مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس دهم

كتاب معلم راهنماي تدريس اول متوسطه دوم (دهم)

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
110364

ریاضی (1)

رشته علوم تجربی - ریاضی فیزیک

(16/12/95)

مقدمه 472.52 کیلوبایت
بخش اول 710.39 کیلوبایت
بخش دوم 1.16 مگابایت
بخش سوم 537.8 کیلوبایت
بخش چهارم 586.65 کیلوبایت
بخش پنجم 492.46 کیلوبایت
بخش ششم 482.53 کیلوبایت
بخش هفتم 783.7 کیلوبایت
فایل کامل راهنمای معلم ریاضی (1) 2.05 مگابایت

دهم متوسطه
110370

هنر

مشترک

(16/12/95)

مقدمه 572.38 کیلوبایت
بخش اول 594.41 کیلوبایت
بخش دوم 628.78 کیلوبایت
بخش سوم 640.9 کیلوبایت
بخش چهارم 593.1 کیلوبایت
بخش پنجم 716.65 کیلوبایت
فایل کامل راهنمای معلم هنر 1.18 مگابایت

دهم متوسطه
110374

علوم و فنون ادبی (1)

رشته علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی

(02/12/95)

مقدمه 519.67 کیلوبایت
بخش اول 666.14 کیلوبایت
بخش دوم 975.17 کیلوبایت
علوم و فنون ادبی (1)  1.27 مگابایت

دهم متوسطه

ریاضی (1)

رشته علوم تجربی - ریاضی فیزیک -

(25/11/95)  

نسخه غير قابل استناد كتاب راهنماي معلم


دهم متوسطه
110367

تربیت بدنی

کلیه رشته ها

(04/11/95)  

راهنمای تدریس  تربیت بدنی 9.61 مگابایت

دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه
110369

عربی زبان قرآن (1)

رشته علوم تجربی - ریاضی فیزیک - ادبيات و علوم انساني-فنی حرفه ای و کار و دانش

(28/10/95)  

مقدمه 501.27 کیلوبایت
بخش اول 1.28 مگابایت
بخش دوم 1.16 مگابایت
بخش سوم 841.11 کیلوبایت
بخش چهارم 729.04 کیلوبایت
بخش پنجم 670.11 کیلوبایت
بخش ششم 637.6 کیلوبایت
بخش هفتم 565.36 کیلوبایت
بخش هشتم 556.33 کیلوبایت
بخش نهم 1.22 مگابایت

فایل کامل کتاب 4.25 مگابایت
دهم متوسطه

110363

ریاضی و آمار
رشته علوم انسانی
(22/08/95)

-كل كتاب  779 کیلوبایت

دهم متوسطه

372

آمادگی دفاعی

(11/08/95)

- مقدمه466.91 کیلوبایت
- بخش اول559.75 کیلوبایت
- بخش دوم 583.84 کیلوبایت
- بخش سوم 564.97 کیلوبایت

دهم متوسطه
110365

هندسه (1)
(24/07/95)

-مقدمه 481.02 کیلوبایت
-بخش اول 1.07 مگابایت
-بخش دوم 624.91 کیلوبایت
-بخش سوم 702.01 کیلوبایت
-فایل کامل کتاب1.54 مگابایت

دهم متوسطه
 

 فیزیک 1

فصل اول (فیزیک و اندازه گیری)(19/07/95)
فایل با فرمت pdf
فایل با فرمت ppt

فصل دوم:کار، انرژی و توان (01/08/95)
فصل سوم:ويژگي هاي فيزيكي مواد (22/09/95)

فصل چهارم:دما و گرما (20/10/95)

 فصل پنجم:ترمودینامیک (16/12/95)


 دهم متوسطه  
 

 زبان انگليسي
(17/07/95)

 بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
 دهم متوسطه

 


دفعات بازديد: 24767
تعداد بازديدكنندگان: 17580