بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
معرفي اقلام پيوست كتاب هاي درسي ويژه دانش آموزان

شما مي توانيد براي تهيه محصولات زير به فروشگاه هاي انتشارات مدرسه مراجعه يا با شماره تلفن هاي 9-88800324 ،88822668 يا 88820027 تماس حاصل نماييد. در ضمن خريد آنلاين محصولات مذكور از طريق سايت انتشارات مدرسه انجام مي شود.


فهرست اقلام پيوست كتاب هاي ابتدايي و متوسطه سال 96(ويژه دانش آموزان)

عنوان نرم افزار / فیلم پايه تحصيلي كد تعداد DVD  مخاطب
1
فيلم آموزشي رياضي اول 2 1 دانش آموز
2 فيلم آموزشي  علوم اول 4 1 دانش آموز
3 فيلم آموزشي تربيت بدني اول   1 دانش آموز
4 نرم افزار چند رسانه اي  (فارسي  بخوانيم،فارسي  بنويسيم،آموزش قرآن) و كتاب گوياي قرآن و فارسي
اول   1 دانش آموز
5 نرم افزار چند رسانه اي  (قرآن،فارسي،علوم
كتاب گويا قرآن-فارسي) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا)

اول 1 دانش آموز
6


نرم افزار چند رسانه اي  (قرآن،فارسي،رياضي) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا)اول1دانش آموز
7 فيلم آموزشي رياضي دوم 6 1 دانش آموز
8 فيلم آموزشي  علوم دوم 7 1 دانش آموز
9 فيلم آموزشي تربيت بدني دوم   1 دانش آموز
10 فيلم آموزشي  هديه هاي  آسمان دوم 8 1 دانش آموز
11 نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  بخوانيم،فارسي  بنويسيم،آموزش قرآن، رياضي، علوم)به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا) دوم   1 دانش آموز
12 نرم افزار چندرسانه اي رياضي، علوم به همراه كتاب گويا فارسي و قرآن 
دوم
1
دانش آموز
13نرم افزار چندرسانه اي فارسي، رياضي، علوم به همراه
كتاب گويا فارسي و قرآن دوم1دانش آموز
14 نرم افزار چندرسانه اي  (فارسي  بخوانيم،فارسي  بنويسيم،رياضي ،آموزش قرآن) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا) سوم   1 دانش آموز
15
نرم افزار چندرسانه اي  قرآن وفارسي
كتاب گوياي قرآن و فارسي
سوم
1
دانش آموز
16نرم افزار چندرسانه اي  قرآن وفارسي - رياضي- علوم- هديه ها
كتاب گوياي قرآن و فارسي
سوم
1
دانش آموز
17 نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  مهارت های خوانداری،بخوانيم،فارسي  بنويسيم،آموزش قرآن ،رياضي ،هنر ومطالعات اجتماعي ) به همراه لوح صوتي فارسي و قرآن (كتاب گويا) چهارم   1 دانش آموز
18 نرم افزار آموزشي (قرآن ،كتاب گويا فارسي وقرآن ) پنجم   1 دانش آموز

19
 


نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  ،آموزش قرآن ،فرهنگ و هنر ) به همراه كتاب گويا فارسيپنجم1دانش آموز
20 فیلم آموزشی علوم تجربی ششم 34/2 1 دانش آموز
21
نرم افزار چندرسانه اي (فارسي  ،آموزش قرآن ،رياضي ،علوم ) به همراه كتاب گويا فارسي و قرآن
ششم
1
دانش آموز
22 آموزش قرآن
ششم
1
دانش آموز
23
فيلم آموزشي مطالعات اجتماعي
ششم
1
دانش آموز
24كار و فناوريششم1دانش آموز
25 نرم افزار چندرسانه اي (زبان انگليسي ،عربي ،رياضي ،مطالعات اجتماعي،هنر وتفكر سبك زندگي) به همراه كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي  هفتم   1 دانش آموز
26 قرآن تكميلي براي پايه هفتم  هفتم  112 1 دانش آموز
27 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي 
هفتم
1
دانش آموز
28
فيلم آموزشي انگليسي
هشتم
1
دانش آموز
29 نرم افزار چندرسانه اي (زبان انگليسي ،عربي ،رياضي ،مطالعات اجتماعي،هنر وتفكر سبك زندگي به همراه كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي  هشتم   1 دانش آموز
30 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي  هشتم 1 دانش آموز
31 فیلم آموزشی کار و فناوری به همراه كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي نهم 1 دانش آموز
32 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي نهم 1 دانش آموز
33 كتاب گويا فارسي ، عربي وزبان انگليسي دهم 1 دانش آموز
دفعات بازديد: 8722
تعداد بازديدكنندگان: 7651