بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم ششم

كتاب هاي راهنماي معلم پايه ششم

عنوان

دانلود

 فارسي ششم

كد كتاب: 74/2
سال تحصیلی:95-96
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 561.7 کیلوبایت
بخش اول 645.26 کیلوبایت
بخش دوم 2.04 مگابایت
بخش سوم 2.26 مگابایت
بخش چهارم 2.33 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم فارسی 6.07 مگابایترياضي ششم

كد كتاب: 74/10
سال تحصیلی:95-96
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 530.52 کیلوبایت
بخش اول 741.99 کیلوبایت
بخش دوم 849.02 کیلوبایت
بخش سوم 646.44 کیلوبایت
بخش چهارم 691.38 کیلوبایت
بخش پنجم 787.43 کیلوبایت
بخش ششم 1.22 مگابایت
بخش هفتم 605.44 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی ششم دبستان 2.84 مگابایتعلوم تجربی ششم

كد كتاب: 74/27
سال تحصیلی: 91-92
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 435.94 کیلوبایت
بخش اول 869.7 کیلوبایت
بخش دوم 988.38 کیلوبایت

مطالعات اجتماعی ششم

كد كتاب: 74/28
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 533.3 کیلوبایت
بخش اول 971.53 کیلوبایت
بخش دوم 753.89 کیلوبایت
بخش سوم 999.36 کیلوبایت
بخش چهارم 746.26 کیلوبایت
بخش پنجم 621.21 کیلوبایت
بخش ششم 674.71 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب معلم (راهنمای تدریس) مطالعات اجتماعی ششم دبستان 2.44 مگابایتراهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان)

كد كتاب: 68
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 17.25 مگابایت
PDF icon بخش دوم 18.89 مگابایت
PDF icon بخش سوم 22.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 11.71 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان) 70.01 مگابایتآموزش قرآن ششم

كد كتاب: 74/3
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 681.05 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 622.99 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش سوم 742.46 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب معلم آموزش قرآن ششم دبستان 2.65 مگابایتتفکرو پژوهش ششم

كد كتاب: 74/4
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 536.8 کیلوبایت
بخش اول 514.26 کیلوبایت
بخش دوم 628.74 کیلوبایت
بخش سوم 687.89 کیلوبایت
بخش چهارم 1.13 مگابایت
بخش پنجم 1.36 مگابایت
بخش ششم 698.88 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب معلم (راهنمای تدریس) تفکر و پژوهش ششم دبستان 2.85 مگابایتهدیه های آسمان ششم

كد كتاب: 74/5
سال تحصیلی:97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 551.23 کیلوبایت
بخش اول 665.97 کیلوبایت
بخش دوم 733.04 کیلوبایت
بخش سوم 619.04 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم هدیه های آسمان 1.27 مگابایت

ارزشیابی توصیفی

كد كتاب: 53/5
سال تحصیلی:94-95
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.52 مگابایت
بخش اول 979.55 کیلوبایت
بخش دوم 1.02 مگابایت
بخش سوم 1.44 مگابایت
بخش چهارم 1.89 مگابایت
بخش پنجم 1.99 مگابایت
بخش ششم 1.34 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 1.75 مگابایت
بخش نهم 1.05 مگابایت
بخش دهم 1.32 مگابایت
بخش یازدهم 2.18 مگابایت
بخش دوازدهم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 7.87 مگابایتسلامت و تربیت بدنی پایه ششم

كد كتاب: 74/24
سال تحصیلی: 96-97
فایل کامل کتاب: 
راهنمای تدریس سلامت و تربیت بدنی 2.07 مگابایت

کتاب معلم کار و فناوری (جلد اول) 
كد كتاب: 74/6
سال تحصیلی: 97-98
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 974.5 کیلوبایت
بخش اول 551.6 کیلوبایت
بخش دوم 901.44 کیلوبایت
بخش سوم 847.88 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم کار و فناوری(جلد اول) 1.42 مگابایتکتاب معلم کار و فناوری (جلد دوم)

كد كتاب: 74/13
سال تحصیلی:95-96
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 538.13 کیلوبایت
بخش اول 466.11 کیلوبایت
بخش دوم 1.05 مگابایت
بخش سوم 463.49 کیلوبایت
بخش چهارم 946.84 کیلوبایت
بخش پنجم 727.85 کیلوبایت
بخش ششم 980.11 کیلوبایت
بخش هفتم 1.14 مگابایت
بخش هشتم 1.38 مگابایت
بخش نهم 670.58 کیلوبایت
بخش دهم 630.24 کیلوبایت
بخش یازدهم 462.57 کیلوبایت
بخش دوازدهم 857.8 کیلوبایت
بخش سیزدهم 533.14 کیلوبایت
بخش چهاردهم 1005.8 کیلوبایت
بخش پانزدهم 456.35 کیلوبایت
بخش شانزدهم 753.79 کیلوبایت
بخش هفدهم 476.96 کیلوبایت
بخش هجدهم 899.37 کیلوبایت
بخش نوزدهم 446.37 کیلوبایت
بخش بیستم 793.27 کیلوبایت
بخش بیست و یکم 890.15 کیلوبایت
بخش بیست و دوم 943.18 کیلوبایت
بخش بیست و سوم 480.62 کیلوبایت
بخش بیست و چهارم 727.5 کیلوبایت
بخش بیست و پنجم 870 کیلوبایت
بخش بیست و ششم 445.28 کیلوبایت
بخش بیست و هفتم 828.67 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب معلم کار و فناوری (جلد دوم) 8.91 مگابایت


بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 57013
تعداد بازديدكنندگان: 40664