پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس دهم

كتاب معلم راهنماي تدريس اول متوسطه دوم (دهم)

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
110379
منطق

رشته علوم انساني و علوم و معارف اسلامي

(14/01/97)

ضميمهحجم
مقدمه 980.41 کيلوبايت
بخش اول 1.32 مگابايت
بخش دوم 1.2 مگابايت
بخش سوم 1.45 مگابايت
بخش چهارم 1.35 مگابايت
كل كتاب 2.74 مگابايت

110375

فيزيک 1

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

(08/12/96)
مقدمه 682.69 کيلوبايت
بخش اول 1007.89 کيلوبايت
بخش دوم 1.95 مگابايت
بخش سوم 1.72 مگابايت
بخش چهارم 2.11 مگابايت
بخش پنجم 2.68 مگابايت
بخش ششم 2.54 مگابايت
راهنماي معلم فيزيک 1 7.01 مگابايت

متوسطه دهم
110377

آزمايشگاه علوم تجربي(1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

(07/12/96)
ضميمهحجم
مقدمه 1019.58 کيلوبايت
بخش اول 1.32 مگابايت
بخش دوم 1.63 مگابايت
بخش سوم 1.07 مگابايت
بخش چهارم 1.39 مگابايت
بخش پنجم 718.62 کيلوبايت
فايل كل كتاب 2.93 مگابايت

متوسطه دهم
پيش نويس راهنماي معلم تفكر و سواد رسانه اي

همه رشته ها 

(01/08/96)
PDF icon تفکر و سواد رسانه اي 3.88 مگابايت

متوسطه دهم
منطق

رشته علوم انساني و علوم و معارف اسلامي

(10/07/96)
كليات
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم

متوسطه دهم
110361 زيست شناسي (1)

رشته علوم تجربي 

(16/05/96)
مقدمه 556.91 کيلوبايت
بخش اول 641.62 کيلوبايت
بخش دوم 630.18 کيلوبايت
بخش سوم 610.26 کيلوبايت
بخش چهارم 594.87 کيلوبايت
بخش پنجم 614.05 کيلوبايت
بخش ششم 538.11 کيلوبايت
بخش هفتم 618.39 کيلوبايت
بخش هشتم 662.73 کيلوبايت
بخش نهم 603.31 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 1.53 مگابايت

متوسطه دهم
110368 راهنماي معلم فارسي (1)

همه رشته ها 

(15/04/96)
PDF icon مقدمه 581.62 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 815.46 کيلوبايت
PDF icon بخش دوم 624.31 کيلوبايت
PDF icon بخش سوم 629.4 کيلوبايت
PDF icon بخش چهارم 568.76 کيلوبايت
PDF icon بخش پنجم 678.2 کيلوبايت
PDF icon بخش ششم 757.91 کيلوبايت
PDF icon بخش هفتم 706.02 کيلوبايت
PDF icon راهنماي معلم فارسي (1) 1.67 مگابايت

دهم متوسطه
110364

رياضي (1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک

(16/12/95)

مقدمه 472.52 کيلوبايت
بخش اول 710.39 کيلوبايت
بخش دوم 1.16 مگابايت
بخش سوم 537.8 کيلوبايت
بخش چهارم 586.65 کيلوبايت
بخش پنجم 492.46 کيلوبايت
بخش ششم 482.53 کيلوبايت
بخش هفتم 783.7 کيلوبايت
فايل کامل راهنماي معلم رياضي (1) 2.05 مگابايت

دهم متوسطه
110370

هنر

مشترک

(16/12/95)

مقدمه 572.38 کيلوبايت
بخش اول 594.41 کيلوبايت
بخش دوم 628.78 کيلوبايت
بخش سوم 640.9 کيلوبايت
بخش چهارم 593.1 کيلوبايت
بخش پنجم 716.65 کيلوبايت
فايل کامل راهنماي معلم هنر 1.18 مگابايت

دهم متوسطه
110374

علوم و فنون ادبي (1)

رشته علوم انساني- علوم و معارف اسلامي

(02/12/95)

مقدمه 519.67 کيلوبايت
بخش اول 666.14 کيلوبايت
بخش دوم 975.17 کيلوبايت
علوم و فنون ادبي (1)  1.27 مگابايت

دهم متوسطه

رياضي (1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک -

(25/11/95)  

نسخه غير قابل استناد كتاب راهنماي معلم


دهم متوسطه
110367

تربيت بدني

کليه رشته ها

(04/10/96)  

راهنماي تدريس  تربيت بدني 9.68 مگابايت

دهم، يازدهم و دوازدهم متوسطه
110369

عربي زبان قرآن (1)

رشته علوم تجربي - رياضي فيزيک - ادبيات و علوم انساني-فني حرفه اي و کار و دانش

(28/10/95)  

مقدمه 501.27 کيلوبايت
بخش اول 1.28 مگابايت
بخش دوم 1.16 مگابايت
بخش سوم 841.11 کيلوبايت
بخش چهارم 729.04 کيلوبايت
بخش پنجم 670.11 کيلوبايت
بخش ششم 637.6 کيلوبايت
بخش هفتم 565.36 کيلوبايت
بخش هشتم 556.33 کيلوبايت
بخش نهم 1.22 مگابايت

فايل کامل کتاب 4.25 مگابايت
دهم متوسطه

110363

رياضي و آمار
رشته علوم انساني
(07/12/96)

مقدمه 1.02 مگابايت
بخش اول 1.1 مگابايت
بخش دوم 1.24 مگابايت
بخش سوم 878.44 کيلوبايت
بخش چهارم 1.24 مگابايت
فايل کامل کتاب 1.72 مگابايت

دهم متوسطه

372

آمادگي دفاعي

(11/08/95)

- مقدمه466.91 کيلوبايت
- بخش اول559.75 کيلوبايت
- بخش دوم 583.84 کيلوبايت
- بخش سوم 564.97 کيلوبايت

دهم متوسطه
110365

هندسه (1)
(24/07/95)

-مقدمه 481.02 کيلوبايت
-بخش اول 1.07 مگابايت
-بخش دوم 624.91 کيلوبايت
-بخش سوم 702.01 کيلوبايت
-فايل کامل کتاب1.54 مگابايت

دهم متوسطه
 

 فيزيک 1

فصل اول (فيزيک و اندازه گيري)(19/07/95)

 دهم متوسطه  
 

 زبان انگليسي
(17/07/95)

 بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
 دهم متوسطه

 


دفعات بازديد: 79435
تعداد بازديدكنندگان: 55347