بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
جهت گيري ها و خط مشي هاي دفتر

باسمه‌تعالي

        آموزش و پرورش از بسترهاي مهمي است كه وظيفه دارد با تربيت نيروي انساني متخلّق و كارآمد در چارچوب مباني فكري انقلاب و نظام اسلامي و در راستاي تحقق سند چشم‌انداز 20ساله‌ي كشور فلاح، رشد و سعادت فرد و جامعه را تأمين و تضمين نمايد. قطعاً يكي از عوامل مهم اين امر، برنامه درسي و مواد آموزشي مناسب مي‌باشد.

     در اين راستا، ضمن ارج نهادن به همه‌ي تلاش‌هايي كه تاكنون به‌عمل آمده است، بايد با اتخاذ سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي روشن و مؤثر براي نزديك‌تر شدن به اهداف مصوب، تلاش هماهنگ و مجدانه‌اي را سامان داد.

به همين منظور، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي براي  تحقق اصول و مباني برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي (مصوب شوراي‌عالي آموزش و پرورش در سال 1379) و اجراي سياست‌ها و رويكردهاي مصوب نظام، جهت‌گيري‌ها، خط‌مشي‌ها و روش‌هاي زير را در توليد برنامه‌ها و مواد درسي و بازنگري و اصلاح آن مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

اين مجموعه‌ به همت شوراي مديريت دفتر تدوين شده و پس از نظرخواهي از كارشناسان و بررسي مجدد،  به تصويب رسيده است.

رعايت مباني، اصول و ارزش‌هاي تربيت ديني به معناي عام و عميق آن، بهره‌برداري از مطالعات و تجربيات ملي و جهاني، توجه به نيازها و اقتضائات كنوني و آينده‌ي جامعه در راستاي افزايش و تعميق كارآمدي و بازدهي برنامه‌هاي درسي و مواد آموزشي، اصول حاكم بر همه‌ي جهت‌گيري‌ها و خط‌مشي‌هاي دفتر خواهد بود.

در رويكردها
1.         توجه بيش‌تر به اهداف فرهنگي – تربيتي نظام آموزش و پرورش
2.         توجه به نقش تربيتي و هدايتي معلم و نيز ارتقاي جايگاه وي از ياددهي صرف به تسهيل در امر يادگيري.
3.                    تقويت برنامه‌محوري به جاي كتاب‌محوري با تأكيد بر كاهش تمركز در برنامه‌ريزي و انعطاف در برنامه‌هاي درسي
4.         بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي درسي و مواد آموزشي
در محتوا
5.         ارتقاي خودباوري و هويّت اسلامي- ايراني.
6.         اهتمام نسبت به تقويت و ارتقاي آداب و مهارت‌هاي زندگي
7.         توجه به نيازهاي علمي و فكري دانش‌آموزان و نيز فناوري‌ها و دانش‌هاي نوين
8.         توجه به يادگيري عميق و معني‌دار، تعديل حافظه‌مداري و تأكيد بر پژوهش‌محوري


در قالب‌ها
9.         تقويت رويكرد چندرسانه‌اي و توسعه‌ي استفاده از «بسته‌ي آموزشي» به جاي «كتاب درسي».
10.      اصلاح و ارتقاي كيفيت نگارش و ويرايش كتاب‌هاي درسي و ساختار و سازمان‌دهي مطالب آن و استفاده از ادبيات مناسب با سطح رشد دانش‌آموزان
11.                  توجه بيش‌تر به جنبه‌هاي روان‌شناختي و زيبايي‌شناختي كتاب‌هاي درسي در جهت افزايش جذابيت و نشاط
12.      تعديل حجم كتاب‌ها و ايجاد تناسب بين محتوا و زمان آموزش
13.      كاهش عناوين و تعداد كتاب‌هاي درسي به‌خصوص در دوره‌ي عمومي براساس رويكرد تلفيق
در زمينه‌ها
14.      افزايش بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي و پژوهشي مراكز علمي كشور به‌ويژه مراكز پژوهشي ستادي و استاني آموزش و پرورش
15.      افزايش نقش معلمان در توليد برنامه‌هاي درسي
16.      كاربردي نمودن طرح‌هاي پژوهشي و كاربست نتايج آن‌ها در فرايند برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي
17.      كيفيت‌بخشي به پژوهش‌ها و ارزش‌يابي‌هاي مستمر در راستاي نيازسنجي و اصلاح برنامه‌هاي درسي
18.           تقويت و توسعه تعامل فعال با مراكز و دفاتر مرتبط درون يا بيرون وزارتخانه و جلب همكاري آن‌ها.
19.      اصلاح، تكميل و ساده‌سازي مراحل فرايند توليد برنامه‌هاي درسي
در روش‌ها
20.      برون‌سپاري تأليف كتاب‌هاي درسي در راستاي استفاده از همكاري و مشاركت اشخاص و مراكز علمي ذي‌صلاح همراه با ارتقاي نقش هدايتي و نظارتي دفتر
21.      اتخاذ روش چندتأليفي و زمينه‌سازي براي گسترش آن
22.      تكميل و توسعه‌ي نظام اشاعه‌ي برنامه درسي با استفاده از همه‌ي امكانات و ابزارها
دفعات بازديد: 13575
تعداد بازديدكنندگان: 12290