بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه ششم دوره ابتدايي

كتاب هاي درسي پايه ششم دوره ابتدايي

عنوان

دانلود

سال تحصيلي 97-96

فارسی

كد كتاب : 34

(96/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 993.67 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.61 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.52 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.54 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی 7.57 مگابایت


نگارش فارسی

كد كتاب :34/1

(96/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 426.59 کیلوبایت
PDF icon بخش ا ول 1.26 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.37 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.33 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.14 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.2 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش فارسی 7.36 مگابایترياضی

كد كتاب :34/6

(96/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 774.33 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.64 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.48 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.36 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 5.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 5.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.75 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.82 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی 22.59 مگابایت


آموزش قرآن

كد كتاب :34/4

(20/03/96)

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 875.38 کیلوبایت
بخش ا ول 973.31 کیلوبایت
بخش دوم 824.32 کیلوبایت
بخش سوم 1.18 مگابایت
بخش چهارم 862.21 کیلوبایت
بخش پنجم 1.01 مگابایت
بخش ششم 994.05 کیلوبایت
بخش هفتم 1.03 مگابایت
بخش هشتم 970.54 کیلوبایت
بخش نهم 842.59 کیلوبایت
بخش دهم 615.83 کیلوبایت
بخش یازدهم 991.91 کیلوبایت
بخش دوازدهم 870.21 کیلوبایت
بخش سیزدهم 895.77 کیلوبایت
بخش چهاردهم 605.05 کیلوبایت
بخش پانزدهم 3.13 مگابایت
بخش شانزدهم 59.75 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
آموزش قرآن 12.32 مگابایت


علوم تجربی

كد كتاب :34/2

(96/04/04)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 6.07 مگابایت


هدیه های آسمان

كد كتاب :34/3

(23/05/95)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 7.42 مگابایت


کتاب کارو فناوری

كد كتاب :34/10

(96/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 719.98 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.48 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار و فناوری 3.72 مگابایتمطالعات اجتماعی


كد كتاب :34/5

(24/04/97)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 11.6 مگابایت
PDF icon کاربرگ 1.63 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی 12.12 مگابایتکتاب کارتفکرو پژوهش

كد كتاب :34/8

(96/04/04)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 727.01 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.27 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.08 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 756.07 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و پژوهش 3.9 مگابایت


ضمیمه هدیه های آسمان 
( ویژه اهل سنت)


كد كتاب : 34/7
(96/04/27)
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 546.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.87 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه ی هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) 2.97 مگابایت


هدیه های آسمان
 (ویژه اقلیت های دینی)

كد كتاب : 34/9
(96/04/27)
فایل کامل کتاب: 
PDF icon هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 4.06 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 296803
تعداد بازديدكنندگان: 213715