مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پنجم ابتدایی

كتاب معلم راهنماي تدريس پنجم ابتدایی

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه

70

ریاضی

(07/09/94)

مقدمه - 163.56 کیلو بایت
بخش اول - 947.88 کیلو بایت
بخش سوم - 616.42 کیلو بایت
بخش چهارم - 824.1 کیلو بایت
بخش پنجم - 791.6 کیلو بایت

پنجم ابتدایی

72.2

ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر

فايل - 1.19 مگابايت

پنجم ابتدایی

پیش نویس مطالعات اجتماعی

- درس اول تا چهارم
- درس پنجم تا هشتم

پنجم ابتدایی

پیش نویس علوم تجربی

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم 
فصل دهم
فصل یازدهم
فصل دوازدهم

پنجم ابتدایی

فارسی -مقدمه 1.11 مگابایت
-بخش اول 1.12 مگابایت
-بخش دوم 1.17 مگابایت
-بخش سوم 678.46 کیلوبایت
-بخش چهارم 570.86 کیلوبایت
-بخش پنجم 625.09 کیلوبایت
-بخش ششم 610.36 کیلوبایت
-بخش هفتم 315.84 کیلوبایت
-فایل کامل کتاب 2.72 مگابایت

پنجم ابتدایی

پيش نويس هديه هاي آسمان فايل - 2.31 مگابايت

پنجم ابتدایی

دفعات بازديد: 46343
تعداد بازديدكنندگان: 30962