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 611.8 کیلوبایت
بخش اول 406.75 کیلوبایت
بخش دوم 575.87 کیلوبایت
بخش سوم 426.08 کیلوبایت
بخش چهارم 250.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(2)-ویژه اقلیت های دینی 1.38 مگابایت


هنركد كتاب :
110222

( كليه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 4.46 مگابایت
بخش دوم 5.56 مگابایت
بخش سوم 4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب:
هنر 13.53 مگابایت 

دین و زندگی(2)

كد كتاب : 111204

( رشته رياضي و رشته تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 619.39 کیلوبایت
بخش اول 2.44 مگابایت
بخش دوم 934.67 کیلوبایت
بخش سوم 1.68 مگابایت
بخش چهارم 1.87 مگابایت
بخش پنجم 2.1 مگابایت
بخش ششم 2.1 مگابایت
بخش هفتم 1.85 مگابایت
بخش هشتم 2.07 مگابایت
بخش نهم 1.86 مگابایت
بخش دهم 1.59 مگابایت
بخش یازدهم 1.61 مگابایت
بخش دوازدهم 1.78 مگابایت
فایل کامل کتاب:
دین و زندگی(2) 16.92 مگابایت


زمين شناسي


كد كتاب : 111237

(رشته رياضي و رشته تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.47 مگابایت
بخش دوم 1.32 مگابایت
بخش سوم 1.47 مگابایت
بخش چهارم 1.33 مگابایت
بخش پنجم 1.15 مگابایت
بخش ششم 1.23 مگابایت
بخش هفتم 1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
زمین شناسی 6.11 مگابایتعربی،زبان قرآن2


كد كتاب : 111206

(رشته رياضي و رشته تجربي)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
عربی،زبان قرآن2 18.35 مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی(2)

كد كتاب :111217

(رشته رياضي و رشته تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 654.33 کیلوبایت
بخش اول 1.13 مگابایت
بخش دوم 990.37 کیلوبایت
بخش سوم 1.51 مگابایت
بخش چهارم 3.16 مگابایت
فایل کامل کتاب:
آزمایشگاه علوم تجربی(2) 5.2 مگابایت


شيمي 2


كد كتاب :111210 

(رشته رياضي و رشته تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 697.58 کیلوبایت
بخش اول 4.01 مگابایت
بخش دوم 2.11 مگابایت
بخش سوم 2.09 مگابایت
فایل کامل کتاب:
شیمی(2) 6.46 مگابایت


تاریخ معاصر ایرانكد كتاب :
111220

(رشته رياضي و رشته تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 582.7 کیلوبایت
بخش اول 1.24 مگابایت
بخش دوم 969.29 کیلوبایت
بخش سوم 802.99 کیلوبایت
بخش چهارم 780.42 کیلوبایت
بخش پنجم 693 کیلوبایت
بخش ششم 626.26 کیلوبایت
بخش هفتم 694.85 کیلوبایت
بخش هشتم 587.46 کیلوبایت
بخش نهم 833.89 کیلوبایت
بخش دهم 869.99 کیلوبایت
بخش یازدهم 749.03 کیلوبایت
بخش دوازدهم 1.14 مگابایت
بخش سیزدهم 1.02 مگابایت
بخش چهاردهم 551.03 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
تاريخ معاصر 5.55 مگابایت


فيزيك (2)كد كتاب :
111209

( رشته  رياضي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 705.77 کیلوبایت
بخش اول 7.77 مگابایت
بخش دوم 6.86 مگابایت
بخش سوم 2.78 مگابایت
بخش چهارم 4.01 مگابایت
بخش پنجم 573.17 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
فیزیک2 19.17 مگابایت


آمار و احتمال


كد كتاب :111215

( رشته رياضي )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.01 مگابایت
بخش اول 1.29 مگابایت
بخش دوم 1.01 مگابایت
بخش سوم 1.89 مگابایت
بخش چهارم 1.09 مگابایت
بخش پنجم 976.65 کیلوبایت
بخش ششم 1.16 مگابایت
بخش هفتم 1.07 مگابایت
بخش هشتم 1.59 مگابایت
بخش نهم 1.15 مگابایت
بخش دهم 1.59 مگابایت
فایل کامل کتاب:
آمار و احتمال 4.25 مگابایت


حسابان 1


كد كتاب : 111214

( رشته رياضي )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 4.12 مگابایت
بخش اول 1.69 مگابایت
بخش دوم 1.4 مگابایت
بخش سوم 4.69 مگابایت
بخش چهارم 925.74 کیلوبایت
بخش پنجم 956.64 کیلوبایت
بخش ششم 1.33 مگابایت
بخش هفتم 1.14 مگابایت
بخش هشتم 3.06 مگابایت
بخش نهم 1.39 مگابایت
بخش دهم 847.19 کیلوبایت
بخش یازدهم 1.23 مگابایت
فایل کامل کتاب:
حسابان 1 13.74 مگابایت


هندسه 2


كد كتاب : 111213

( رشته رياضي )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.01 مگابایت
بخش دوم 1.62 مگابایت
بخش سوم 2.94 مگابایت
بخش چهارم 1.97 مگابایت
فایل کامل کتاب:
هندسه 2 4.53 مگابایت


فیزیک 2كد كتاب :
111244

( رشته  تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 692.06 کیلوبایت
بخش اول 6.51 مگابایت
بخش دوم 4.81 مگابایت
بخش سوم 2.4 مگابایت
بخش چهارم 3.09 مگابایت
بخش پنجم 579.38 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
فیزیک 2 14.69 مگابایت


