پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
کتاب های درسی دهم متوسطه
 
رشته ریاضی فیزیک
 
رشته تجربی
 
رشته علوم انسانی
 
رشته علوم و معارف اسلامی
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) بخش مشترک ویژه اقلیت های دینی(27/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110228
مقدمه 806.36 کیلوبایت
بخش اول 302.66 کیلوبایت
بخش دوم 265.29 کیلوبایت
بخش سوم 504.71 کیلوبایت
بخش چهارم 249.15 کیلوبایت
كل كتاب 1.45 مگابایت
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) بخش مشترک ویژه اقلیت های دینی(27/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110228
مقدمه 806.36 کیلوبایت
بخش اول 302.66 کیلوبایت
بخش دوم 265.29 کیلوبایت
بخش سوم 504.71 کیلوبایت
بخش چهارم 249.15 کیلوبایت
كل كتاب 1.45 مگابایت
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) بخش مشترک ویژه اقلیت های دینی(27/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110228
مقدمه 806.36 کیلوبایت
بخش اول 302.66 کیلوبایت
بخش دوم 265.29 کیلوبایت
بخش سوم 504.71 کیلوبایت
بخش چهارم 249.15 کیلوبایت
كل كتاب 1.45 مگابایت
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) بخش مشترک ویژه اقلیت های دینی(27/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110228
مقدمه 806.36 کیلوبایت
بخش اول 302.66 کیلوبایت
بخش دوم 265.29 کیلوبایت
بخش سوم 504.71 کیلوبایت
بخش چهارم 249.15 کیلوبایت
كل كتاب 1.45 مگابایت
     
 احکام (1) (ویژه دختران) (10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110232
احکام (1) (ویژه دختران) 4.19 مگابایت
     
 احکام (1) (ویژه پسران) (27/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110226
احکام (1) ویژه پسران 3.29 مگابایت
     
 تاریخ اسلام (1) (10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110233
تاریخ اسلام (1) 4.27 مگابایت
     
 علوم و معارف قرآنی (10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110234
علوم و معارف قرآنی 5.13 مگابایت
     
 اخلاق اسلامی (1) (10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110235
اخلاق اسلامی (1) 11.06 مگابایت
     
 اصول عقاید (1)(10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110227
اصول عقاید (1) 2.68 مگابایت
  تفکر و سواد رسانه ای
(06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب:110225
مقدمه 813.63 کيلوبايت
بخش اول 1.83 مگابايت
بخش دوم 1.74 مگابايت
بخش سوم 1.45 مگابايت
بخش چهارم 1.1 مگابايت
بخش پنجم 1.41 مگابايت
بخش ششم 1.42 مگابايت
بخش هفتم 668.82 کيلوبايت
تفکر و سواد رسانه اي 6.57 مگابايت
  تفکر و سواد رسانه ای
(06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب:110225
مقدمه 813.63 کيلوبايت
بخش اول 1.83 مگابايت
بخش دوم 1.74 مگابايت
بخش سوم 1.45 مگابايت
بخش چهارم 1.1 مگابايت
بخش پنجم 1.41 مگابايت
بخش ششم 1.42 مگابايت
بخش هفتم 668.82 کيلوبايت
تفکر و سواد رسانه اي 6.57 مگابايت
  تفکر و سواد رسانه ای
(06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب:110225
مقدمه 813.63 کيلوبايت
بخش اول 1.83 مگابايت
بخش دوم 1.74 مگابايت
بخش سوم 1.45 مگابايت
بخش چهارم 1.1 مگابايت
بخش پنجم 1.41 مگابايت
بخش ششم 1.42 مگابايت
بخش هفتم 668.82 کيلوبايت
تفکر و سواد رسانه اي 6.57 مگابايت
  تفکر و سواد رسانه ای
(06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب:110225
مقدمه 813.63 کيلوبايت
بخش اول 1.83 مگابايت
بخش دوم 1.74 مگابايت
بخش سوم 1.45 مگابايت
بخش چهارم 1.1 مگابايت
بخش پنجم 1.41 مگابايت
بخش ششم 1.42 مگابايت
بخش هفتم 668.82 کيلوبايت
تفکر و سواد رسانه اي 6.57 مگابايت
 هنر
(06/06/96) 

