???? ???????
???? ??? ???????
????? ????
??? ????? ??
????? ??
????? ??
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس سوم متوسطه(نهم)

كتاب معلم راهنماي تدريس سوم متوسطه(نهم)

عنوان

دانلود

راهنمای معلم آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش و انشا)

كد كتاب: 88/1

(10/5/96)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 615.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.22 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.65 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.67 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 5.19 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 3.69 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.85 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

 پیام های آسمان

كد كتاب: 95

(05/11/94)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 583.01 کیلوبایت
بخش اول 1.68 مگابایت
بخش دوم 1.55 مگابایت
بخش سوم 920.62 کیلوبایت
بخش چهارم 1.16 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم (راهنمای تدریس) پیام های آسمان 4.09 مگابایت

فارسی

كد كتاب: 85

(29/10/94)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 828.12 کیلوبایت
بخش اول 1.17 مگابایت
بخش دوم 1.31 مگابایت
بخش سوم 1.71 مگابایت
بخش چهارم 1.55 مگابایت
بخش پنجم 1.31 مگابایت
بخش ششم 1.89 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم (راهنمای تدریس) فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه 7.21 مگابایت

کتاب معلم آموزش قرآن پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره اول متوسطه

كد كتاب: 81/1

(29/10/94)

مقدمه
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم


ریاضی

كد كتاب: 89

(23/09/94)

کتاب معلم (راهنمای تدریس ) - 3.06 مگابایت
بخش اول - 681.04 کیلو بایت
بخش دوم - 808.51 کیلو بایت
بخش سوم - 836.86 کیلو بایت
بخش چهارم - 658.37 کیلو بایت
بخش پنجم - 580.21 کیلو بایت
بخش ششم - 822.46 کیلو بایت
بخش هفتم - 773.14 کیلو بایت
بخش هشتم - 1.09 مگابایت
بخش نهم - 744.96 کیلو بایت


مطالعات اجتماعی

كد كتاب: 97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 969.62 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.09 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.34 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.16 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.03 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.08 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم مطالعات اجتماعی 1.8 مگابایت

 علوم تجربي

كد كتاب: 90

مقدمه 523.77 کیلوبایت
بخش اول 539.37 کیلوبایت
بخش دوم 749.54 کیلوبایت
بخش سوم 4.1 مگابایت
بخش چهارم 1.19 مگابایت
بخش پنجم 602.96 کیلوبایت
بخش ششم 742.34 کیلوبایت
بخش هفتم 696.35 کیلوبایت
بخش هشتم 632.43 کیلوبایت
بخش نهم 905.61 کیلوبایت
کتاب معلم علوم تجربی 6.61 مگابایت

عربي

كد كتاب: 93

مقدمه - 202.96 کیلو بایت
بخش اول - 231.76 کیلو بایت
بخش دوم - 340.8 کیلو بایت
بخش سوم - 329.21 کیلو بایت
بخش چهارم - 377.13 کیلو بایت
بخش پنجم - 231.34 کیلو بایت


زبان انگليسي

كد كتاب: 91

مقدمه - 578.8 کیلو بایت
بخش اول - 192.47 کیلو بایت
بخش دوم - 305.58 کیلو بایت
بخش سوم - 274.48 کیلو بایت
بخش چهارم - 282.62 کیلو بایت
بخش پنجم - 259.77 کیلو بایت
بخش ششم - 277.94 کیلو بایت
بخش هفتم - 412.88 کیلو بایت
کل کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی - 2.18 مگابایت


تربیت بدنی و سلامت

كد كتاب: 88/6

سال تحصیلی:97-96
PDF icon بخش اول 1.77 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.15 مگابايت
PDF icon قايل كل كتاب 4.46 مگابايت

بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 36834
تعداد بازديدكنندگان: 28585