پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي ششم دبستان
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود

سال تحصيلي 97-96
34

فارسی

(96/04/04)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 993.67 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.61 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.52 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.4 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.54 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی 7.57 مگابایت

  1 /34

نگارش فارسی

(96/04/04)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 426.59 کیلوبایت
PDF icon بخش ا ول 1.26 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.37 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.33 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.14 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.2 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش فارسی 7.36 مگابایت

6/34

رياضی

(96/04/04)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 774.33 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.64 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.48 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.36 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 5.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 5.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.75 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.82 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی 22.59 مگابایت

4/34

آموزش قرآن

(20/03/96)

ششم دبستان

مقدمه 875.38 کیلوبایت
بخش ا ول 973.31 کیلوبایت
بخش دوم 824.32 کیلوبایت
بخش سوم 1.18 مگابایت
بخش چهارم 862.21 کیلوبایت
بخش پنجم 1.01 مگابایت
بخش ششم 994.05 کیلوبایت
بخش هفتم 1.03 مگابایت
بخش هشتم 970.54 کیلوبایت
بخش نهم 842.59 کیلوبایت
بخش دهم 615.83 کیلوبایت
بخش یازدهم 991.91 کیلوبایت
بخش دوازدهم 870.21 کیلوبایت
بخش سیزدهم 895.77 کیلوبایت
بخش چهاردهم 605.05 کیلوبایت
بخش پانزدهم 3.13 مگابایت
بخش شانزدهم 59.75 کیلوبایت
آموزش قرآن 12.32 مگابایت

2/34

علوم تجربی

(96/04/04)

ششم دبستان

فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 6.07 مگابایت

3/34

هدیه های آسمان

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه2.75 مگابایت
بخش اول2.04 مگابایت
بخش دوم1.75 مگابایت
بخش سوم1 مگابایت
فایل کامل کتاب6.84 مگابایت

10/34

کتاب کارو فناوری

(96/04/04)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 719.98 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.48 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کار و فناوری 3.72 مگابایت

5/34

مطالعات اجتماعی

(20/03/96)

ششم دبستان

مقدمه 10.74 مگابایت
بخش اول 1.61 مگابایت
مطالعات اجتماعی 11.7 مگابایت

8/34

کتاب کارتفکرو پژوهش

(96/04/04)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 727.01 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.27 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.08 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 756.07 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon تفکر و پژوهش 3.9 مگابایت

7/34 ضمیمه هدیه های آسمان ششم دبستان ویژه اهل سنت
(96/04/27)

ششم دبستان

مقدمه 546.69 کیلوبایت
بخش اول 2.87 مگابایت
ضمیمه ی هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) 2.97 مگابایت

9/34 هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی)
(96/04/27)
ششم دبستان
هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 4.06 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 237273
تعداد بازديدكنندگان: 172073