بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب راهنماي معلم سوم ابتدايي

كتاب هاي راهنماي معلم سوم ابتدايي

راهنمای معلم فارسی سوم دبستان

كد كتاب: 58
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 637.73 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 609.66 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 597.78 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.27 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم فارسی سوم دبستان 2.61 مگابایتکتاب معلم (راهنمای تدریس)علوم تجربی سوم دبستان

كد كتاب: 60
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 470.66 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 557.99 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 900.03 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 983.58 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس)علوم تجربی سوم دبستان 1.56 مگابایتراهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

كد كتاب: 53/5
(06/04/97)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 1.52 مگابایت
بخش اول 979.55 کیلوبایت
بخش دوم 1.02 مگابایت
بخش سوم 1.44 مگابایت
بخش چهارم 1.89 مگابایت
بخش پنجم 1.99 مگابایت
بخش ششم 1.34 مگابایت
بخش هفتم 1.49 مگابایت
بخش هشتم 1.75 مگابایت
بخش نهم 1.05 مگابایت
بخش دهم 1.32 مگابایت
بخش یازدهم 2.18 مگابایت
بخش دوازدهم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 7.87 مگابایتکتاب معلم (راهنمای تدریس) آموزش قرآن پایه ی سوم دبستان

كد كتاب: 61
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 508.17 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.22 مگابایت
PDF icon بخش دوم 732.04 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 849.42 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 899.59 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.13 مگابایت
PDF icon پنجم ششم 298.63 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس) آموزش قرآن پایه ی سوم دبستان 5.02 مگابایتراهنمای معلم تربیت بدنی

كد كتاب: 53/6
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 137.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 664.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 405.76 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 253.46 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 431.55 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 436.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 577.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای معلم تربیت بدنی 2.31 مگابایتراهنمای درس هنر اول تا سوم ابتدايي

كد كتاب:53/4
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 561.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 216.86 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 585.5 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 521.33 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 235.58 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 619.56 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 441.41 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 281.98 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 120.69 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 127.94 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 162.73 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 93.5 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon راهنمای درس هنر 2.7 مگابایتکتاب معلم (راهنمای تدریس) هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی سوم دبستان

كد كتاب: 61/1
(15/05/96)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 580.04 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 748.56 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 662.58 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 659.59 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 856.34 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 745.22 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس) هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی سوم دبستان 1.49 مگابایتضمیمه کتاب راهنمای درس هنر پایه سوم دبستان

كد كتاب: 62/3

(15/05/96)

PDF icon ضمیمه کتاب راهنمای درس هنر پایه سوم دبستان 3.07 مگابایت

مطالعات اجتماعی(کتاب معلم -راهنمای تدریس)

كد كتاب: 62

(15/05/96)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 457.19 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 764.32 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.05 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی(کتاب معلم -راهنمای تدریس) 2.76 مگابایت


ضمیمه کتاب(تربیت بدنی دوره ابتدایی-ویژه معلمان)

كد كتاب: 62/2

(15/05/96)

PDF icon ضمیمه کتاب(تربیت بدنی دوره ابتدایی-ویژه معلمان)1.81 مگابایت

كتاب معلم (راهنماي تدريس) رياضي

(22/06/92)

بازگشت به ليست

دفعات بازديد: 269551
تعداد بازديدكنندگان: 195246