بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي گوياي فارسی ابتدایی

كتاب گويا اول ابتدایی

كتاب گويا دوم ابتدایی

نام درس

حجم فایل دانلود

فصل اول: نهادها

مقدمه
960 KB
ستایش
0.98 MB

درس 1: کتابخانه ی کلاس ما

1.33 MB

یار مهربان

570 KB
 درس2: مسجد محلّه ی ما
1.14 MB
 چغندر پُربرکت
2.18 MB
فصل دوم: بهداشت
 درس 3 :خرس کوچولو
1.50 MB

راهِ سلامتی

1.05 MB
 ستاره
640 KB
درس 4:مدرسه ی خرگوش ها
1.22 MB

تمیز باش و عزیز باش

1.62 MB
فصل سوم: اخلاق فردي-اجتماعي
 درس 5 : چوپان درستکار
1.40 MB
 احوالپرسی
485 KB

درس6 :کوشا و نوشا

1.59 MB
 خوش اخلاقی
1.22 MB

نمايش خوش اخلاقی

7.45 MB
درس7 :دوستان ما 1.40 MB

مورچه اشک ریزان

2.73 MB
فصل چهارم: راه زندگي
درس 8 : از همه مهربان تر
1.14 MB

مثل یک رنگین کمان

709 KB
 همکاری
1.06 MB

درس 9 : زیارت

1.19 MB

کی بود؟ کی بود؟

5.15 MB

فصل پنجم: هنر و ادب 

درس 10: هنرمند
936 KB

من هنرمندم

626 KB
 کودکِ زیرک 924 KB

درس 12: فردوسی

626 KB

یک کلاغ، چهل کلاغ

2.80 MB

فصل ششم : ایرانِ من

درس 13: ایرانِ زیبا 1.20 MB

خانه ی ما

618 KB
درس 14: پرچم 2.24 MB

پرستوهای شاد

658 KB

درس 15: نوروز

1.49 MB

عمو نوروز

3.47 MB
فصل هفتم: طبيعت
درس 16: پَروازِ قَطر
1.59 MB

شیر و موش

955 KB

درس 17: مثلِ دانشمندان

1.30 MB

درخت کاری

743 KB

بلبل و مورچه

0.99 MB

روباه و خروس

3.58 MB
نيايش
738 KB

کتاب گویا سوم ابتدایی

کتاب گویا چهارم ابتدایی

کتاب گویا پنجم ابتدایی

کتاب گویا ششم ابتدایی

دفعات بازديد: 10696
تعداد بازديدكنندگان: 7083