بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم هفتم

كتاب هاي راهنماي معلم پايه هفتم

عنوان

دانلود

تفكر و سبك زندگي

81/3
سال تحصیلی: 95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 527.52 کیلوبایت
بخش اول 825.62 کیلوبایت
بخش دوم 1.43 مگابایت
بخش سوم 613.37 کیلوبایت
بخش چهارم 736.93 کیلوبایت
بخش پنجم 667.25 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم تفکر و سبک زندگی 2.63 مگابایت

آموزش قرآن

81/1
سال تحصیلی: 94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 1.19 مگابایت
بخش اول 434.22 کیلوبایت
بخش دوم 927.78 کیلوبایت
بخش سوم 865.91 کیلوبایت
بخش چهارم 1.39 مگابایت
بخش پنجم 1.66 مگابایت
بخش ششم 1.65 مگابایت
بخش هفتم 1.36 مگابایت
بخش هشتم 1.39 مگابایت
بخش نهم 137.12 کیلوبایت
بخش دهم 268.91 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم آموزش قرآن پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره اول متوسطه 7.89 مگابایت

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

81/7
سال تحصیلی:94-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 804.87 کیلوبایت
بخش اول 1.78 مگابایت
بخش دوم 560.22 کیلوبایت
بخش سوم 1.62 مگابایت
بخش چهارم 828.14 کیلوبایت
بخش پنجم 841.85 کیلوبایت
بخش ششم 1.07 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) 4.74 مگابایت

رياضي

pdf كل فايل


مطالعات اجتماعي

78
سال تحصیلی:93-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 435.72 کیلوبایت
بخش اول 782.98 کیلوبایت
بخش دوم 463.8 کیلوبایت
بخش سوم 472.57 کیلوبایت
بخش چهارم 582.72 کیلوبایت
بخش پنجم 587.49 کیلوبایت
بخش ششم 749.4 کیلوبایت
بخش هفتم 1004.24 کیلوبایت
بخش هشتم 742.42 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم مطالعات اجتماعی 2.17 مگابایت

فارسي

75
سال تحصیلی: 96-97
pdfمقدمه 502.41 کیلوبایت
pdfبخش اول 752.69 کیلوبایت
pdfبخش دوم 779.1 کیلوبایت

فایل کامل کتاب:
pdfراهنمای معلم فارسی
1.12 مگابایت

انگليسي

79
سال تحصیلی:95-94
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی 1.98 مگابایت

فرهنگ و هنر

81
سال تحصیلی:93-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
< مقدمه 514.73 کیلوبایت
< بخش اول 447.11 کیلوبایت
< بخش دوم 1.98 مگابایت
< بخش سوم 1.43 مگابایت
< بخش چهارم 465.03 کیلوبایت

عربي

81/2
سال تحصیلی:94-93
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم عربی پایه هفتم 1.65 مگابایت

تربيت بدني و سلامت

81/6
سال تحصیلی:98-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 1.97 مگابایت
بخش دوم 3.27 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت 4.76 مگابایت

كار و فناوري

پيش نويس و غير مصوب

 
کلیات
پروژه
نوآوری وفناوری
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
جستجو و جمع آوری اطلاعات
مستند سازي
کسب و کار
نقشه كشي
کار با چوب
پرورش و نگهداری گیاهان
پوشاک
خوراک
راه اندازی بازارچه

پيام هاي آسمان

pdfفايل كتاب

تفکّر و سبک زندگی

81/3
سال تحصیلی:92-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 575.16 کیلوبایت
بخش اول 863.95 کیلوبایت
بخش دوم 1.14 مگابایت
بخش سوم 886.6 کیلوبایت
بخش چهارم 752.57 کیلوبایت
بخش پنجم 673.38 کیلوبایت

علوم تجربي

77
سال تحصیلی:94-93
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم 2.24 مگابایت

بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 43429
تعداد بازديدكنندگان: 32988