پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس دوم متوسطه(هشتم)

كتاب هاي راهنماي معلم پايه هشتم

کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
86/1 مطالعات اجتماعي
pdfمقدمه 607.63 کیلوبایت
pdfبخش اول 839.33 کیلوبایت
pdfبخش دوم 650.88 کیلوبایت
pdfبخش سوم 655.16 کیلوبایت
pdfبخش چهارم 934.37 کیلوبایت
pdfبخش پنجم 776.95 کیلوبایت
pdfبخش ششم 790.16 کیلوبایت
pdfبخش هفتم 741.77 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
pdfمطالعات اجتماعی 2.31 مگابایت
هشتم
سال تحصیلی:96-95
81/7  آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) pdfمقدمه 804.87   کیلوبایت
pdfبخش اول1.78 مگابایت
pdfبخش دوم560.22 کیلوبایت
pdfبخش سوم1.62 مگابایت
pdfبخش چهارم828.14 کیلوبایت
pdfبخش پنجم841.85 کیلوبایت
pdfبخش ششم1.07 مگابایت
pdfکتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)4.74 مگابایت
هشتم
سال تحصیلی:94-93
82 فارسی

pdfدانلود (4.51 MB)

هشتم
سال تحصیلی:97-96
يش نويس کتاب معلم رياضي پایه هشتم

pdfفايل 1

pdfفايل 2

pdfفايل 3

هشتم
 
84 علوم تجربي pdfکل کتاب - 3.3 مگابایت هشتم
سال تحصیلی:95-94
87/3 تفکر و سبک زندگی
pdfفايل اول (1.47 MB)

pdf فايل دوم (1.05 MB)
هشتم
سال تحصیلی:94-93
81/6 تربیت بدنی و سلامت
PDF icon بخش اول 1.77 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.15 مگابايت
PDF icon قايل كل كتاب 4.46 مگابايت
هشتم
سال تحصیلی:97-96
85 انگلیسی
pdfبخش اول 537 كيلوبايت
pdfبخش دوم 437 كيلوبايت
pdfبخش سوم 232 كيلوبايت
pdfبخش چهارم 578 كيلوبايت
pdfبخش پنجم 303 كيلوبايت
هشتم
سال تحصیلی:94-93
دفعات بازديد: 73044
تعداد بازديدكنندگان: 55310