مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي ششم دبستان
برای مشاهده pdf کتاب های روی عناوین کتاب کلیک کنید.
کد کتاب
عنوان
پايه

دانلود

سال تحصيلي 95-96
34

فارسی

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه845.14 کیلوبایت
بخش اول1.34 مگابایت
بخش دوم1.51 مگابایت
بخش سوم1.4 مگابایت
بخش چهارم1.3 مگابایت
بخش پنجم1.29 مگابایت
بخش ششم2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب7.06 مگابایت

  1 /34

نگارش فارسی

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه395.65 کیلوبایت
بخش اول1.19 مگابایت
بخش دوم1.25 مگابایت
بخش سوم1.33 مگابایت
بخش چهارم1.28 مگابایت
بخش پنجم1.11 مگابایت
بخش ششم1.13 مگابایت
فایل کامل کتاب7.33 مگابایت

6/34

رياضی

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه729.44 کیلوبایت
بخش اول1.8 مگابایت
بخش دوم1010.81 کیلوبایت
بخش سوم1.23 مگابایت
بخش چهارم1.99 مگابایت
بخش پنجم1.84 مگابایت
بخش ششم1.01 مگابایت
بخش هفتم1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب7.54 مگابایت

4/34

آموزش قرآن

(26/03/95)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 755.34 کیلوبایت
 بخش اول 899.08 کیلوبایت
 بخش دوم 736.38 کیلوبایت
 بخش سوم 1.09 مگابایت
 بخش چهارم 773.23 کیلوبایت
 بخش پنجم 930.6 کیلوبایت
 بخش ششم 903.51 کیلوبایت
 بخش هفتم 965.05 کیلوبایت
 بخش هشتم 873.38 کیلوبایت
 بخش نهم 758.52 کیلوبایت
 بخش دهم 571.01 کیلوبایت
 بخش یازدهم 904.65 کیلوبایت
 بخش دوازدهم 783 کیلوبایت
 بخش سیزدهم 810.12 کیلوبایت
 بخش چهاردهم 532.31 کیلوبایت
 بخش پانزدهم 3.03 مگابایت
 بخش شانزدهم 56.35 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 آموزش قرآن 11.9 مگابایت

2/34

علوم تجربی

(26/03/95)

ششم دبستان

علوم تجربی 5.42 مگابایت

3/34

هدیه های آسمان

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه2.75 مگابایت
بخش اول2.04 مگابایت
بخش دوم1.75 مگابایت
بخش سوم1 مگابایت
فایل کامل کتاب6.84 مگابایت

10/34

کتاب کارو فناوری

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه270.07 کیلوبایت
بخش اول1.72 مگابایت
بخش دوم1.51 مگابایت
فایل کامل کتاب3.28 مگابایت

5/34

مطالعات اجتماعی

(26/03/95)

ششم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
 بخش اول 9.81 مگابایت
 بخش دوم 1.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
8/34

کتاب کارتفکرو پژوهش

(23/05/95)

ششم دبستان

مقدمه739.47 کیلوبایت
بخش اول1.4 مگابایت
بخش دوم1.41 مگابایت
بخش سوم1.11 مگابایت
بخش چهارم1.17 مگابایت
بخش پنجم765.31 کیلوبایت
فایل کامل کتاب4.29 مگابایت

7/34 ضمیمه هدیه های آسمان ششم دبستان ویژه اهل سنت

ششم دبستان

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 138500
تعداد بازديدكنندگان: 101938