(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب 13.56 مگابایت
 هنر
(06/06/96) 

(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب 13.56 مگابایت
 هنر
(06/06/96) 

(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب 13.56 مگابایت
 هنر
(06/06/96) 

(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب 13.56 مگابایت
 دین و زندگی (1) (27/04/96) 
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110204
بخش اول 785.05 کیلوبایت
بخش دوم 3.8 مگابایت
بخش سوم 1.09 مگابایت
بخش چهارم 4.28 مگابایت
بخش پنجم 3.34 مگابایت
دین و زندگی(1) 10.49 مگابایت
 دین و زندگی (1) (27/04/96) 
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110204
بخش اول 785.05 کیلوبایت
بخش دوم 3.8 مگابایت
بخش سوم 1.09 مگابایت
بخش چهارم 4.28 مگابایت
بخش پنجم 3.34 مگابایت
دین و زندگی(1) 10.49 مگابایت
دین و زندگی (1) (27/04/96) 
(رشته علوم انسانی )
کد کتاب: 110205
 بخش اول 827.79 کیلوبایت
 بخش دوم 4.56 مگابایت
 بخش سوم 1.09 مگابایت
 بخش چهارم 4.97 مگابایت
 بخش پنجم 3.31 مگابایت
 
 کارگاه کارآفرینی و تولید (27/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه 673.8 کیلوبایت
بخش اول 1.77 مگابایت
بخش دوم 904.66 کیلوبایت
بخش سوم 1.35 مگابایت
بخش چهارم 2.34 مگابایت
بخش پنجم 1.13 مگابایت
کارگاه کارآفرینی و تولید 5.75 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید (27/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه 673.8 کیلوبایت
بخش اول 1.77 مگابایت
بخش دوم 904.66 کیلوبایت
بخش سوم 1.35 مگابایت
بخش چهارم 2.34 مگابایت
بخش پنجم 1.13 مگابایت
کارگاه کارآفرینی و تولید 5.75 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید (27/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه 673.8 کیلوبایت
بخش اول 1.77 مگابایت
بخش دوم 904.66 کیلوبایت
بخش سوم 1.35 مگابایت
بخش چهارم 2.34 مگابایت
بخش پنجم 1.13 مگابایت
کارگاه کارآفرینی و تولید 5.75 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید (27/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه 673.8 کیلوبایت
بخش اول 1.77 مگابایت
بخش دوم 904.66 کیلوبایت
بخش سوم 1.35 مگابایت
بخش چهارم 2.34 مگابایت
بخش پنجم 1.13 مگابایت
کارگاه کارآفرینی و تولید 5.75 مگابایت
   
 تاریخ (1) ایران و جهان باستان (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی)
کد کتاب: 110219
بخش اول 3.94 مگابایت
بخش دوم 2.52 مگابایت
تاریخ (1) ایران و جهان باستان 5.87 مگابایت
 
 
 زیست شناسی (1) (10/04/96) 
( علوم تجربی)
کد کتاب: 110216
زیست شناسی (1) 5.42 مگابایت
   
 آزمایشگاه علوم تجربی (1) (10/04/96) 
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110217
 کل کتاب 5.04 مگابایت
 آزمایشگاه علوم تجربی (1) (10/04/96) 
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110217
 کل کتاب 5.04 مگابایت
   
   
 علوم و فنون ادبی (1) (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110203
مقدمه 7.05 مگابایت
بخش اول 7.77 مگابایت
علوم و فنون ادبی (1) 14.14 مگابایت
 علوم و فنون ادبی (1) (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110203
مقدمه 7.05 مگابایت
بخش اول 7.77 مگابایت
علوم و فنون ادبی (1) 14.14 مگابایت
 هندسه (1) (10/04/96) 
( رشته ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110213
مقدمه 757.99 کیلوبایت
بخش اول 1.16 مگابایت
بخش دوم 1.65 مگابایت
بخش سوم 1.55 مگابایت
بخش چهارم 1.68 مگابایت
هندسه (1) 4.69 مگابایت
     
