بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
فرايند تدوين برنامه درسي

براي دسترسي به متن هركدام از مراحل «فرايند تدوين برنامه درسي» بر روي عنوان موردنظر كليك نماييد.

1- تدوين برنامه فايل Pdf حجم فايل 278K

2- طراحي برنامه درسي فايل Pdf حجم فايل 615K

3- ارزشيابي فايل Pdf حجم فايل 260K

4- اجرا فايل Pdf حجم فايل 262K

دفعات بازديد: 3102
تعداد بازديدكنندگان: 2899