مقاله ها
 
 
 
کتاب دوم متوسطه(هشتم)
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود  

سال تحصیلی:

95-96

118

علوم تجربی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 512.09 کیلوبایت
 بخش اول 6.18 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی 6.26 مگابایت

117

رياضي

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 512.66 کیلوبایت
بخش اول 1.13 مگابایت
بخش دوم 1.05 مگابایت
 بخش سوم 877.01 کیلوبایت
 بخش چهارم 820.77 کیلوبایت
 بخش پنجم 1.01 مگابایت
 بخش ششم 980.36 کیلوبایت
 بخش هفتم 1.26 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی 4.58 مگابایت

116

کار و فناوری

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 700.33 کیلوبایت
بخش اول 1.36 مگابایت
بخش دوم 2.58 مگابایت
بخش سوم 4.25 مگابایت
بخش چهارم 5.42 مگابایت
بخش پنجم 1.19 مگابایت
بخش ششم 1.58 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
کار و فناوری 13.82 مگابایت

119

پیام های آسمان

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
پیام های آسمان 4.18 مگابایت

115

فارسی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 824.91 کیلوبایت
بخش اول 1.11 مگابایت
بخش دوم 1.48 مگابایت
بخش سوم 1.7 مگابایت
بخش چهارم 1.55 مگابایت
بخش پنجم 2.45 مگابایت
بخش ششم 3.3 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
فارسی 9.66 مگابایت

115/1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.29 مگابایت
بخش اول 3.22 مگابایت
بخش دوم 4.16 مگابایت
بخش سوم 3.98 مگابایت
بخش چهارم 4.33 مگابایت
بخش پنجم 3.35 مگابایت
بخش ششم 3.85 مگابایت
بخش هفتم 3.7 مگابایت
بخش هشتم 4.87 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

123

فرهنگ و هنر

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 4.69 مگابایت
بخش اول 2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
فرهنگ و هنر 8.21 مگابایت

122

مطالعات اجتماعی

(30/03/95)

 

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 532.55 کیلوبایت
بخش اول 5.97 مگابایت
بخش دوم 3.17 مگابایت
بخش سوم 6.72 مگابایت
بخش چهارم 1.33 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

125

عربی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 789.45 کیلوبایت
بخش اول 6.08 مگابایت
بخش دوم 656.48 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
عربی 6.66 مگابایت

127

تفکر و سبک زندگی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 2.94 مگابایت
بخش اول 2.05 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
تفکر و سبک زندگی 4.53 مگابایت

121/1

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

تفکر و سبک زندگی (پسران) 723.76 کیلوبایت

124

انگلیسی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

انگلیسی (2) 6.9 مگابایت

124/1

کتاب کار انگلیسی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 697.42 کیلوبایت
بخش اول 1.98 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
کتاب کار انگلیسی 2.27 مگابایت

126

آموزش قرآن

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 6.22 مگابایت
بخش اول 8.07 مگابایت
بخش دوم 4.68 مگابایت
بخش سوم 1.92 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
آموزش قرآن 19.34 مگابایت

119/1

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت) 853.1 کیلوبایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 122327
تعداد بازديدكنندگان: 85936