ریاضی 2كد كتاب :
111211

( رشته  تجربي )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.1 مگابایت
بخش اول 2.17 مگابایت
بخش دوم 2.88 مگابایت
بخش سوم 2.02 مگابایت
بخش چهارم 2.06 مگابایت
بخش پنجم 1.94 مگابایت
بخش ششم 2.11 مگابایت
بخش هفتم 1.76 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ریاضی 2 8.21 مگابایت


زیست شناسی(2)كد كتاب :
111216

( رشته تجربي )

(97/04/20)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
زیست شناسی 2 6.2 مگابایت


عربی،زبان قرآن2كد كتاب :
111207

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
عربی،زبان قرآن2 19.12 مگابایت


دين و زندگي 2كد كتاب : 111205

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 711.95 کیلوبایت
بخش اول 7.18 مگابایت
بخش دوم 1.04 مگابایت
بخش سوم 2.05 مگابایت
بخش چهارم 1.92 مگابایت
بخش پنجم 1.93 مگابایت
بخش ششم 1.95 مگابایت
بخش هفتم 1.89 مگابایت
بخش هشتم 4.09 مگابایت
بخش نهم 1.71 مگابایت
بخش دهم 1.81 مگابایت
بخش یازدهم 1.63 مگابایت
بخش دوازدهم 1.6 مگابایت
فایل کامل کتاب:
دین و زندگی2 23.05 مگابایت


جامعه شناسی 2كد كتاب :
111222

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 594.48 کیلوبایت
بخش اول 1.29 مگابایت
بخش دوم 1.24 مگابایت
بخش سوم 1.11 مگابایت
بخش چهارم 1.24 مگابایت
فایل کامل کتاب:
جامعه شناسي 2 3.46 مگابایت


تاريخ 2كد كتاب :
111219

( رشته  انساني )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.18 مگابایت
بخش دوم 634.55 کیلوبایت
بخش سوم 2.18 مگابایت
بخش چهارم 885.25 کیلوبایت
بخش پنجم 953.99 کیلوبایت
بخش ششم 1.35 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 2.14 مگابایت
بخش نهم 1.63 مگابایت
فایل کامل کتاب:
تاريخ 2 7.18 مگابایتجعرافيا 2

كد كتاب :
111218

( رشته انساني )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 3.48 مگابایت
بخش دوم 6.48 مگابایت
بخش سوم 4.55 مگابایت
بخش چهارم 3.4 مگابایت
فایل کامل کتاب:
جغرافیا 2 14.56 مگابایت


علوم و فنون ادبي (2)كد كتاب : 111203

( رشته  انساني و رشته معارف)

(97/04/10)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 2.87 مگابایت
بخش دوم 3.03 مگابایت
بخش سوم 3.69 مگابایت
بخش چهارم 3.7 مگابایت
فایل کامل کتاب:
علوم وفنون ادبی 2 11.6 مگابایتریاضی و آمار 2كد كتاب :
111212

( رشته انساني و رشته معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 625.73 کیلوبایت
بخش اول 2.31 مگابایت
بخش دوم 709.34 کیلوبایت
بخش سوم 1.83 مگابایت
بخش چهارم 1.33 مگابایت
فایل کامل کتاب:
رياضي و آمار 2 3.88 مگابایتروان شناسي

كد كتاب :
111224

( رشته انساني و رشته معارف)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 675.54 کیلوبایت
بخش اول 934.59 کیلوبایت
بخش دوم 1.07 مگابایت
بخش سوم 834.58 کیلوبایت
بخش چهارم 828.74 کیلوبایت
بخش پنجم 785.06 کیلوبایت
بخش ششم 892.9 کیلوبایت
بخش هفتم 818.99 کیلوبایت
بخش هشتم 954.03 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
روان شناسی 3.59 مگابایتفلسفهكد كتاب :
111226

( رشته انساني و رشته معارف)

(97/07/28)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 602.97 کیلوبایت
بخش دوم 1.57 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
فلسفه 1.65 مگابایت


علوم و معارف قرآنی(2)كد كتاب :
111234

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
علوم و معارف قرآنی(2) 4.1 مگابایت


اصول عقاید 2كد كتاب :
111232

( رشته معارف)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 3.19 مگابایت
بخش دوم 3.11 مگابایت
فایل کامل کتاب:
اصول عقاید(2) 5.75 مگابایت


عربی، زبان قرآن (2)كد كتاب :
111208

( رشته معارف)

(96/06/06)

فایل کامل کتاب: 
عربی، زبان قرآن (2) 30.06 مگابایت


اقتصاد


كد كتاب :
111221

( رشته معارف)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1022.66 کیلوبایت
بخش دوم 857.23 کیلوبایت
بخش سوم 706.6 کیلوبایت
بخش چهارم 749.61 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
اقتصاد 1.74 مگابایت


احکام (2)


كد كتاب :
111227

( رشته معارف)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.04 مگابایت
بخش دوم 871.76 کیلوبایت
بخش سوم 940.77 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
احکام (2) 1.78 مگابایت


اخلاق اسلامی 2


كد كتاب :
111235

( رشته معارف)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 5.27 مگابایت
بخش دوم 2.75 مگابایت
فایل کامل کتاب:
اخلاق اسلامی 2 7.5 مگابایت


تحلیل فرهنگی


كد كتاب :
111223

( رشته معارف)

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.55 مگابایت
بخش دوم 1.5 مگابایت
بخش سوم 1.56 مگابایت
بخش چهارم 1.88 مگابایت
فایل کامل کتاب:
تحلیل فرهنگی 4.8 مگابایت


       
بازگشت به لیست
       


دفعات بازديد: 712692
تعداد بازديدكنندگان: 391692