بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه دهم
كتاب هاي درسي پايه دهم (پايه اول متوسطه دوم)
عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

تفکر و سواد رسانه ای

كد كتاب : 110225

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 812.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.04 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.75 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.47 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.43 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.43 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 677.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سواد رسانه ای 6.82 مگابایتآمادگی دفاعی

کد کتاب: 110215 - 212175

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 763.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.15 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.75 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آمادگی دفاعی 5.67 مگابایتفارسي 1

كد كتاب : 110201

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی1 4.84 مگابایت


نگارش 1


كد كتاب : 110202

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش(1) 7.45 مگابایت

كتاب كار انگليسي 1


كد كتاب : 110231

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب کار انگليسي 1 2.71 مگابایت


انگليسي 1


كد كتاب : 110230

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon زبان انگليسي 1 12.39 مگابایت


کارگاه کارآفرینی و تولید

كد كتاب : 110224

( كليه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 872.16 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.89 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1008.01 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.43 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.22 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید 6.1 مگابایت


هنر


كد كتاب : 110222

( كليه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 4.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 5.56 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هنر 13.53 مگابایتتعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی


كد كتاب : 110228

( كليه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 806.36 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 302.66 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 265.29 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 504.71 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 249.15 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی 1.45 مگابایت


جغرافياي ايران


كد كتاب : 110218

( كليه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 646.15 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.79 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.82 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جغرافیای ایران 5.79 مگابایتفيزيك 1

كد كتاب :110209

( رشته رياضي )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 723 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.36 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.38 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.97 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.93 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک 1 13.83 مگابایتهندسه 1


كد كتاب :110213 

( رشته رياضي )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 640.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.26 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.76 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.92 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هندسه1 4.89 مگابایتفيزيك (1)كد كتاب :
110214

( رشته  تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 704.13 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.27 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.39 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.95 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 535.22 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک1 11.42 مگابایتزيست شناسي (1)كد كتاب :
110216

( رشته  تجربي)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon زیست شناسی (1) 5.42 مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی 1


كد كتاب :110217

( رشته رياضي و تجربي)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon آزمایشگاه علوم تجربی 1 5.14 مگابایت


شيمي 1


كد كتاب : 110210

( رشته رياضي و تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 720.52 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.18 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.73 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.96 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon شیمی 1 6.36 مگابایترياضي 1


كد كتاب : 110211

( رشته رياضي و تجربي)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 683.17 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.17 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.47 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.74 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی1 6.43 مگابایت


عربی،زبان قرآن1كد كتاب :
110206

( رشته رياضي و تجربي)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی،زبان قرآن1 5.39 مگابایت


دین و زندگی(1)كد كتاب :
110204

( رشته رياضي و تجربي)

(96/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.14 مگابایت
PDF icon بخش دوم 7.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم 5.51 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon دین و زندگی(1) 12.71 مگابایتدين و زندگي (1)كد كتاب :
110205

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.15 مگابایت
PDF icon بخش اول 6.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم 5.25 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon دین و زندگی(1) 14.9 مگابایتمنطقكد كتاب :
110223

( رشته  انساني و معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.06 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.54 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.06 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.36 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon منطق 3.4 مگابایتاقتصادكد كتاب :
110221

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.32 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.13 مگابایت
PDF icon بخش سوم 761.5 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 892.18 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon اقتصاد 2.55 مگابایتجامعه شناسي (1)كد كتاب :
110220

( رشته  انساني و معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 2.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.67 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جامعه شناسي 1 4.28 مگابایترياضي و آمار(1)كد كتاب :
110212

( رشته  انساني و معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی و آمار(1) 4.02 مگابایت


تاریخ(1 )

ایران و جهان باستانكد كتاب :
110219

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 4.44 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.62 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تاريخ(1 ) ایران و جهان باستان 6.42 مگابایتعربي، زبان و قرآن (1 )كد كتاب :
110207

( رشته  انساني)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی،زبان قرآن1 4.96 مگابایت


علوم و فنون ادبي (1 )كد كتاب :
110203

( رشته  انساني و رشته معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 7.05 مگابایت
PDF icon بخش اول 7.77 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم و فنون ادبی (1) 14.14 مگابایتاحکام (1)

ویژه پسرانكد كتاب :
110226

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon احکام (1) ویژه پسران-رشته علوم و معارف اسلامی-پایه دهم 3.29 مگابایت


علوم و معارف قرآنیكد كتاب :
110234

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم و معارف قرآنی 5.13 مگابایت


احکام (1)

 (ویژه دختران)كد كتاب :
110232

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon احکام (1) (ویژه دختران) 4.19 مگابایت


عربی، زبان قرآن (1)كد كتاب :
110208

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی، زبان قرآن (1) 5.67 مگابایت


اخلاق اسلامی 1كد كتاب :
110235

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon اخلاق اسلامی 1 12.88 مگابایت


تاریخ اسلام 1كد كتاب :
110233

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon تاريخ اسلام 1 4.31 مگابایت


اصول عقاید 1كد كتاب :
110227

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon اصول عقايد 1 2.71 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       


دفعات بازديد: 1174014
تعداد بازديدكنندگان: 718662