بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس دوم متوسطه(هشتم)

كتاب هاي راهنماي معلم پايه هشتم

عنوان

دانلود

راهنمای معلم فرهنگ و هنر

كد كتاب : 99

سال تحصیلی:98-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 634.73 کیلوبایت
بخش اول 722.71 کیلوبایت
بخش دوم 1.44 مگابایت
بخش سوم 850.82 کیلوبایت
بخش چهارم 1.59 مگابایت
بخش پنجم 573.34 کیلوبایت
بخش ششم 595.65 کیلوبایت
بخش هفتم 1.59 مگابایت
بخش هشتم 826.61 کیلوبایت
بخش نهم 1.22 مگابایت
بخش دهم 1.52 مگابایت
بخش یازدهم 806.47 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم فرهنگ و هنر 6.84 مگابایت

مطالعات اجتماعي

86/1
سال تحصیلی:95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 607.63 کیلوبایت
بخش اول 839.33 کیلوبایت
بخش دوم 650.88 کیلوبایت
بخش سوم 655.16 کیلوبایت
بخش چهارم 934.37 کیلوبایت
بخش پنجم 776.95 کیلوبایت
بخش ششم 790.16 کیلوبایت
بخش هفتم 741.77 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
مطالعات اجتماعی 2.31 مگابایت

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

81/7
سال تحصیلی:94-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 804.87 کیلوبایت
بخش اول 1.78 مگابایت
بخش دوم 560.22 کیلوبایت
بخش سوم 1.62 مگابایت
بخش چهارم 828.14 کیلوبایت
بخش پنجم 841.85 کیلوبایت
بخش ششم 1.07 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) 4.74 مگابایت

فارسی

82
سال تحصیلی:96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 1.2 مگابایت
بخش اول 1.07 مگابایت
بخش دوم 901.54 کیلوبایت
بخش سوم 1.28 مگابایت
بخش چهارم 995.33 کیلوبایت
بخش پنجم 1.42 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم فارسی 4.72 مگابایت

يش نويس کتاب معلم رياضي پایه هشتم

pdfفايل 1

pdfفايل 2

pdfفايل 3


علوم تجربي

84
سال تحصیلی:94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 458.32 کیلوبایت
بخش اول 905.72 کیلوبایت
بخش دوم 704.59 کیلوبایت
بخش سوم 548.23 کیلوبایت
بخش چهارم 619.85 کیلوبایت
بخش پنجم 753.64 کیلوبایت
بخش ششم 875.32 کیلوبایت
بخش هفتم 747.1 کیلوبایت
بخش هشتم 515 کیلوبایت
بخش نهم 584.05 کیلوبایت
بخش دهم 867.7 کیلوبایت
بخش یازدهم 621.3 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم 3.3 مگابایت

تفکر و سبک زندگی

87/3
سال تحصیلی:94-93
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم تفکر و سبک زندگی 2.41 مگابایت

تربیت بدنی و سلامت

81/6
سال تحصیلی:97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 1.97 مگابایت
بخش دوم 3.27 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت 4.76 مگابایت


عربی

87
سال تحصیلی: 93-94
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم عربی پایه هشتم 1.27 مگابایت

آموزش قرآن

81/1
سال تحصیلی: 94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمهم 1.19 مگابایت
بخش اولم 434.22 کیلوبایت
بخش دومم 927.78 کیلوبایت
بخش سومم 865.91 کیلوبایت
بخش چهارمم 1.39 مگابایت
بخش پنجمم 1.66 مگابایت
بخش ششمم 1.65 مگابایت
بخش هفتمم 1.36 مگابایت
بخش هشتمم 1.39 مگابایت
بخش نهمم 137.12 کیلوبایت
بخش دهمم 268.91 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم آموزش قرآن پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره اول متوسطهم 7.89 مگابایت

انگلیسی

85
سال تحصیلی:94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 992.23 کیلوبایت
بخش اول 868.17 کیلوبایت
بخش دوم 630.6 کیلوبایت
بخش سوم 1012.74 کیلوبایت
بخش چهارم 754.17 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی 2.41 مگابایت

بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 83824
تعداد بازديدكنندگان: 63582