مقاله ها
 
 
 
فرايند تدوين برنامه درسي

براي دسترسي به متن هركدام از مراحل «فرايند تدوين برنامه درسي» بر روي عنوان موردنظر كليك نماييد.

1- تدوين برنامه فايل Pdf حجم فايل 278K

2- طراحي برنامه درسي فايل Pdf حجم فايل 615K

3- ارزشيابي فايل Pdf حجم فايل 260K

4- اجرا فايل Pdf حجم فايل 262K

دفعات بازديد: 2762
تعداد بازديدكنندگان: 2568