پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم ششم

كتاب هاي راهنماي معلم پايه ششم

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
74/24

سلامت و تربیت بدنی پایه ششم


ششم

سال تحصیلی: 93-94

74/26

کارو فناوری کلیات و فناوری اطلاعات و ارتباطات ششم دبستان

ششم

سال تحصیلی:94-95

74/14
کتاب معلم درس کار و فناوری پودمان های کار (صنعت)

ششم

سال تحصیلی:92-93

74/13 كارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)ششم

pdfدریافت فایل

ششم
سال تحصیلی: 91-92
74/12

کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت ششم

pdfدریافت فایل ششم
سال تحصیلی: 91-92
74/26

کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)ششم

pdfدریافت فایل

ششم
سال تحصیلی: 91-92
74/25

کتاب معلم کارو فناوری کلیات

pdfدريافت فايل ششم
سال تحصیلی: 91-92

74/6 کتاب معلم کار و فناوری (جلد اول) 
pdfدريافت فايل ششم
سال تحصیلی:95-96

74/13

کتاب معلم کار و فناوری (جلد دوم)

pdf کتاب معلم کار و فناوری (جلد دوم)8.91 مگابایت ششم
سال تحصیلی:95-96

74/2

 فارسي ششم

pdfدریافت فایل

ششم
سال تحصیلی:95-96

74/10

رياضي ششم

pdfدریافت فایل

ششم

سال تحصیلی:95-96

74/27

علوم تجربی ششم

pdfدریافت فایل

ششم

سال تحصیلی: 91-92

 
74/28

مطالعات اجتماعی ششم

pdfدریافت فایل

ششم

سال تحصیلی: 96-97

68

راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان)

PDF icon راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان) 70.01 مگابایت

ششم

سال تحصیلی: 96-97

74/3

آموزش قرآن ششم

pdfدریافت فایل ششم
سال تحصیلی: 96-97
74/4

تفکرو پژوهش ششم

pdfدریافت فایل ششم
سال تحصیلی: 96-97
74/5

هدیه های آسمان ششم

pdfدريافت فايل ششم
سال تحصیلی:95-96

53/5

ارزشیابی توصیفی

pdfدريافت فايل

ششم
سال تحصیلی:94-95

دفعات بازديد: 41286
تعداد بازديدكنندگان: 30522