بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس چهارم ابتدايي

كتاب هاي راهنماي معلم چهارم ابتدايي

ضميمه کتاب راهنماي درس هنر چهارم دبستان

كد كتاب: 68/3
(03/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 704.39 کیلوبایت
بخش اول 2.39 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر چهارم دبستان 2.58 مگابایتراهنماي معلم هديه هاي آسمان

كد كتاب: 66/1
(29/08/96)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 580.04 کیلوبایت
بخش اول 748.56 کیلوبایت
بخش دوم 662.58 کیلوبایت
بخش سوم 659.59 کیلوبایت
بخش چهارم 856.34 کیلوبایت
بخش پنجم 745.22 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلّم هدیه های آسمان (چهارم دبستان) 1.58 مگابایتضميمه کتاب تربيت بدني دوره ابتدايي ويژه معلمان چهارم ابتدايي

كد كتاب: 68/2
(10/04/96)
فايل کامل کتاب 1.48 مگابايت

مطالعات اجتماعي

كد كتاب: 67
(03/05/96)
مقدمه 464.37 کيلوبايت
بخش اول 648.98 کيلوبايت
بخش دوم 609.94 کيلوبايت
بخش سوم 526.98 کيلوبايت
بخش چهارم 1.02 مگابايت
بخش پنجم 647.85 کيلوبايت
بخش ششم 825.17 کيلوبايت
بخش هفتم 778.35 کيلوبايت
فايل کامل کتاب 2.4 مگابايت

پيش نويس کتاب معلم رياضي پايه چهارم

كد كتاب:
(26/05/93)

دانلود


کتاب معلم فارسي چهارم دبستان

كد كتاب: 63
(07/07/93)
فایل کامل کتاب: 
کتاب معلم فارسی چهارم دبستان 1.13 مگابایت

پيش نويس کتاب معلم علوم چهارم ابتدايي

كد كتاب:
(18/07/97)
 
فایل کامل کتاب: 
کتاب معلم علوم چهارم دبستان 6 مگابایت

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

كد كتاب: 53/5
(06/04/97)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.52 مگابایت
بخش اول 979.55 کیلوبایت
بخش دوم 1.02 مگابایت
بخش سوم 1.44 مگابایت
بخش چهارم 1.89 مگابایت
بخش پنجم 1.99 مگابایت
بخش ششم 1.34 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 1.75 مگابایت
بخش نهم 1.05 مگابایت
بخش دهم 1.32 مگابایت
بخش یازدهم 2.18 مگابایت
بخش دوازدهم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 7.87 مگابایتراهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان)

كد كتاب: 68
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 17.25 مگابایت
بخش دوم 18.89 مگابایت
بخش سوم 22.4 مگابایت
بخش چهارم 11.71 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای درس هنر برای معلمان(چهارم، پنجم و ششم دبستان) 70.01 مگابایتراهنمای معلم تربیت بدنی

كد كتاب: 53/6
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 137.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 664.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 405.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 253.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 431.55 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 436.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 577.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم تربیت بدنی 2.31 مگابایتکتاب معلم آموزش قرآن

كد كتاب: 66
سال تحصیلی: 91-92
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 82.57 کیلوبایت
بخش اول 274.33 کیلوبایت
بخش دوم 570.05 کیلوبایت
بخش سوم 586.24 کیلوبایت
بخش چهارم 418.57 کیلوبایت
بخش پنجم 398.36 کیلوبایت

بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 238915
تعداد بازديدكنندگان: 155638