بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
کارگاه هاي IT مدارس، گامي مؤثر براي ارتقاي آموزش

 امروزه رايانه ها و فناوري ارتباطات و اطلاعات تمام ابعاد زندگي افراد را در نورديده و بدون شک استفاده از فناوري جديد و هم گام شدن با آن مورد توجه بسياري از دولت ها قرار گرفته است.
در اين ميان آموزش و پرورش بايد به عنوان مکان تعليم آينده سازان کشور، امکانات آموزش فناوري را از طريق تجهيز آزمايشگاه هاي  IT  و تجهيز مدارس به رايانه فراهم کند.
سهم مدارس استان از کارگاه هاي  IT  چه قدر است و تا چه اندازه به تجهيز آن پرداخته شده است؟ يک دانش آموز مقطع متوسطه در اين خصوص مي گويد: تعداد سيستم هاي موجود در کارگاه  IT  نسبت به تعداد دانش آموزان مدرسه کم است به طوري که چند نفر با هم از سيستم استفاده مي کنند و اين امر موجب پايين آمدن کارايي آن ها مي شود.
طيبي يکي از دانش آموزان در اين باره مي گويد:بعضي از دانش آموزان به علت نداشتن رايانه در منزل و کمبود زمان دسترسي به رايانه در مدرسه نمي توانند بهره وري مناسبي از آن داشته باشند.
ذاکريان دانش آموز ديگري اظهار مي دارد: به نظر مي رسد اغلب دانش آموزاني که در خصوص علوم رايانه اي اطلاعات بيشتري دارند، مي توانند از رايانه استفاده کنند در صورتي که باتوجه به اهميت اين مقوله بايد فرصت يادگيري علوم رايانه اي براي تمام دانش آموزان فراهم شود.
اين دانش آموز  با اشاره به وجود 4 سيستم در کارگاه مدرسه خود مي گويد: کمبود سيستم و نبود متصدي و نيروي متخصص در کارگاه  IT  مشکلات زيادي را در مدرسه به وجود مي آورد. يک معلم مقطع متوسطه هم مي گويد: اگر نيروي متخصص در کارگاه هاي  IT  به کار گرفته شود، بسياري از مشکلات مربوط به استفاده از رايانه سريع تر انجام مي شود و فرصت بيشتري در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.
علي آبادي يکي از آموزگاران دراين باره مي گويد:  تقويت و تجهيز کارگاه هاي  IT  در مدارس و تحت پوشش قرار دادن تمام دانش آموزان ضروري است، در حالي که هنوز کمبودهاي زيادي در اين خصوص وجود دارد.
محمدي که رئيس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات يکي از استانها است در خصوص ضرورت استفاده از کارگاه 
IT  در مدارس مي گويد: به کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در فرآيند يادگيري، ياددهي موجب افزايش اثربخشي آن مي شود و منابع بيشتري در اختيار دانش آموز قرار مي گيرد.
محمدجواد محمدي خاطرنشان مي کند: باتوجه به عصر فناوري دانش آموز بايد سواد رايانه اي و اطلاعاتي داشته باشد آموزش و پرورش اگر بتواند خدمات خود را به شکل الکترونيکي ارائه کند، بخش وسيعي از اهداف دولت الکترونيکي محقق خواهد شد.
وي ادامه مي دهد: باتوسعه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش و ارائه مهارت هاي لازم به دانش آموزان و معلمان قشر وسيعي در جامعه آمادگي ورود به عصر اطلاعات را خواهند يافت. 
وي تصريح مي کند: آموزش و پرورش براي کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در مدارس به سيستم رايانه، شبکه مطمئن با پهناي باند مناسب نياز دارد که اين امر مستلزم تامين منابع مالي است اما اختصاص منابع در اين زمينه در استان بسيار ناچيز است.
وي اظهار مي دارد: ايجاد کارگاه هاي  IT  باتوجه به توسعه فناوري و لزوم آشنايي دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي با اين مقوله و حمايت آن ها براي حضور در المپيادهاي دانش آموزي ضروري است.
 کارگاه 
IT  اغلب در مدارسي که داراي زيرساخت، سالن، امکانات و فضاي مناسب باشند ايجاد مي شود و تلاش هاي زيادي براي توسعه  IT  و استفاده از اين فناوري در مدارس و آموزش و پرورش شده است. 
وي ادامه مي دهد: با پيشرفت فناوري موجب تنوع در آموزش شده است و آموزش و پرورش بايد امکانات مورد نياز را در اين زمينه فراهم کند تا دانش آموز و معلم بتوانند آن را فرا گيرند .
وي کمبود متصدي در کارگاه هاي 
IT  را يکي از مشکلات اين حوزه ذکر و بيان مي کند: فعاليت کم بعضي از کارگاه هاي  IT  در مدارس به علت کمبود نيروي انساني است و آموزش و پرورش استان حتي يک کارشناس  IT  و نيروي متخصص در اين زمينه ندارد.
وي مي افزايد: براي جبران کمبود نيرو در اين زمينه از معلمان مازاد استفاده مي شود در حالي که در کارگاه هاي 
IT  بايد نيروي متخصص حضور داشته باشد تا هميشه کارگاه را فعال نگه دارد و کمبودهاي آن را به موقع رفع کند.
وي مي گويد: مکاتبات زيادي براي جذب نيرو انجام و تعليم کارشناسان  IT  در آموزشکده ها و مراکز تربيت معلم پيشنهاد شده است.
رئيس سازمان اين شهرستان با بيان اين که در برنامه درسي دبيرستان ها الزامي براي حضور دانش آموزان و معلمان در کارگاه هاي 
IT  پيش بيني نشده است، مي گويد: فقط گروه هاي کاردانش، فني و حرفه اي و بعضي از رشته هاي درسي مانند رايانه و حسابداري بايد به طور دائم از کارگاه  IT  استفاده کنند. علي باقرزاده مي افزايد: در حال حاضر نيروي متخصص براي کارگاه هاي  IT  وجود ندارد تا امکانات اين اماکن توسط آن ها فراهم شود.
وي اظهار مي دارد: در تجهيز کارگاه هاي  IT  نمي توان به حد استاندارد رسيد، چون نياز افراد رو به افزايش و سيستم ها نيز مدام در حال تغيير است.وي روند رشد کارگاه هاي  IT  در مدارس استان را مطلوب ارزيابي و ذکر مي کند: تعدادي از مدارس در مقطع راهنمايي و ابتدايي کارگاه  IT  ندارند و برگزاري مسابقات رايانه طي سال هاي اخير انگيزه تجهيز مدارس راهنمايي به رايانه و آشنايي معلمان و دانش آموزان به علم جديد را فراهم کرده است.

منبع: روزنامه شاپرك

دفعات بازديد: 3226
تعداد بازديدكنندگان: 3082