بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه هفتم (پايه اول متوسطه اول)

كتاب هاي درسي پايه هفتم (پايه اول متوسطه اول)

عنوان

فايل كتاب

سال تحصیلی 98-97

راهنمای معلم فرهنگ و هنر

كد كتاب : 99

(97/07/30)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 634.73 کیلوبایت
بخش اول 722.71 کیلوبایت
بخش دوم 1.44 مگابایت
بخش سوم 850.82 کیلوبایت
بخش چهارم 1.59 مگابایت
بخش پنجم 573.34 کیلوبایت
بخش ششم 595.65 کیلوبایت
بخش هفتم 1.59 مگابایت
بخش هشتم 826.61 کیلوبایت
بخش نهم 1.22 مگابایت
بخش دهم 1.52 مگابایت
بخش یازدهم 806.47 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم فرهنگ و هنر 6.84 مگابایت

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

كد كتاب : 101/1

(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.27 مگابایت
بخش دوم 3.64 مگابایت
بخش سوم 2.4 مگابایت
بخش چهارم 2.23 مگابایت
بخش پنجم 1.89 مگابایت
بخش ششم 2.64 مگابایت
بخش هفتم 2.5 مگابایت
بخش هشتم 2.69 مگابایت
بخش نهم 3.07 مگابایت
فایل کامل کتاب:
نگارش 18.9 مگابایت


فارسي

كد كتاب : 101

(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 1.57 مگابایت
بخش دوم 2 مگابایت
بخش سوم 1.23 مگابایت
بخش چهارم 1.21 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فارسی 4.4 مگابایت


علوم تجربي

كد كتاب : 104

(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 563.69 کیلوبایت
بخش اول 6.57 مگابایت
بخش دوم 3.02 مگابایت
فایل کامل کتاب:
علوم تجربی 8.96 مگابایتمطالعات اجتماعي

كد كتاب : 108

(97/05/08)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 863.08 کیلوبایت
بخش اول 7.91 مگابایت
بخش دوم 4.31 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) 12.05 مگابایت


تفكر و سبك زندگي(ويژه دختران )

كد كتاب : 111/1
(97/04/03)
فایل کامل کتاب: 
تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران) 1.83 مگابایت


تفكر و سبك زندگي(كتاب مشترك دختران و پسران)

كد كتاب : 111
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 2.93 مگابایت
بخش دوم 2.63 مگابایت
فایل کامل کتاب:
تفکر و سبک زندگی 5.08 مگابایت


 


رياضي

كد كتاب : 103
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 4.72 مگابایت
بخش دوم 3.35 مگابایت
بخش سوم 6.16 مگابایت
بخش چهارم 2.39 مگابایت
بخش پنجم 7.76 مگابایت
بخش ششم 1.84 مگابایت
بخش هفتم 7.79 مگابایت
بخش هشتم 4.25 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ریاضی 34.49 مگابایتفرهنگ و هنر

كد كتاب : 109
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 644.29 کیلوبایت
بخش اول 6.36 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فرهنگ و هنر 6.56 مگابایتپيام هاي آسمان

كد كتاب : 105
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
بخش اول 980.33 کیلوبایت
بخش دوم 7.16 مگابایت
فایل کامل کتاب:
پیام های آسمان 7.65 مگابایتانگليسي

كد كتاب : 110
(97/04/03)
فایل کامل کتاب: 
انگلیسی 9.57 مگابایت


كتاب كار انگليسي

كد كتاب : 110/1
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 907.89 کیلوبایت
بخش اول 8.54 مگابایت
بخش دوم 834.58 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب کار انگلیسی 9.06 مگابایتآموزش قرآن

كد كتاب : 112
(97/04/03)
فایل کامل کتاب: 
آموزش قرآن 24.02 مگابایت


عربي

كد كتاب : 114/1
(97/04/03)
فایل کامل کتاب: 
عربی 6 مگابایت


کاروفناوری

كد كتاب : 102

(97/05/08)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 619.3 کیلوبایت
بخش اول 961.93 کیلوبایت
بخش دوم 696.79 کیلوبایت
بخش سوم 825.82 کیلوبایت
بخش چهارم 1.63 مگابایت
بخش پنجم 1016.95 کیلوبایت
بخش ششم 1.56 مگابایت
بخش هفتم 1.22 مگابایت
بخش هشتم 1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
کار وفناوری 5.9 مگابایت


ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

كد كتاب : 105/2
(97/04/03)
فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 825.92 کیلوبایت
بخش اول 4.06 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) 1.96 مگابایتتعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)

كد كتاب : 105/1
(97/05/08)
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 518.45 کیلوبایت
بخش اول 1.05 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی) 1.16 مگابایت     

       
       
بازگشت به لیست
دفعات بازديد: 534487
تعداد بازديدكنندگان: 385167