پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
كتاب هاي پايه يازدهم
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم ششم

كتاب هاي راهنماي معلم پايه ششم

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
74/24

سلامت و تربیت بدنی پایه ششم


ششم

سال تحصیلی: 93-94

74/26

کارو فناوری کلیات و فناوری اطلاعات و ارتباطات ششم دبستان

ششم

سال تحصیلی:94-95

74/14
کتاب معلم درس کار و فناوری پودمان های کار (صنعت)

ششم

سال تحصیلی:92-93

74/13 كارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)ششم

pdfدریافت فایل

ششم
سال تحصیلی: 91-92
74/12

کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت ششم

pdfدریافت فایل ششم
سال تحصیلی: 91-92
74/26

کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)ششم

pdfدریافت فایل

ششم
سال تحصیلی: 91-92
74/25

کتاب معلم کارو فناوری کلیات

pdfدريافت فايل ششم
سال تحصیلی: 91-92

74/6 کتاب معلم کار و فناوری (جلد اول) 
pdfدريافت فايل ششم
سال تحصیلی:95-96

74/13

کتاب معلم کار و فناوری (جلد دوم)

pdf کتاب معلم کار و فناوری (جلد دوم)8.91 مگابایت ششم
سال تحصیلی:95-96

74/2

 فارسي ششم

pdfدریافت فایل

ششم
سال تحصیلی:95-96

74/10

رياضي ششم

pdfدریافت فایل

ششم

سال تحصیلی:95-96

74/27

علوم تجربی ششم

pdfدریافت فایل

ششم

سال تحصیلی: 91-92

 
74/28

مطالعات اجتماعی ششم

pdfدریافت فایل

ششم

سال تحصیلی: 96-97

68

راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان)

PDF icon راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان) 70.01 مگابایت

ششم

سال تحصیلی: 96-97

74/3

آموزش قرآن ششم

pdfدریافت فایل ششم
سال تحصیلی: 96-97
74/4

تفکرو پژوهش ششم

pdfدریافت فایل ششم
سال تحصیلی: 96-97
74/5

هدیه های آسمان ششم

pdfدريافت فايل ششم
سال تحصیلی:95-96

53/5

ارزشیابی توصیفی

pdfدريافت فايل

ششم
سال تحصیلی:94-95

دفعات بازديد: 35113
تعداد بازديدكنندگان: 26102