بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
مشکل هويت داريم اما بحران هويت نه

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: هر چند در حال حاضر جامعه ايراني با مشکل هويتي مواجه است؛ اما دچار بحران هويتي نيست. مهم آن است که هسته سخت، بنيادي و کانون هويت ما، هويت اسلامي است و اگر قرار است ويژگي‌هاي فرهنگي ديگري هم اخذ شود، نبايد به کانون و هسته آسيب بزند.

به گزارش خبرنامه شورا دکتر حسين کچوئيان در گفتگو با ماهنامه «زمانه» پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي افزود: قبل از وقوع انقلاب اسلامي اين گونه تبليغ مي‌شد که هويت سکولار غرب در حال جهاني شدن است اما با پيروزي انقلاب ايران، جريان اسلامي به وجود آمد که در حال نفوذ به غرب است و به همين دليل غربيها به‌شدت احساس خطر مي‌کنند و به هر طريقي مي‌کوشند آن را تغيير دهند و يا حذف کنند.

وي با اشاره به اينکه نخبگان ما به جاي توجه به اين سؤال که انسان ايراني به معناي واقعي چيست؟ به دنبال بيان هويت مطلوب هستند، گفت: در نگرش آقايان نصر و مجتهدي هويت انسان ايراني آنگونه که بايد باشد مطرح شده است نه آن گونه که هست. کساني مانند آقاي سروش يا شايگان نيز هويتي توهمي براي ما ايجاد مي‌کنند و مي‌گويند که هويت کنوني ما آن است. در کل اين دو نوع ديدگاه هويت مطلوب را مطرح مي‌کنند نه آنچه را که هست.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جمله مواجه شدن ايران با بحران هويتي را نادرست خواند و  افزود: مردمي که مشکل هويتي داشته باشند نمي‌توانند روي پايشان بايستند، چه رسد به اينکه انقلاب كنند و  30 سال به طور مداوم از هويت جديد خود، در صحنه‌اي که همه نيروها به لحاظ تکنيکي بر او غلبه دارند، دفاع کنند. هسته اصلي جامعه ايران ديني است و اين هسته، هسته سخت و پايدار تاريخ ايران است که در شرايط رقابتي با ساير هويت‌هاي ناسيوناليستي، تجددخواهانه و چپ پيش از انقلاب نظام جمهوري اسلامي را به سرانجام رساند.

وي ادامه داد: هر چند در حال حاضر جامعه ايراني با مشکل هويتي مواجه است؛ اما دچار بحران هويتي نيست. مهم آن است که هسته سخت، بنيادي و کانون هويت ما، هويت اسلامي است و اگر قرار است ويژگي هاي فرهنگي ديگري هم اخذ شود، نبايد به کانون و هسته آسيب بزند چرا که حذف هويت ديني موجب تکرار نتايجي نظير انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن نفت خواهد شد.

کچوئيان با تأکيد بر پيشروي و تهاجم مداوم هويت اسلامي در مواجهه با مدرنيته گفت: در رويارويي هويت‌هاي غيرمدرن با مدرنيته، هويت‌هاي غيرمدرن ديگر جز مسلمانان بنيان‌هاي نظري لازم براي اين رويارويي را ندارند و در نهايت اين هويت‌ها مثل چيني‌ها، ژاپني‌ها و هندي‌ها خود را صورتي ديگر از نظم و انسان تجددي را عرضه خواهند کرد نه اينکه نظم و انسان ديگري بسازند.

وي افزود: رويارويي با هويت مدرنيته براي ما مشکل جديدي نيست و ما از گذشته با آن درگير بوده‌ايم، ولي مدرنيته هم اکنون با هويت اسلامي مواجه انقلاب ما مواجه شده است و نمي‌تواند از پس اين رويارويي برآيد؛ زيرا حدود 300-400 سال است که مدرنيته جهان و هويت‌هاي ديگر را تهديد کرده است، بنابر اين اگر مي‌خواست پيروز شود، قبل از اينها پيروز مي‌شد.

كچوئيان يادآور شد: در حال حاضر مدرنيته در کانون‌هاي خودش نه‌تنها از سوي مسلمانان، بلکه از سوي خود مدرنيست‌ها نيز با تهديد روبه‌رو شده و حدود 30-40 سالي است که ديگر آن نيروي غالب در جهان نيست که اعتبار و ارزش جهاني داشت، اگر مدرنيته اعتبار و ارزش جهاني گذشته‌اش را داشت، لازم نبود دوباره به عهد استعمار قديم برگردد و براي کنترل جهان لشکرکشي کند.

منبع: خبرنامه‌ شورا

دفعات بازديد: 1810
تعداد بازديدكنندگان: 1763