بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
جايگاه ادبيات در كتب درسي
صغري راهي - مربي پرورشي منطقه 18

بي‌شك مقوله ادبيات، يكي از مقولات مهم و حساس انساني است و جدايي آدمي از اين پهن‌دشت احساسات و عواطف لطيف امري غير ممكن و محال مي‌باشد. اصلاً مي‌توان از منظر ادبيات بر بسياري از ناهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي فايق آمد و روح خسته و گريزان از مسائل و مشكلات دنياي مادي را براي لحظاتي در آن مأمن داد. 
امروزه در جوامع مختلف با توجه به روحيات افراد حاضر در جامعه، گونه‌هاي مختلف ادبي براي آنان ارائه مي‌شود كه به نوعي با خلقيات همگان تناسب داشته باشد. حال اين امر در كشور ما تا چه اندازه مورد دقت نظر و توجه قرار مي‌گيرد بخشي است كه بايد بدان توجه و اهتمام ويژه‌اي نشان داده شود.
از همان ابتدا يكي از دوره‌هايي كه هركس با دنياي ادب آشنا مي‌شود، دوران تحصيل يا همان دوران مدرسه است. چرا كه به خاطر اشتياق فراگيران و نيز مناسب بودن زمينه‌هاي جذب مقولات مختلف ادبي، اين دوره از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. بر اين اساس، روشن است كه توجه و اهتمام مقتضي به كتب ادبي اين دوره از درجه ويژه خاصي برخوردار است. 
اگر ما نگاهي گذرا و كلي به كتب ادبي مورد استفاده در مقاطع مختلف تحصيلي؛ علي الخصوص دوره متوسطه داشته باشيم مي‌بينيم كه طي ساليان اخير در آنها تغييرات بسيار اساسي شكل گرفته است كه برخي از تحولات دروني و بنيادي به فراخور احتياجات دانش‌آموزان در حال حاضر بوده كه در جاي خود تأثيرات خوب و سازنده‌اي به همراه داشته است. اما از اين رهگذر مي‌توان به نكاتي چند اشاره كرد كه اگر مورد توجه قرار گيرند تأثيرات خوب و مثبت اين قبيل كتب ادبي در حد مطلوب‌تري قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال علي‌رغم گنجاندن دروسي از ادبيات داستاني در اين كتاب‌هاي درسي باز جاي خالي گونه‌هاي مختلف ادبيات داستاني، علي‌الخصوص آثاري كه در اين اواخر نوشته شده‌اند بسيار مشهود است چرا كه دانش‌آموزان به مقتضاي سن خود علاقه خاص و ويژه‌اي به مقولاتي چون داستان و داستان‌نويسي نشان مي‌دهند. و يا نه، با توجه به روحيات شاد و بانشاط دوران نوجواني ضرورت توجه به گنجاندن دروسي كه در آنها عنصر نشاط و شادي در حد خوب و قابل قبولي رعايت شده، بيش از پيش قابل احساس مي‌باشد. مثلاً در كتاب زبان فارسي سال دوم، درسي تحت عنوان “كباب غاز” موجود است كه اين درس به خاطر وجود بار طنز بسيار در آن همواره مورد توجه دانش‌آموزان بوده است. به هرحال با توجه به آنچه گفته شد، بايد با يك تلاش همه‌جانبه و نيز با در نظر گرفتن مباحث مختلف و يافته‌هاي روانشناسي سعي و كوشش شود تا كتب درسي زبان و ادبيات فارسي در دوره‌هاي مختلف تحصيلي علاوه بر داشتن بار دانش و ياددهي از جاذبه خاص و فوق‌العاده اي برخوردار باشند تا بدين وسيله بتوان اثرات مطلوب آنها را در ابعاد گوناگوني به عينه مشاهده كرد.

منبع‌: روزنامه رسالت     تاريخ: 7/9/87

دفعات بازديد: 1980
تعداد بازديدكنندگان: 1939