بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس دهم

كتاب معلم راهنماي تدريس اول متوسطه دوم (دهم)

عنوان

دانلود

نگارش1

همه رشته ها

110371

(14/07/97)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 573.87 کیلوبایت
بخش اول 2.05 مگابایت
بخش دوم 587.3 کیلوبایت
بخش سوم 910.8 کیلوبایت
بخش چهارم 581.36 کیلوبایت
بخش پنجم 630.73 کیلوبایت
بخش ششم 682.05 کیلوبایت
بخش هفتم 1.31 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم نگارش1 3.91 مگابایت

شیمی1

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

110372

(02/05/97)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 621.41 کیلوبایت
بخش اول 565.71 کیلوبایت
بخش دوم 9.23 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم شیمی1 9.34 مگابایت

راهنماي معلم تفكر و سواد رسانه اي

همه رشته ها 

110351

(02/05/97)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 969.56 کیلوبایت
بخش اول 1.03 مگابایت
بخش دوم 1.57 مگابایت
بخش سوم 1.29 مگابایت
بخش چهارم 1.43 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم تفکر و سواد رسانه ای 2.28 مگابایت

منطق

رشته علوم انساني و علوم و معارف اسلامي

110379

(14/01/97)

ضميمهحجم
مقدمه 980.41 کيلوبايت
بخش اول 1.32 مگابايت
بخش دوم 1.2 مگابايت
بخش سوم 1.45 مگابايت
بخش چهارم 1.35 مگابايت
كل كتاب 2.74 مگابايت

فيزيک 1

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

110375

(08/12/96)
مقدمه 682.69 کيلوبايت
بخش اول 1007.89 کيلوبايت
بخش دوم 1.95 مگابايت
بخش سوم 1.72 مگابايت
بخش چهارم 2.11 مگابايت
بخش پنجم 2.68 مگابايت
بخش ششم 2.54 مگابايت
راهنماي معلم فيزيک 1 7.01 مگابايت

آزمايشگاه علوم تجربي(1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

110377

(07/12/96)
ضميمهحجم
مقدمه 1019.58 کيلوبايت
بخش اول 1.32 مگابايت
بخش دوم 1.63 مگابايت
بخش سوم 1.07 مگابايت
بخش چهارم 1.39 مگابايت
بخش پنجم 718.62 کيلوبايت
فايل كل كتاب 2.93 مگابايت

زيست شناسي (1)

رشته علوم تجربي 

110361

(16/05/96)
مقدمه 556.91 کيلوبايت
بخش اول 641.62 کيلوبايت
بخش دوم 630.18 کيلوبايت
بخش سوم 610.26 کيلوبايت
بخش چهارم 594.87 کيلوبايت
بخش پنجم 614.05 کيلوبايت
بخش ششم 538.11 کيلوبايت
بخش هفتم 618.39 کيلوبايت
بخش هشتم 662.73 کيلوبايت
بخش نهم 603.31 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.53 مگابايت

راهنماي معلم فارسي (1)

همه رشته ها 

110368

(15/04/96)
PDF icon مقدمه 581.62 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 815.46 کيلوبايت
PDF icon بخش دوم 624.31 کيلوبايت
PDF icon بخش سوم 629.4 کيلوبايت
PDF icon بخش چهارم 568.76 کيلوبايت
PDF icon بخش پنجم 678.2 کيلوبايت
PDF icon بخش ششم 757.91 کيلوبايت
PDF icon بخش هفتم 706.02 کيلوبايت
PDF icon راهنماي معلم فارسي (1) 1.67 مگابايت

رياضي (1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

110364

(16/12/95)

مقدمه 472.52 کيلوبايت
بخش اول 710.39 کيلوبايت
بخش دوم 1.16 مگابايت
بخش سوم 537.8 کيلوبايت
بخش چهارم 586.65 کيلوبايت
بخش پنجم 492.46 کيلوبايت
بخش ششم 482.53 کيلوبايت
بخش هفتم 783.7 کيلوبايت
فايل کامل راهنماي معلم رياضي (1) 2.05 مگابايت

هنر

مشترک

110370

(16/12/95)

مقدمه 572.38 کيلوبايت
بخش اول 594.41 کيلوبايت
بخش دوم 628.78 کيلوبايت
بخش سوم 640.9 کيلوبايت
بخش چهارم 593.1 کيلوبايت
بخش پنجم 716.65 کيلوبايت
فايل کامل راهنماي معلم هنر 1.18 مگابايت

علوم و فنون ادبي (1)

رشته علوم انساني- علوم و معارف اسلامي

110374

(02/12/95)

مقدمه 519.67 کيلوبايت
بخش اول 666.14 کيلوبايت
بخش دوم 975.17 کيلوبايت
علوم و فنون ادبي (1)  1.27 مگابايت

تربيت بدني

کليه رشته ها

110367

دهم، يازدهم و دوازدهم متوسطه

(04/10/96)  

راهنماي تدريس  تربيت بدني 9.68 مگابايت

عربي زبان قرآن (1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک - ادبيات و علوم انساني-فني حرفه اي و کار و دانش

110369

(28/10/95)  

مقدمه 501.27 کيلوبايت
بخش اول 1.28 مگابايت
بخش دوم 1.16 مگابايت
بخش سوم 841.11 کيلوبايت
بخش چهارم 729.04 کيلوبايت
بخش پنجم 670.11 کيلوبايت
بخش ششم 637.6 کيلوبايت
بخش هفتم 565.36 کيلوبايت
بخش هشتم 556.33 کيلوبايت
بخش نهم 1.22 مگابايت
فايل کامل کتاب 4.25 مگابايت

رياضي و آمار

رشته علوم انساني

110363

(07/12/96)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 132.34 کیلوبایت
بخش اول 145.1 کیلوبایت
بخش دوم 270.36 کیلوبایت
بخش سوم 119.52 کیلوبایت
بخش چهارم 135.43 کیلوبایت
بخش پنجم 153.21 کیلوبایت
بخش ششم 159.58 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی و آمار (1) 761.2 کیلوبایت

آمادگي دفاعي

110363

(11/08/95)

- مقدمه466.91 کيلوبايت
- بخش اول559.75 کيلوبايت
- بخش دوم 583.84 کيلوبايت
- بخش سوم 564.97 کيلوبايت

هندسه (1)

110365

(24/07/95)

-مقدمه 481.02 کيلوبايت
-بخش اول 1.07 مگابايت
-بخش دوم 624.91 کيلوبايت
-بخش سوم 702.01 کيلوبايت
-فايل کامل کتاب1.54 مگابايت

 زبان انگليسي

(17/07/95)

 بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

 

دفعات بازديد: 100121
تعداد بازديدكنندگان: 69944