بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به بسته آموزشي

 دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به بسته آموزشي

شیوه‌نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان "نماد" (97/09/13)
شیوه‌نامه اجرایی برنامه آموزشی خانواده (97/07/23)
شيوه‌نامه اجرايي طرح ارتقاي توانمندي و اثربخشي معلمان چندمهارتي دوره اول متوسطه (97/06/04)
دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره متوسطه دوم (11/04/97)
دستورالعمل تشكيل كارگروه توليد محتواي پيش دبستاني استان ها  (01/08/95)
شيوه نامه اجرايي آيين نامه ساماندهي صدور و تائيدمدارك تحصيلي دانش آموزان  (03/07/95)
مصوبه 926 شوراي عالي در خصوص جدول درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه(09/04/95)
آيين نامه گروه هاي آموزشي و تربيتي، مصوبه نهصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش (05/04/95)
 آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان ، مصوبه نهصد و بيست و هفتمين (927)  جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش (05/04/95)
مشخصات كلي و جزئی نرم افزار مورد درخواست گروه درسي  (09/09/94)

دستورالعمل اجرايي ارزشيابي فشرده كتاب‌هاي جديدالتأليف پايه‌هاي چهارم، پنجم و نهم در سال تحصيلي 95-94 (07/09/94)

معيارهاي مورد تأكيد سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در ارزشيابي فشرده از كتاب‌هاي درسي جديدالتأليف (چهارم، پنجم و نهم) در سال تحصيلي 95-94  (07/09/94)

نماية استان‌هاي سهيم در ارزشيابي فشرده كتاب‌هاي جديدالتأليف چهارم، پنجم و نهم در سال تحصيلي 95-94  (07/09/94)

وضعیت اجزاي بسته آموزشي در سال1394 بر حسب پايه تحصيلي (11/07/94)
تعاريف انواع نرم‌افزارهاي آموزشي (17/01/94)
وضعیت اجزاي بسته آموزشي دفتر تاليف در سال 93 بر حسب موضوع (11/12/93)
وضعيت اجزاي بسته آموزشي دفتر تاليف در سال93 بر حسب پایه تحصیلی (04/12/93)
برنامه عملياتي پخش مدرسه در انتشارات مدرسه وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي (29/11/93)

مصوبه نهصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آ  پ مورخ 94/4/29 درخصوص آيين نامه گروه هاي آموزشي و تربيتي

ابلاغيه آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان ، مصوبه نهصد و بيست و هفتمين (927)  جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش

اصول راهنماي تهيه بسته آموزشي

جهت گيري ها و خط مشي هاي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

قانون مجازات جرايم رايانه اي
آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي
ابلاغ دستورالعمل شوراي سياستگذاري آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي
ارزشيابي فيلم آموزشي و نوار صوتي
ارزشيابي نرم افزار آموزشي
ارزشيابي وسايل آموزشي دوره ابتدايي
ارزشيابي وسايل آموزشي
استاندارد فيلم آموزشي
استاندارد كارگاه حرفه و فن
استاندارد كليات ابزار آموزشي
اعتباربخشي معيارهاي ابزار آموزشي
دستورالعمل شوراي برنامه ريزي و اجرايي آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي
دستورالعمل شوراي سياستگذاري ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي
راهنماي توليد بسته آموزشي88
راهنماي توليد بسته آموزشي85
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي جغرافي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي حرفه و فن
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي رياضي ابتدايي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي رياضي راهنمايي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي زمين شناسي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي زيست شناسي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي علوم ابتدايي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي علوم راهنمايي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي فارسي ابتدايي
فهرست ويژگي هاي ابزار آموزشي فيزيك
فهرست ويژگي هاي ابزار شيميايي
فهرست ويژگي هاي مواد مورد نياز در شيمي

دفعات بازديد: 8374
تعداد بازديدكنندگان: 7260