بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه هشتم
كتاب هاي درسي پايه هشتم (پايه دوم متوسطه اول)
عنوان

فايل كتاب

سال تحصیلی:

97-98

علوم تجربی

كد كتاب : 118

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 520.38 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.56 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 6.54 مگابایترياضي


كد كتاب :117

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.71 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.22 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.17 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.04 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.37 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.25 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.82 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی 7.43 مگابایتکار و فناوری

كد كتاب :116

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 741.88 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.59 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.88 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.81 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 5.87 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.88 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار و فناوری 15 مگابایتپیام های آسمان


كد كتاب :119

(97/04/03)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon پیام های آسمان 4.68 مگابایت


فارسی


كد كتاب :115

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 4.41 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.58 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.84 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.56 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 3.4 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 13.95 مگابایتآموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)


كد كتاب :115/1

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.27 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.18 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.11 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.93 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 4.27 مگابایت
PDF icon بخش ششم 3.3 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 3.77 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 3.66 مگابایت
PDF icon بخش نهم 4.82 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon 115/1 28.84 مگابایت


فرهنگ و هنر


كد كتاب :123

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 5.89 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.04 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فرهنگ و هنر 8.41 مگابایتمطالعات اجتماعی


كد كتاب :122

(97/04/27)

 

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 626.81 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.15 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.32 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.85 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 4.8 مگابایت
PDF icon کاربرگ 1.79 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی 27.68 مگابایت


عربی


كد كتاب :125

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 825.81 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 7.15 مگابایت
PDF icon لغات 674.33 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی 7.62 مگابایتتفکر و سبک زندگی


كد كتاب :127

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 3.23 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.3 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سبک زندگی 4.93 مگابایتتفکر و سبک زندگی ویژه پسران


كد كتاب :121/1

(97/04/03)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon تفکر و سبک زندگی 869.96 کیلوبایت


انگلیسی


كد كتاب :124

(97/04/03)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon انگلیسی2 7.81 مگابایت


کتاب کار انگلیسی


كد كتاب :124/1

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 721.06 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 8.43 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب کار انگلیسی 3.23 مگابایتآموزش قرآن


كد كتاب :126

(97/04/03)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 7.08 مگابایت
PDF icon بخش دوم 8.98 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.91 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.12 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن 19.72 مگابایتضمیمه پیام های آسمان

(ویژه اهل سنت)


كد كتاب :119/1

(97/04/03)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) 1.37 مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هشتم -دوره اول متوسطه
ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)
كد كتاب :119/2

(97/05/08)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هشتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی) 3.18 مگابایت
       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 200639
تعداد بازديدكنندگان: 146189