???? ???????
???? ??? ???????
????? ????
??? ????? ??
????? ??
????? ??
 
 
 
معرفي اقلام پيوست كتاب هاي درسي ويژه دانش آموزان

شما مي توانيد براي تهيه محصولات زير به فروشگاه هاي انتشارات مدرسه مراجعه يا با شماره تلفن هاي 9-88800324 ،88822668 يا 88820027 تماس حاصل نماييد. در ضمن خريد آنلاين محصولات مذكور از طريق سايت انتشارات مدرسه انجام مي شود.


فهرست اقلام پيوست كتاب هاي ابتدايي و متوسطه سال 96(ويژه دانش آموزان)

عنوان نرم افزار / فیلم پايه تحصيلي كد تعداد DVD  مخاطب
1
فيلم آموزشي رياضي اول 2 1 دانش آموز
2 فيلم آموزشي  علوم اول 4 1 دانش آموز
3 فيلم آموزشي تربيت بدني اول   1 دانش آموز
4 نرم افزار چند رسانه اي  (فارسي  بخوانيم،فارسي  بنويسيم،آموزش قرآن) و كتاب گوياي قرآن و فارسي
اول   1 دانش آموز
5 نرم افزار چند رسانه اي  (قرآن،فارسي،علوم
كتاب گويا قرآن-فارسي) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا)

اول 1 دانش آموز
6


نرم افزار چند رسانه اي  (قرآن،فارسي،رياضي) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا)اول1دانش آموز
7 فيلم آموزشي رياضي دوم 6 1 دانش آموز
8 فيلم آموزشي  علوم دوم 7 1 دانش آموز
9 فيلم آموزشي تربيت بدني دوم   1 دانش آموز
10 فيلم آموزشي  هديه هاي  آسمان دوم 8 1 دانش آموز
11 نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  بخوانيم،فارسي  بنويسيم،آموزش قرآن، رياضي، علوم)به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا) دوم   1 دانش آموز
12 نرم افزار چندرسانه اي رياضي، علوم به همراه كتاب گويا فارسي و قرآن 
دوم
1
دانش آموز
13نرم افزار چندرسانه اي فارسي، رياضي، علوم به همراه
كتاب گويا فارسي و قرآن دوم1دانش آموز
14 نرم افزار چندرسانه اي  (فارسي  بخوانيم،فارسي  بنويسيم،رياضي ،آموزش قرآن) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا) سوم   1 دانش آموز
15
نرم افزار چندرسانه اي  قرآن وفارسي
كتاب گوياي قرآن و فارسي
سوم
1
دانش آموز
16نرم افزار چندرسانه اي  قرآن وفارسي - رياضي- علوم- هديه ها
كتاب گوياي قرآن و فارسي
سوم
1
دانش آموز
17 نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  مهارت های خوانداری،بخوانيم،فارسي  بنويسيم،آموزش قرآن ،رياضي ،هنر ومطالعات اجتماعي ) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا) چهارم   1 دانش آموز
18 نرم افزار آموزشي (قرآن ،كتاب گويا فارسي وقرآن ) پنجم   1 دانش آموز

19
 


نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  ،آموزش قرآن ،فرهنگ و هنر ) به همراه كتاب گويا فارسيپنجم1دانش آموز
20 فیلم آموزشی علوم تجربی ششم 34/2 1 دانش آموز
21
نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  ،آموزش قرآن ،رياضي ،علوم ) به همراه كتاب گويا فارسي و قرآن
ششم
1
دانش آموز
22 آموزش قرآن
ششم
1
دانش آموز
23
فيلم آموزشي مطالعات اجتماعي
ششم
1
دانش آموز
24كار و فناوريششم1دانش آموز
25 نرم افزار چندرسانه اي (زبان انگليسي ،عربي ،رياضي ،مطالعات اجتماعي،هنر وتفكر سبك زندگي) به همراه كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي  هفتم   1 دانش آموز
26 قرآن تكميلي براي پايه هفتم  هفتم  112 1 دانش آموز
27 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي 
هفتم
1
دانش آموز
28
فيلم آموزشي انگليسي
هشتم
1
دانش آموز
29 نرم افزار چندرسانه اي (زبان انگليسي ،عربي ،رياضي ،مطالعات اجتماعي،هنر وتفكر سبك زندگي به همراه كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي  هشتم   1 دانش آموز
30 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي  هشتم 1 دانش آموز
31 فیلم آموزشی کار و فناوری به همراه كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي نهم 1 دانش آموز
32 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي نهم 1 دانش آموز
33 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي دهم 1 دانش آموز
دفعات بازديد: 7766
تعداد بازديدكنندگان: 6858