بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پنجم ابتدایی

كتاب هاي راهنماي معلم پنجم ابتدايي

عنوان

دانلود


ریاضی

كد كتاب: 70

(07/09/94)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 163.26 کیلوبایت
بخش اول 960.91 کیلوبایت
بخش دوم 596.78 کیلوبایت
بخش سوم 616.44 کیلوبایت
بخش چهارم 841.65 کیلوبایت
بخش پنجم 835.45 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب معلم ریاضی پنجم دبستان 3.51 مگابایتضمیمه کتاب راهنمای درس هنر

كد كتاب: 72.2
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 166.22 کیلوبایت
بخش اول 1.32 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر 1.44 مگابایتپیش نویس مطالعات اجتماعی

كد كتاب:
pdf درس اول تا چهارم
pdf درس پنجم تا هشتم

پیش نویس علوم تجربی

كد كتاب:
pdfفصل اول
pdfفصل دوم
pdfفصل سوم
pdfفصل چهارم
pdfفصل پنجم
pdfفصل ششم
pdfفصل هفتم
pdfفصل هشتم
pdfفصل نهم 
pdfفصل دهم
pdfفصل یازدهم
pdfفصل دوازدهم

فارسی
كد كتاب: 69
(26/10/94)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.11 مگابایت
بخش اول 1.12 مگابایت
بخش دوم 1.17 مگابایت
بخش سوم 678.46 کیلوبایت
بخش چهارم 570.86 کیلوبایت
بخش پنجم 625.09 کیلوبایت
بخش ششم 610.36 کیلوبایت
بخش هفتم 315.84 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب معلم فارسی پنجم دبستان 2.72 مگابایت

 

هديه هاي آسمان
كد كتاب: 72/1
(30/07/97)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 646.97 کیلوبایت
بخش اول 702.27 کیلوبایت
بخش دوم 734.68 کیلوبایت
بخش سوم 731.6 کیلوبایت
بخش چهارم 708.71 کیلوبایت
بخش پنجم 953.19 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم هدیه های آسمان 1.89 مگابایت

راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان)

كد كتاب: 68

(15/05/96)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 17.25 مگابایت
PDF icon بخش دوم 18.89 مگابایت
PDF icon بخش سوم 22.4 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 11.71 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان) 70.01 مگابایتراهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

كد كتاب: 53/5
(06/04/97)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.52 مگابایت
بخش اول 979.55 کیلوبایت
بخش دوم 1.02 مگابایت
بخش سوم 1.44 مگابایت
بخش چهارم 1.89 مگابایت
بخش پنجم 1.99 مگابایت
بخش ششم 1.34 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 1.75 مگابایت
بخش نهم 1.05 مگابایت
بخش دهم 1.32 مگابایت
بخش یازدهم 2.18 مگابایت
بخش دوازدهم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 7.87 مگابایتکتاب معلم آموزش قرآن

كد كتاب: 72
سال تحصیلی: 88-89
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 176.78 کیلوبایت
بخش اول 408.32 کیلوبایت
بخش دوم 564.04 کیلوبایت
بخش سوم 636.07 کیلوبایت
بخش چهارم 427.98 کیلوبایت
بخش پنجم 810.81 کیلوبایت
بخش ششم 767.74 کیلوبایت
بخش هفتم 470.3 کیلوبایت

ضمیمه کتاب تربیت بدنی

كد كتاب: 72/3
سال تحصیلی: 94-95
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 196.46 کیلوبایت
بخش اول 309.23 کیلوبایت
بخش دوم 424.87 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی 843.95 کیلوبایتراهنمای معلم تربیت بدنی

كد كتاب: 53/6
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 137.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 664.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 405.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 253.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 431.55 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 436.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 577.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم تربیت بدنی 2.31 مگابایت


بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 111714
تعداد بازديدكنندگان: 71808