 ریاضی (1) (10/04/96) 
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110211
مقدمه 647.04 کیلوبایت
بخش اول 1.38 مگابایت
بخش دوم 1.17 مگابایت
بخش سوم 1.06 مگابایت
بخش چهارم 1.07 مگابایت
بخش پنجم 1.01 مگابایت
بخش ششم 1.02 مگابایت
بخش هفتم 1.65 مگابایت
ریاضی (1) 5.27 مگابایت
 ریاضی (1) (10/04/96) 
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110211
مقدمه 647.04 کیلوبایت
بخش اول 1.38 مگابایت
بخش دوم 1.17 مگابایت
بخش سوم 1.06 مگابایت
بخش چهارم 1.07 مگابایت
بخش پنجم 1.01 مگابایت
بخش ششم 1.02 مگابایت
بخش هفتم 1.65 مگابایت
ریاضی (1) 5.27 مگابایت
 ریاضی و آمار (1) (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110212
ریاضی و آمار (1) 3.65 مگابایت
 ریاضی و آمار (1) (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110212
ریاضی و آمار (1) 3.65 مگابایت
 فیزیک (1) (10/04/96) 
(رشته ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110209
مقدمه 711.36 کیلوبایت
بخش اول 2.56 مگابایت
بخش دوم 2.95 مگابایت
بخش سوم 3.5 مگابایت
بخش چهارم 2.29 مگابایت
بخش پنجم 1.33 مگابایت
فیزیک (1) 10.66 مگابایت
 فیزیک (1) (10/04/96) 
(رشته علوم تجربی)
کد کتاب: 110214
مقدمه690.3 کیلوبایت
بخش اول2.68 مگابایت
بخش دوم3.06 مگابایت
بخش سوم3.5 مگابایت
بخش چهارم2.35 مگابایت
فیزیک (1)10.14 مگابایت
   
 شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار (10/04/96) 
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110210
مقدمه 706.9 کیلوبایت
بخش اول 3.1 مگابایت
بخش دوم 2.38 مگابایت
بخش سوم 1.88 مگابایت
شیمی (1) 6.24 مگابایت
 شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار (10/04/96) 
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110210
مقدمه 706.9 کیلوبایت
بخش اول 3.1 مگابایت
بخش دوم 2.38 مگابایت
بخش سوم 1.88 مگابایت
شیمی (1) 6.24 مگابایت
   
   
کتاب منطق (10/04/96) 
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110223
مقدمه 591.36 کیلوبایت
بخش اول 965.12 کیلوبایت
بخش دوم 1.25 مگابایت
بخش سوم 641.21 کیلوبایت
بخش چهارم 768.42 کیلوبایت
منطق 2.31 مگابایت
کتاب منطق (10/04/96) 
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110223
مقدمه 591.36 کیلوبایت
بخش اول 965.12 کیلوبایت
بخش دوم 1.25 مگابایت
بخش سوم 641.21 کیلوبایت
بخش چهارم 768.42 کیلوبایت
منطق 2.31 مگابایت
   
