بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
معرفي فیلمها و نرم افزارهای آموزشی ويژه معلمان

شما مي توانيد براي تهيه محصولات زير به فروشگاه هاي انتشارات مدرسه مراجعه يا با شماره تلفن هاي 9-88800324 ،88822668 يا 88820027 تماس حاصل نماييد. در ضمن خريد آنلاين محصولات مذكور از طريق سايت انتشارات مدرسه انجام مي شود. اول ابتدايي

       

 راهنماي تدريس
درس رياضي

 دوم ابتدايي

       

 راهنماي تدريس رياضي

   

 سوم ابتدايي

       

 راهنماي تدريس رياضي

كتاب گوياي فارسي  

 

 چهارم ابتدايي

       
 راهنماي تدريس بسته اول
درس هنر
 راهنماي تدريس بسته دوم
دروس فارسي و مطالعات اجتماعي
 راهنماي تدريس بسته سوم
دروس قرآن و علوم تجربي
 راهنماي تدريس بسته چهارم
درس تربيت بدني
       
 راهنماي تدريس  رياضي  راهنماي معلم و كتاب گوياي فارسي

 پنجم ابتدايي

       
 راهنماي تدريس قرآن  راهنماي تدريس فرهنگ و هنر  راهنماي تدريس فارسي  راهنماي تدريس علوم
       
راهنماي تدريس رياضي  راهنماي تدريس تربيت بدني  راهنماي تدريس هديه هاي آسمان  راهنماي تدريس مطالعات اجتماعي

 ششم ابتدايي

فیلم های کوتاه تفکر و پژوهش(كد 34/8 )

 اول متوسطه (هفتم)

   

 راهنماي تدريس
درس رياضي

تفكر و سبك زندگي برفراز آسمان
راهنماي تدريس
عربي
برفراز آسمان
راهنماي تدريس
زبان انگليسي
       
راهنماي تدريس
درس مهارت هاي نوشتاري
     

 دوم متوسطه (هشتم)

   
   
 راهنماي تدريس تفكر و سبك زندگي   روش تدريس رياضي  راهنماي تدريس عربي فيلم هاي كوتاه تفكر و سبك زندگي 
       
راهنماي تدريس زبان انگليسي راهنماي تدريس علوم تجربي راهنماي تدريس مطالعات اجتماعي  راهنماي تدريس فرهنگ و هنر
راهنماي تدريس
مهارت هاي نوشتاري
راهنماي تدريس تربيت بدني راهنماي تدريس رياضي راهنماي تدريس قرآن
راهنماي تدريس پيام هاي آسمان

 سوم متوسطه (نهم)

       
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس فارسي
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس قرآن
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس عربي
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس تربيت بدني
       
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس فارسي
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس زبان
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس مطالعات اجتماعي
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس فرهنگ و هنر
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس پيامهاي آسمان
بسته آموزشي برفراز آسمان
راهنماي تدريس علوم تجربي
   


دفعات بازديد: 21062
تعداد بازديدكنندگان: 17086