مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي گوياي فارسی ابتدایی

كتاب گويا اول ابتدایی

كتاب گويا دوم ابتدایی

نام درس

حجم فایل دانلود

فصل اول: نهادها

مقدمه
960 KB
ستایش
0.98 MB

درس 1: کتابخانه ی کلاس ما

1.33 MB

یار مهربان

570 KB
 درس2: مسجد محلّه ی ما
1.14 MB
 چغندر پُربرکت
2.18 MB
فصل دوم: بهداشت
 درس 3 :خرس کوچولو
1.50 MB

راهِ سلامتی

1.05 MB
 ستاره
640 KB
درس 4:مدرسه ی خرگوش ها
1.22 MB

تمیز باش و عزیز باش

1.62 MB
فصل سوم: اخلاق فردي-اجتماعي
 درس 5 : چوپان درستکار
1.40 MB
 احوالپرسی
485 KB

درس6 :کوشا و نوشا

1.59 MB
 خوش اخلاقی
1.22 MB

نمايش خوش اخلاقی

7.45 MB
درس7 :دوستان ما 1.40 MB

مورچه اشک ریزان

2.73 MB
فصل چهارم: راه زندگي
درس 8 : از همه مهربان تر
1.14 MB

مثل یک رنگین کمان

709 KB
 همکاری
1.06 MB

درس 9 : زیارت

1.19 MB

کی بود؟ کی بود؟

5.15 MB

فصل پنجم: هنر و ادب 

درس 10: هنرمند
936 KB

من هنرمندم

626 KB
 کودکِ زیرک 924 KB

درس 12: فردوسی

626 KB

یک کلاغ، چهل کلاغ

2.80 MB

فصل ششم : ایرانِ من

درس 13: ایرانِ زیبا 1.20 MB

خانه ی ما

618 KB
درس 14: پرچم 2.24 MB

پرستوهای شاد

658 KB

درس 15: نوروز

1.49 MB

عمو نوروز

3.47 MB
فصل هفتم: طبيعت
درس 16: پَروازِ قَطر
1.59 MB

شیر و موش

955 KB

درس 17: مثلِ دانشمندان

1.30 MB

درخت کاری

743 KB

بلبل و مورچه

0.99 MB

روباه و خروس

3.58 MB
نيايش
738 KB

کتاب گویا سوم ابتدایی

کتاب گویا چهارم ابتدایی

کتاب گویا پنجم ابتدایی

کتاب گویا ششم ابتدایی

دفعات بازديد: 5669
تعداد بازديدكنندگان: 3457