 جامعه شناسی (1) (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی )
کد کتاب: 110220
مقدمه 684.11 کیلوبایت
بخش اول 2.25 مگابایت
بخش دوم 2.31 مگابایت
جامعه شناسی (1) 3.94 مگابایت
 جامعه شناسی (1) (10/04/96) 
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی )
کد کتاب: 110220
مقدمه 684.11 کیلوبایت
بخش اول 2.25 مگابایت
بخش دوم 2.31 مگابایت
جامعه شناسی (1) 3.94 مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی (06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 757.27 کيلوبايت
بخش اول 2.69 مگابايت
بخش دوم 1.14 مگابايت
بخش سوم 2.66 مگابايت
آمادگي دفاعي 5.5 مگابايت
کتاب آمادگی دفاعی (06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 757.27 کيلوبايت
بخش اول 2.69 مگابايت
بخش دوم 1.14 مگابايت
بخش سوم 2.66 مگابايت
آمادگي دفاعي 5.5 مگابايت
کتاب آمادگی دفاعی (06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 757.27 کيلوبايت
بخش اول 2.69 مگابايت
بخش دوم 1.14 مگابايت
بخش سوم 2.66 مگابايت
آمادگي دفاعي 5.5 مگابايت
کتاب آمادگی دفاعی (06/06/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 757.27 کيلوبايت
بخش اول 2.69 مگابايت
بخش دوم 1.14 مگابايت
بخش سوم 2.66 مگابايت
آمادگي دفاعي 5.5 مگابايت
 جغرافیای ایران (06/06/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه 646.15 کيلوبايت
بخش اول 1.24 مگابايت
بخش دوم 2.79 مگابايت
بخش سوم 2.82 مگابايت
جغرافياي ايران 5.79 مگابايت
 جغرافیای ایران (06/06/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه 646.15 کيلوبايت
بخش اول 1.24 مگابايت
بخش دوم 2.79 مگابايت
بخش سوم 2.82 مگابايت
جغرافياي ايران 5.79 مگابايت
 جغرافیای ایران (06/06/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه 646.15 کيلوبايت
بخش اول 1.24 مگابايت
بخش دوم 2.79 مگابايت
بخش سوم 2.82 مگابايت
جغرافياي ايران 5.79 مگابايت
 جغرافیای ایران (06/06/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه 646.15 کيلوبايت
بخش اول 1.24 مگابايت
بخش دوم 2.79 مگابايت
بخش سوم 2.82 مگابايت
جغرافياي ايران 5.79 مگابايت
 کتاب عربی زبان قران (1) (10/04/96) 
(رشته علوم تجربی - رشته ریاضی فیزیک - فنی حرفه ای و کار و دانش)
کد کتاب: 110206
عربی، زبان قرآن (1) 4.57 مگابایت
 
 کتاب عربی زبان قران (1) (10/04/96) 
(رشته علوم تجربی - رشته ریاضی فیزیک - فنی حرفه ای و کار و دانش)
کد کتاب: 110206
عربی، زبان قرآن (1) 4.57 مگابایت
 
 عربی، زبان قرآن (1)(10/04/96) 
( رشته علوم انسانی)
کد کتاب: 110207
عربی، زبان قرآن (1) 4.3 مگابایت
 عربی، زبان قرآن (1)(10/04/96) 
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110208
عربی، زبان قرآن (1) 5.67 مگابایت
 انگلیسی کتاب کار (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کتاب کار انگلیسی (1) 2.26 مگابایت
 انگلیسی کتاب کار (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کتاب کار انگلیسی (1) 2.26 مگابایت
 انگلیسی کتاب کار (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کتاب کار انگلیسی (1) 2.26 مگابایت
 انگلیسی کتاب کار (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کتاب کار انگلیسی (1) 2.26 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
انگلیسی (1) 9.11 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
انگلیسی (1) 9.11 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
انگلیسی (1) 9.11 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
انگلیسی (1) 9.11 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
نگارش (1) 5.78 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
نگارش (1) 5.78 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
نگارش (1) 5.78 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/04/96) 
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
نگارش (1) 5.78 مگابایت
 فارسی (1) (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
فارسی (1)4.59 مگابای
 فارسی (1) (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
فارسی (1)4.59 مگابای
 فارسی (1) (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
فارسی (1)4.59 مگابای
 فارسی (1) (10/04/96) 
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
فارسی (1)4.59 مگابای
پیش نویس کتاب تربيت بدني(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
پیش نویس کتاب تربيت بدني
(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
پیش نویس کتاب تربيت بدني(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
پیش نویس کتاب تربيت بدني(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)


دفعات بازديد: 1100277
تعداد بازديدكنندگان: 663954