پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
كتاب هاي پايه يازدهم
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس سوم متوسطه(نهم)

كتاب معلم راهنماي تدريس سوم متوسطه(نهم)

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه

88/1

راهنمای معلم آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش و انشا)

(10/5/96)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 615.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.22 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.65 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.67 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 5.19 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 3.69 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.85 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

نهم متوسطه

95

 پیام های آسمان

(05/11/94)

 دانلود

نهم متوسطه

85

فارسی

(29/10/94)

مقدمه
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششمکتاب معلم فارسی پایه نهم متوسطه اول 7.21  MB

نهم متوسطه

81.1

کتاب معلم آموزش قرآن پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره اول متوسطه

(29/10/94)

مقدمه
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
پایه های هفتم و هشتم و نهم

89

ریاضی

(23/09/94)

کتاب معلم (راهنمای تدریس ) - 3.06 مگابایت
بخش اول - 681.04 کیلو بایت
بخش دوم - 808.51 کیلو بایت
بخش سوم - 836.86 کیلو بایت
بخش چهارم - 658.37 کیلو بایت
بخش پنجم - 580.21 کیلو بایت
بخش ششم - 822.46 کیلو بایت
بخش هفتم - 773.14 کیلو بایت
بخش هشتم - 1.09 مگابایت
بخش نهم - 744.96 کیلو بایت

سوم متوسطه

81/1

کتاب معلم (راهنمای تدریس) آموزش قرآن

(07/09/94)

مقدمه - 197.02 کیلو بایت بخش اول - 2.04 مگابایت
بخش دوم - 13.74 مگابایت
بخش سوم - 15.5 مگابایت
بخش چهارم - 35.39 مگابایت
بخش پنجم - 1.25 مگابایت
بخش ششم - 1.36 مگابایت
بخش هفتم - 1.29 مگابایت
بخش هشتم - 1.29 مگابایت
بخش نهم - 537.85 کیلو بایت
بخش دهم - 605.23 کیلو بایت


سوم متوسطه

پیش نویس مطالعات اجتماعی

- دروس 1 و 2  275 KB
- دروس 3 و 4
- درس 5
- درس 6
- دروس 9 الي 16

- درس 17
- درس 18
- درس 19
- درس 20
- درس 21
- درس 22
- درس 23
- درس 24

نهم متوسطه

90

 علوم تجربي

مقدمه 523.77 کیلوبایت
بخش اول 539.37 کیلوبایت
بخش دوم 749.54 کیلوبایت
بخش سوم 4.1 مگابایت
بخش چهارم 1.19 مگابایت
بخش پنجم 602.96 کیلوبایت
بخش ششم 742.34 کیلوبایت
بخش هفتم 696.35 کیلوبایت
بخش هشتم 632.43 کیلوبایت
بخش نهم 905.61 کیلوبایت
کتاب معلم علوم تجربی 6.61 مگابایت

نهم متوسطه

93 عربي مقدمه - 202.96 کیلو بایت
بخش اول - 231.76 کیلو بایت
بخش دوم - 340.8 کیلو بایت
بخش سوم - 329.21 کیلو بایت
بخش چهارم - 377.13 کیلو بایت
بخش پنجم - 231.34 کیلو بایت

نهم متوسطه

91 زبان انگليسي مقدمه - 578.8 کیلو بایت
بخش اول - 192.47 کیلو بایت
بخش دوم - 305.58 کیلو بایت
بخش سوم - 274.48 کیلو بایت
بخش چهارم - 282.62 کیلو بایت
بخش پنجم - 259.77 کیلو بایت
بخش ششم - 277.94 کیلو بایت
بخش هفتم - 412.88 کیلو بایت
کل کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی - 2.18 مگابایت

نهم متوسطه

دفعات بازديد: 31888
تعداد بازديدكنندگان: 24504