بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
چگونه از آموخته‌هاي دانش‌آموزان ارزيابي کنم
نويسنده: فتح‌الله خسروياني

مقدمه
مدرسه به عنوان هسته محوري نظام آموزشي مرکز فعاليت‌ها و برنامه‌هايي است که برآيند آنها به کارايي و اثربخشي اين نظام مي‌انجامد چون توسعه و تکامل مدرسه اطلاع از ميزان کارامدي و برنامه‌ريزي براي بهبودي فعاليت‌هاي آن است. از آنجا که ارزشيابي نقش مهمي را ايفا مي‌کند مسئولان و اولياء مدرسه مي‌توانند با استفاده از آن، تصويري از چگونگي فعاليت‌ها به دست آورند و تصميمات لازم را در جهت بهبودي و پيشرفت فعاليت‌ها براي نيل به بازدهي مورد نظر اتخاذ کنند. در اين زمينه تصحيح و اصلاح نگرشهاي موجود و غالب در مدرسه نسبت به موضوع ارزشيابي گام اول واساسي خواهد بود تا به اتکاء آن و ارتقاء سطح علمي و عملي همکارانمان در گامهاي بعدي ارزشيابي آموزشي با تماميت خود در مدارس نهادينه و مستقر گردد. در اين برنامه تأکيد بر اين نکات که ارزشيابي تنها امتحان و مربوط به دروس و رابطه معلم و دانش‌آموز و يا مدير با کارکنان مدرسه نمي‌باشد. بلکه ارزشيابي به همه فعاليت‌هايي است که در مدرسه جريان دارد. نظام آموزش و پرورش گسترده پيچيده و متأثر از متغيرهاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي; اقتصادي، حتي سياسي است. اين حوزه گسترده نمي‌تواند بدون بازرسي نظارت و ارزشيابي ادامه حيات دهد، گذشته از ضرورت وجودي، حتي در اين سر فعاليت نيز تنوع و گستردگي مشاهده مي‌شود. کارشناسان در سطح ملي منطقه‌اي يا ملي مدير در سطح مدرسه و معلم در سطح کلاس هر کدام به نوعي فعاليت را در دست دارند. به بيان ديگر ارزشيابي جزء لاينفک شغلي آنان است تا جايي که تفکيک ميان مرزهاي اين سه فعاليت با ساير فعاليت‌هاي شغلي آنان به سادگي ميسر نيست. 

نتيجه گيري
در پايان تحقيق مي‌توان چنين نتيجه گيري نمود که هر معلولي علتي دارد و بايد ريشه‌هاي صحيح علت‌ها را در معلول‌ها جستجو کرد. عامل اصلي رشد و پيشرفت دانش‌آموزان هم در علت و معلول‌هاي جستجو کرد و عامل اصلي رشد و پيشرفت دانش‌آموزان هم به علت و معلو‌ل‌هاي زيادي ارتباط دارد ما بايد سعي کنيم با صبر و حوصله در کلاس هم عوامل بازدارنده را برداريم و تلاش کنيم تا نتايج کار ما خوب و مثبت باشد و دانش‌آموزان را براي جامعه آينده آماده نمائيم و آنها را جامعه‌پذير کنيم به نظر من ارزيابي نه فقط در کلاس‌ها و درس‌ها بايد صورت بگيرد بلکه بايد ميزان بازخواست آنها در درگيري با مسائل اجتماعي را ارزيابي نمود و ارزيابي را منحصر به درس ندانيم در اين صورت است که ما مي‌توانيم با گامهاي استوار به موفقيت برسيم، دانش‌آموزان هم وقتي سعي و تلاش و جديت و پشتکار ما را مي‌بينند آنها هم تلاش مي‌کنند که ما را ياري نمايند و حتي بعضي از دانش‌آموزان در اجراي طرح به ما کمک مي‌کند در اين صورت است که ما مزه شيرين مو فقيت را در کلاس حس مي‌کنيم و وجدان خود را راحت مي‌کنيم، چون فردا ما نتايج کارمان را در جامعه مي‌بينيم و با ديدن انسانهاي لايق و شايسته بر خود مي‌باليم که ما آنها را تربيت و تحويل جامعه داديم.

منبع: روزنامه شاپرك

دفعات بازديد: 2058
تعداد بازديدكنندگان: 2016